Skip to content
UltimoLogoOct2023Transp

FULL D’INFORMACIÓ · HOJA DE INFORMACIÓN · INFORMATION SHEET

LIMFOGAMMAGRAFIA I DETECCIÓ
INTRAOPERATÒRIA DEL GANGLI
SENTINELLA

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DEL PROVA
Avaluar el drenatge limfàtic de la seva neoplàsia i planificar el seu tractament. Intentar evitar algunes de les possibles seqüeles clàssiques de l’acte quirúrgic com la pèrdua de força i sensibilitat del braç per un buidament axil·lar extens al càncer de mama.

PREPARACIÓ PRÈVIA
NO cal cap tipus de preparació prèvia ni és necessari que vingui en dejú. Si pren habitualment qualsevol medicació, cal que ho comuniqui al personal sanitari.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
Segons el tipus l’administració serà diferent. S’administra un radiofàrmac retroareolar en la proximitat del tumor si és mamari. Habitualment es realitzen 4 injeccions intradèrmiques o subdèrmiques al voltant de la lesió si és cutània. En altres casos seran administracions específiques. El radiofàrmac circula pels vasos limfàtics fins arribar al primer gangli que rep el flux del tumor (gangli sentinella: GS). Si el tumor s’ha estès pel sistema limfàtic, el GS serà el primer afectat. Això permet una extirpació selectiva per veure si hi ha o no afectació limfàtica i, si aquest GC es troba lliure de malaltia, no caldrà fer un buidament limfàtic total (en el cas de la mama).

DURADA DE LA PROVA
Dependrà del seu drenatge limfàtic. S’hauran de fer deteccions de la zona injectada fins que es detecti el primer gangli (habitualment es detecta abans de les 2 hores, encara que a vegades es requereixen deteccions més tardanes). A l’acte quirúrgic es farà un rastreig del camp operatori amb una sonda manual.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
En cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

LINFOGAMMAGRAFÍA Y DETECCIÓN
INTRAOPERATORIA DEL GANGLIO
CENTINELA

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Evaluar el drenaje linfático de su neoplásia y planificar su tratamiento. Intentar evitar algunas de las posibles secuelas clásicas del acto quirúrgico como la pérdida de fuerza y la sensibilidad del brazo por un vaciamiento axilar extenso en el cáncer de mama.

PREPARACIÓN PREVIA
NO hace falta ningún tipo de preparación previa ni es necesario que venga en ayunas. Si toma cualquier medicación, es necesario que lo comunique al personal sanitario.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Según el tipo la administración será diferente. Se administra un radiofármaco retroareolar en la proximidad del tumor si es mamario. Habitualmente se realizan 4 inyecciones intradérmicas o subdérmicas alrededor de la lesión si es cutánea. En otros casos serán administraciones específicas. El radiofármaco circula por los vasos linfáticos hasta llegar al primer ganglio que recibe el flujo del tumor (ganglio centinela:GC). Si el tumor se ha extendido por el sistema linfático, el GC será el primer afectado. Esto permite una extirpación selectiva para ver si hay o no afectación linfática y, si este GC se encuentra libre de enfermedad, no hará falta hacer un vaciamiento linfático total (en caso de la mama).

DURACIÓN DE LA PRUEBA
Dependerá de su drenaje linfático. Se harán detecciones de la zona inyectada hasta que se detecte el primer ganglio (habitualmente se detecta antes de las 2 horas, aunque a veces se requieren detecciones más tardías). En el acto quirúrgico se hará un rastreo del campo operatorio con una sonda manual.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ninguna complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
En caso de estar embarazada o pensar que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

LYMPHOSCINTIGRAPHY & SURGICAL
DETECTION OF SENTINEL
LYMPH-NODE

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
Assess the lymphatic drainage of your cancer and plan your treatment. Try to avoid some of the possible classic sequelae of the surgical act such as loss of strength and sensitivity of the arm due to extensive axillary dissection in breast cancer.

PREPARATION
NO prior preparation is required nor is it necessary for you to come on an empty stomach. If you take any medication, it is necessary that you inform the health personnel.

PERFORMING THE TEST
Depending on the type, the administration will be different. A retroareolar radiopharmaceutical is administered in the vicinity of the tumor if it is mammary. Usually 4 intradermal or subdermal injections are made around the lesion if it is cutaneous. In other cases they will be specific administrations. The radiopharmaceutical circulates through the lymphatic vessels until it reaches the first node that receives tumor flow (sentinel node: SN). If the tumor has spread through the lymphatic system, the SLN will be the first affected. This allows selective excision to see whether or not there is lymphatic involvement and, if this SLN is disease free, it will not be necessary to do a total lymphatic emptying (in the case of the breast).

TEST DURATION
It will depend on your lymphatic drainage. Screenings of the injected area will be made until the first node is detected (usually detected before 2 hours, although later detections are sometimes required). In the surgical act, a scan of the operative field will be done with a manual probe.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to lead a normal life once it is over.

