Skip to content

FULL D’INFORMACIÓ · HOJA DE INFORMACIÓN · INFORMATION SHEET

CISTOGRAFIA
ISOTÒPICA DIRECTA

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Avaluar l’existència d’un possible reflux vesicoureteral.

PREPARACIÓ PRÈVIA
Serà necessària una profilaxis antibiòtica, ja que la prova requereix sondatge vesical. NO cal que vingui en dejú. Si pren habitualment qualsevol medicació, cal que ho comuniqui al personal sanitari.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
S’administra un radiofàrmac per la sonda urinària, que no dóna cap tipus de reacció secundària. Es realitza un ompliment de la bufeta amb sèrum fisiològic i després es procedeix al buidament de la bufeta. Segons l’edat, la detecció es fa en decúbit supí (estirat cap amunt) o assegut.

DURADA DE LA PROVA
L’exploració en sí triga uns 20 minuts. De vegades cal fer deteccions tardanes.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
Si vostè és dona en edat fèrtil, en cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

CISTOGRAFÍA
ISOTÓPICA DIRECTA

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Evaluar la existencia de un posible reflujo vesicoureteral.

PREPARACIÓN PREVIA
Será necesaria una profilaxis antibiótica, ya que la prueba requiere sondaje vesical. NO es necesario que venga en ayunas. Si toma cualquier medicación, es necesario que lo comunique al personal sanitario.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Se administra un radiofármaco por la sonda urinaria, que no da ningún tipo de reacción secundaria. Se realiza un llenado de la vejiga con suero fisiológico y después se procede al vaciado de la misma. Según la edad, la detección se hace en decúbito supino (acostado boca arriba) o sentado.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
La exploración en sí dura unos 20 minutos. A veces hace falta hacer detecciones tardías.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ninguna complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
En caso de estar embarazada o pensar que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

DIRECT ISOTOPE CYSTOSCINTIGRAGRAPHY

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
To evaluate the existence of vesicoureteral reflux.

PREVIOUS PREPARATION
Antibiotic prophylaxis will be required, as the test requires bladder probing. No fasting is required. If you take any medication, you must tell our healthcare personnel before the test begins.

PERFORMING THE TEST
A radiopharmaceutical will be administered through your urinary tract, which does not cause any side effects. Your bladder will be filled with saline and then emptied. Depending on you rage, the detection is done in supine position (lying on your back) or sitting-down.

DURATION OF THE TEST
The scan itself takes about 20 minutes. Sometimes late detections will be needed.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to lead a normal life once it is over.

COMPANIONS
You may be accompanied for the test. This will be mandatory in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
If you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

...

CISTOGRAFIA
ISOTÒPICA DIRECTA

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Avaluar l’existència d’un possible reflux vesicoureteral.

PREPARACIÓ PRÈVIA
Serà necessària una profilaxis antibiòtica, ja que la prova requereix sondatge vesical. NO cal que vingui en dejú. Si pren habitualment qualsevol medicació, cal que ho comuniqui al personal sanitari.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
S’administra un radiofàrmac per la sonda urinària, que no dóna cap tipus de reacció secundària. Es realitza un ompliment de la bufeta amb sèrum fisiològic i després es procedeix al buidament de la bufeta. Segons l’edat, la detecció es fa en decúbit supí (estirat cap amunt) o assegut.

DURADA DE LA PROVA
L’exploració en sí triga uns 20 minuts. De vegades cal fer deteccions tardanes.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
Si vostè és dona en edat fèrtil, en cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

CISTOGRAFÍA
ISOTÓPICA DIRECTA

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Evaluar la existencia de un posible reflujo vesicoureteral.

PREPARACIÓN PREVIA
Será necesaria una profilaxis antibiótica, ya que la prueba requiere sondaje vesical. NO es necesario que venga en ayunas. Si toma cualquier medicación, es necesario que lo comunique al personal sanitario.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Se administra un radiofármaco por la sonda urinaria, que no da ningún tipo de reacción secundaria. Se realiza un llenado de la vejiga con suero fisiológico y después se procede al vaciado de la misma. Según la edad, la detección se hace en decúbito supino (acostado boca arriba) o sentado.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
La exploración en sí dura unos 20 minutos. A veces hace falta hacer detecciones tardías.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ninguna complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
En caso de estar embarazada o pensar que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

DIRECT
ISOTOPE CYSTOGRAPHY

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
To evaluate the existence of vesicoureteral reflux.

PREVIOUS PREPARATION
Antibiotic prophylaxis will be required, as the test requires bladder probing. No fasting is required. If you take any medication, you must tell our healthcare personnel before the test begins.

PERFORMING THE TEST
A radiopharmaceutical will be administered through your urinary tract, which does not cause any side effects. Your bladder will be filled with saline and then emptied. Depending on you rage, the detection is done in supine position (lying on your back) or sitting-down.

DURATION OF THE TEST
The scan itself takes about 20 minutes. Sometimes late detections will be needed.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to lead a normal life once it is over.

COMPANIONS
You may be accompanied for the test. This will be mandatory in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
If you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Edifici 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM SJD
Carrer Santa Rosa, 39, Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641 · CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM- SJD
Carrer Santa Rosa, 39
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

Logo-TUVR-monocromo

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb
els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril
de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant
el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.