Skip to content

FULL D’INFORMACIÓ · HOJA DE INFORMACIÓN · INFORMATION SHEET

GAMMAGRAFIA ÒSSIA

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Avaluar possibles alteracions dels ossos.

PREPARACIÓ PRÈVIA
NO cal cap tipus de preparació prèvia ni és necessari que vingui en dejú. Si pren habitualment qualsevol medicació, cal que ho comuniqui al personal sanitari.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
S’administra un radiofàrmac per via endovenosa, que no dóna cap tipus de reacció. S’haurà d’esperar 90-120 minuts, per tal que el radiofàrmac es fixi als ossos. Durant aquest temps, cal que begui fins a 1 litre de líquid (aigua, llet…) i podrà orinar les vegades que calgui. Després s’obtenen les imatges òssies.

DURADA DE LA PROVA
Unes 3 hores en total. La detecció en sí dura uns 20-40 minuts.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
Si vostè és dona en edat fèrtil, en cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

GAMMAGRAFÍA ÓSEA

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Evaluar posibles alteraciones de los huesos.

PREPARACIÓN PRÈVIA
NO se necesita ningún tipo de preparación previa ni es necesario que venga en ayunas. Si toma habitualmente cualquier medicación, deberá comunicarlo a nuestro personal sanitario.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Se administra un radiofármaco por vóa endovenosa, que no da ningún tipo de reacción.  Deberá esperar 90-120 minutos, para que el radiofármaco se fije en los huesos. Durante este tiempo deberá beber hasta 1 litro de líquido (agua, leche…) y podrá orinar las veces que necesite. Después de este tiempo se obtienen las imágenes óseas.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
Unas 3 horas en total. La detección en sí dura unos 20-40 minutos.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ningún tipo de complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada la misma.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir acompañado. Esto será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al terminar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué debe hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
Si usted es mujer en edad fértil, en caso que esté embarazada o piense que puede estarlo, o si está amamantando a su hijo, deberá comunicarlo a nuestro personal sanitario antes de realizar la prueba.

BONE SCINTIGRAPHY

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
To assess possible alterations in your bones.

PREPARATION
NO prior preparation nor fasting are required. If you regularly take any medication, you must inform our healthcare personnel. 

PERFORMING THE TEST
A radiotracer, which does not give any type of secondary reaction, will be administered intravenously to you. Then you will have to wait from 90 to 120 minuts in order for the tracer to fix in your bones. In this period you must drink at least 1 liter of water and you could urinate as many times as you need. Then we will acquire the images.

TEST DURATION
The test lasts some 3 hours in total. Detection itself takes from 20 to 40 minutes.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to lead a normal life once it is over.

BRINGING COMPANY
You may come accompanied for the test. This will be mandatory in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
If you are a woman of childbearing age and you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

...

GAMMAGRAFIA ÒSSIA

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Avaluar possibles alteracions dels ossos.

PREPARACIÓ PRÈVIA
NO cal cap tipus de preparació prèvia ni és necessari que vingui en dejú. Si pren habitualment qualsevol medicació, cal que ho comuniqui al personal sanitari.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
S’administra un radiofàrmac per via endovenosa, que no dóna cap tipus de reacció. S’haurà d’esperar 90-120 minuts, per tal que el radiofàrmac es fixi als ossos. Durant aquest temps, cal que begui fins a 1 litre de líquid (aigua, llet…) i podrà orinar les vegades que calgui. Després s’obtenen les imatges òssies.

DURADA DE LA PROVA
Unes 3 hores en total. La detecció en sí dura uns 20-40 minuts.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
Si vostè és dona en edat fèrtil, en cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

GAMMAGRAFÍA ÓSEA

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Evaluar posibles alteraciones de los huesos.

PREPARACIÓN PRÈVIA
NO se necesita ningún tipo de preparación previa ni es necesario que venga en ayunas. Si toma habitualmente cualquier medicación, deberá comunicarlo a nuestro personal sanitario.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Se administra un radiofármaco por vóa endovenosa, que no da ningún tipo de reacción.  Deberá esperar 90-120 minutos, para que el radiofármaco se fije en los huesos. Durante este tiempo deberá beber hasta 1 litro de líquido (agua, leche…) y podrá orinar las veces que necesite. Después de este tiempo se obtienen las imágenes óseas.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
Unas 3 horas en total. La detección en sí dura unos 20-40 minutos.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ningún tipo de complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada la misma.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir acompañado. Esto será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al terminar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué debe hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
Si usted es mujer en edad fértil, en caso que esté embarazada o piense que puede estarlo, o si está amamantando a su hijo, deberá comunicarlo a nuestro personal sanitario antes de realizar la prueba.

BONE SCINTIGRAPHY

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
To assess possible alterations in your bones.

PREPARATION
NO prior preparation nor fasting are required. If you regularly take any medication, you must inform our healthcare personnel. 

PERFORMING THE TEST
A radiotracer, which does not give any type of secondary reaction, will be administered intravenously to you. Then you will have to wait from 90 to 120 minuts in order for the tracer to fix in your bones. In this period you must drink at least 1 liter of water and you could urinate as many times as you need. Then we will acquire the images.

TEST DURATION
The test lasts some 3 hours in total. Detection itself takes from 20 to 40 minutes.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to lead a normal life once it is over.

BRINGING COMPANY
You may come accompanied for the test. This will be mandatory in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
If you are a woman of childbearing age and you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Edifici 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM SJD
Carrer Santa Rosa, 39, Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641 · CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM- SJD
Carrer Santa Rosa, 39
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

Logo-TUVR-monocromo

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb
els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril
de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant
el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.