COMPANIONS
You may be accompanied for the test. This will be mandatory in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
If you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

UltimoLogoOct2023Transp

LIMFOGAMMAGRAFIA I DETECCIÓ
INTRAOPERATÒRIA DEL GANGLI
SENTINELLA

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DEL PROVA
Avaluar el drenatge limfàtic de la seva neoplàsia i planificar el seu tractament. Intentar evitar algunes de les possibles seqüeles clàssiques de l’acte quirúrgic com la pèrdua de força i sensibilitat del braç per un buidament axil·lar extens al càncer de mama.

PREPARACIÓ PRÈVIA
NO cal cap tipus de preparació prèvia ni és necessari que vingui en dejú. Si pren habitualment qualsevol medicació, cal que ho comuniqui al personal sanitari.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
Segons el tipus l’administració serà diferent. S’administra un radiofàrmac retroareolar en la proximitat del tumor si és mamari. Habitualment es realitzen 4 injeccions intradèrmiques o subdèrmiques al voltant de la lesió si és cutània. En altres casos seran administracions específiques. El radiofàrmac circula pels vasos limfàtics fins arribar al primer gangli que rep el flux del tumor (gangli sentinella: GS). Si el tumor s’ha estès pel sistema limfàtic, el GS serà el primer afectat. Això permet una extirpació selectiva per veure si hi ha o no afectació limfàtica i, si aquest GC es troba lliure de malaltia, no caldrà fer un buidament limfàtic total (en el cas de la mama).

DURADA DE LA PROVA
Dependrà del seu drenatge limfàtic. S’hauran de fer deteccions de la zona injectada fins que es detecti el primer gangli (habitualment es detecta abans de les 2 hores, encara que a vegades es requereixen deteccions més tardanes). A l’acte quirúrgic es farà un rastreig del camp operatori amb una sonda manual.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
En cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

LINFOGAMMAGRAFÍA Y DETECCIÓN
INTRAOPERATORIA DEL GANGLIO
CENTINELA

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALITAT DEL PROVA
Avaluar el drenatge limfàtic de la seva neoplàsia i planificar el seu tractament. Intentar evitar algunes de les possibles seqüeles clàssiques de l’acte quirúrgic com la pèrdua de força i sensibilitat del braç per un buidament axil·lar extens al càncer de mama.

PREPARACIÓ PRÈVIA
NO cal cap tipus de preparació prèvia ni és necessari que vingui en dejú. Si pren habitualment qualsevol medicació, cal que ho comuniqui al personal sanitari.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
Segons el tipus l’administració serà diferent. S’administra un radiofàrmac retroareolar en la proximitat del tumor si és mamari. Habitualment es realitzen 4 injeccions intradèrmiques o subdèrmiques al voltant de la lesió si és cutània. En altres casos seran administracions específiques. El radiofàrmac circula pels vasos limfàtics fins arribar al primer gangli que rep el flux del tumor (gangli sentinella: GS). Si el tumor s’ha estès pel sistema limfàtic, el GS serà el primer afectat. Això permet una extirpació selectiva per veure si hi ha o no afectació limfàtica i, si aquest GC es troba lliure de malaltia, no caldrà fer un buidament limfàtic total (en el cas de la mama).

DURADA DE LA PROVA
Dependrà del seu drenatge limfàtic. S’hauran de fer deteccions de la zona injectada fins que es detecti el primer gangli (habitualment es detecta abans de les 2 hores, encara que a vegades es requereixen deteccions més tardanes). A l’acte quirúrgic es farà un rastreig del camp operatori amb una sonda manual.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
En cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

LYMPHOSCINTIGRAPHY & SURGICAL
DETECTION OF SENTINEL
LYMPH-NODE

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
Assess the lymphatic drainage of your cancer and plan your treatment. Try to avoid some of the possible classic sequelae of the surgical act such as loss of strength and sensitivity of the arm due to extensive axillary dissection in breast cancer.

PREPARATION
NO prior preparation is required nor is it necessary for you to come on an empty stomach. If you take any medication, it is necessary that you inform the health personnel.

PERFORMING THE TEST
Depending on the type, the administration will be different. A retroareolar radiopharmaceutical is administered in the vicinity of the tumor if it is mammary. Usually 4 intradermal or subdermal injections are made around the lesion if it is cutaneous. In other cases they will be specific administrations. The radiopharmaceutical circulates through the lymphatic vessels until it reaches the first node that receives tumor flow (sentinel node: SN). If the tumor has spread through the lymphatic system, the SLN will be the first affected. This allows selective excision to see whether or not there is lymphatic involvement and, if this SLN is disease free, it will not be necessary to do a total lymphatic emptying (in the case of the breast).

TEST DURATION
It will depend on your lymphatic drainage. Screenings of the injected area will be made until the first node is detected (usually detected before 2 hours, although later detections are sometimes required). In the surgical act, a scan of the operative field will be done with a manual probe.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to lead a normal life once it is over.

COMPANIONS
You may be accompanied for the test. This will be mandatory in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
If you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Edifici 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM SJD
Carrer Santa Rosa, 39, Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641 · CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM- SJD
Carrer Santa Rosa, 39
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

Logo-TUVR-monocromo

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb
els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril
de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant
el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.