Skip to content

FULL D’INFORMACIÓ · HOJA DE INFORMACIÓN · INFORMATION SHEET

GAMMAGRAFIA HEPATOBILIAR

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Avaluar les possibles alteracions existents al fetge i vies biliars.

PREPARACIÓ PRÈVIA
Cal que vingui en dejú (mínim de 8 hores). Si pren habitualment qualsevol medicació, cal que ho comuniqui al personal sanitari.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
S’administra un radiofàrmac per via endovenosa, que no dóna cap tipus de reacció secundària. Tot seguit, el col·locarem en decúbit supí i obtindrem les imatges hepatobiliars.

DURADA DE LA PROVA
L’exploració dura normalment 60 minuts. De vegades, s’han d’obtenir imatges més tardanes, fins i tot a les 24 hores.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
En cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

GAMMAGRAFÍA HEPATOBILIAR

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Evaluar las posibles alteraciones existentes en el hígado y vías biliares.

PREPARACIÓN PREVIA
Tiene que venir en ayunas (mínimo 8 horas). Si toma habitualmente cualquier medicación, debe comunicarlo al personal sanitario.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Se administra un radiofármaco por vía endovenosa, que no da ninguna reacción secundaria. Enseguida, lo colocaremos en decúbito supino y obtendremos las imágenes hepatobiliares.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
La exploración dura normalmente 60 minutos. A veces se deben obtener imágenes mas tardías, incluso a las 24 horas.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ninguna complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
En caso de estar embarazada o pensar que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

HEPATOBILIARY SCINTIGRAPHY

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
Evaluate possible alterations in the liver and bile ducts.

PREVIOUS PREPARATION
You must come on an empty stomach (minimum 8 hours). If you regularly take any medication, you should inform the healthcare personnel.

PERFORMING THE TEST
A radiopharmaceutical is administered intravenously, which does not give any secondary reaction. Next, we will place him in the supine position and obtain the hepatobiliary images.

TEST DURATION
The scan typically takes 60 minutes. Sometimes later images must be obtained, even within 24 hours.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to lead a normal life once it is over.

COMPANIONS
You may be accompanied for the test. This will be mandatory in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
If you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

...

GAMMAGRAFIA HEPATOBILIAR

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Avaluar les possibles alteracions existents al fetge i vies biliars.

PREPARACIÓ PRÈVIA
Cal que vingui en dejú (mínim de 8 hores). Si pren habitualment qualsevol medicació, cal que ho comuniqui al personal sanitari.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
S’administra un radiofàrmac per via endovenosa, que no dóna cap tipus de reacció secundària. Tot seguit, el col·locarem en decúbit supí i obtindrem les imatges hepatobiliars.

DURADA DE LA PROVA
L’exploració dura normalment 60 minuts. De vegades, s’han d’obtenir imatges més tardanes, fins i tot a les 24 hores.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
En cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

GAMMAGRAFÍA HEPATOBILIAR

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Evaluar las posibles alteraciones existentes en el hígado y vías biliares.

PREPARACIÓN PREVIA
Tiene que venir en ayunas (mínimo 8 horas). Si toma habitualmente cualquier medicación, debe comunicarlo al personal sanitario.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Se administra un radiofármaco por vía endovenosa, que no da ninguna reacción secundaria. Enseguida, lo colocaremos en decúbito supino y obtendremos las imágenes hepatobiliares.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
La exploración dura normalmente 60 minutos. A veces se deben obtener imágenes mas tardías, incluso a las 24 horas.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ninguna complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
En caso de estar embarazada o pensar que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

HEPATOBILIARY SCINTIGRAPHY

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
Evaluate possible alterations in the liver and bile ducts.

PREVIOUS PREPARATION
You must come on an empty stomach (minimum 8 hours). If you regularly take any medication, you should inform the healthcare personnel.

PERFORMING THE TEST
A radiopharmaceutical is administered intravenously, which does not give any secondary reaction. Next, we will place him in the supine position and obtain the hepatobiliary images.

TEST DURATION
The scan typically takes 60 minutes. Sometimes later images must be obtained, even within 24 hours.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to lead a normal life once it is over.

COMPANIONS
You may be accompanied for the test. This will be mandatory in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
If you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Edifici 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM SJD
Carrer Santa Rosa, 39, Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641 · CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM- SJD
Carrer Santa Rosa, 39
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

Logo-TUVR-monocromo

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb
els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril
de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant
el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.