Skip to content

FULL D’INFORMACIÓ · HOJA DE INFORMACIÓN · INFORMATION SHEET

CISTOGRAFIA ISOTÒPICA INDIRECTA

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Avaluar l’existència d’un possible reflux vesicoureteral.

PREPARACIÓ PRÈVIA
Serà necessària una bona hidratació prèvia a la prova. NO cal que vingui en dejú. Si pren habitualment qualsevol medicació, cal que ho comuniqui al personal sanitari.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
S’administra un radiofàrmac per via endovenosa, que no dóna cap tipus de reacció secundària. Immediatament es realitza un estudi dinàmic d’uns 20 minuts. S’espera un temps adequat per que s’ompli la bufeta i es realitza un altre estudi dinàmic de 20 minuts, transcorreguts 10  dels quals l’instarem a orinar. La posició serà assegut o estirat, si es propens a les hipotensions.

DURADA DE LA PROVA
L’exploració dura uns 60- 90 minuts. A vegades cal fer deteccions tardanes.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
En cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

CISTOGRAFÍA ISOTÓPICA INDIRECTA

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Evaluar la existencia de un posible reflujo vesicoureteral.

PREPARACIÓN PREVIA
Será necesaria una buena hidratación previa a la prueba. NO es necesario que venga en ayunas. Si toma cualquier medicación, es necesario que lo comunique al personal sanitario.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Se administra un radiofármaco por vía endovenosa, que no da ningún tipo de reacción secundaria. Inmediatamente se realiza un estudio dinámico de unos 20 minutos. Se espera un tiempo adecuado para que se llene la vejiga y se realiza otro estudio dinámico de 20 minutos, transcurridos 10 de los cuales le instaremos a orinar. La posición será sentado o estirado, si es propenso a las hipotensiones.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
La exploración dura unos 60-90 minutos. A veces hace falta hacer detecciones tardías.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ninguna complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
En caso de estar embarazada o pensar que pueda estarlo, 0 si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

INDIRECT ISOTOPE CYSTOSCINTIGRAGRAPHY

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
To evaluate the existence of vesicoureteral reflux.

PREVIOUS PREPARATION
Good hydration will be required prior to the test. No fasting is required. If you take any medication, you must tell our healthcare personnel before the test begins.

PERFORMING THE TEST
An intravenous radiotracer, which does not cause any side effects, will be administered to you. A dynamic study of about 20 minutes will be performed immediately. After an adequate time for the bladder to fill, a second dynamic 20-minute study will be performed, but you will be asked to urinate 10 minutes before this second round of images. You will be sitting-down, or stretched if you are prone to hypotension, during the imaging sessions.

DURATION OF THE TEST
The scan lasts about 60-90 minutes. Sometimes late detections will be needed.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to lead a normal life once it is over.

COMPANIONS
You may be accompanied for the test. This will be mandatory in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
If you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

...

CISTOGRAFIA ISOTÒPICA INDIRECTA

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Avaluar l’existència d’un possible reflux vesicoureteral.

PREPARACIÓ PRÈVIA
Serà necessària una bona hidratació prèvia a la prova. NO cal que vingui en dejú. Si pren habitualment qualsevol medicació, cal que ho comuniqui al personal sanitari.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
S’administra un radiofàrmac per via endovenosa, que no dóna cap tipus de reacció secundària. Immediatament es realitza un estudi dinàmic d’uns 20 minuts. S’espera un temps adequat per que s’ompli la bufeta i es realitza un altre estudi dinàmic de 20 minuts, transcorreguts 10  dels quals l’instarem a orinar. La posició serà assegut o estirat, si es propens a les hipotensions.

DURADA DE LA PROVA
L’exploració dura uns 60- 90 minuts. A vegades cal fer deteccions tardanes.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
En cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

CISTOGRAFÍA ISOTOPICA INDIRECTA

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Evaluar la existencia de un posible reflujo vesicoureteral.

PREPARACIÓN PREVIA
Será necesaria una buena hidratación previa a la prueba. NO es necesario que venga en ayunas. Si toma cualquier medicación, es necesario que lo comunique al personal sanitario.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Se administra un radiofármaco por vía endovenosa, que no da ningún tipo de reacción secundaria. Inmediatamente se realiza un estudio dinámico de unos 20 minutos. Se espera un tiempo adecuado para que se llene la vejiga y se realiza otro estudio dinámico de 20 minutos, transcurridos 10 de los cuales le instaremos a orinar. La posición será sentado o estirado, si es propenso a las hipotensiones.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
La exploración dura unos 60-90 minutos. A veces hace falta hacer detecciones tardías.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ninguna complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
En caso de estar embarazada o pensar que pueda estarlo, 0 si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

INDIRECT ISOTOPE SCINTIGRAPHY

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
To evaluate the existence of vesicoureteral reflux.

PREVIOUS PREPARATION
Good hydration will be required prior to the test. No fasting is required. If you take any medication, you must tell our healthcare personnel before the test begins.

PERFORMING THE TEST
An intravenous radiotracer, which does not cause any side effects, will be administered to you. A dynamic study of about 20 minutes will be performed immediately. After an adequate time for the bladder to fill, a second dynamic 20-minute study will be performed, but you will be asked to urinate 10 minutes before this second round of images. You will be sitting-down, or stretched if you are prone to hypotension, during the imaging sessions.

DURATION OF THE TEST
The scan lasts about 60-90 minutes. Sometimes late detections will be needed.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to lead a normal life once it is over.

COMPANIONS
You may be accompanied for the test. This will be mandatory in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
If you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Edifici 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM SJD
Carrer Santa Rosa, 39, Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641 · CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM- SJD
Carrer Santa Rosa, 39
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

Logo-TUVR-monocromo

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb
els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril
de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant
el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.