Skip to content

FULL D’INFORMACIÓ · HOJA DE INFORMACIÓN · INFORMATION SHEET

GAMMAGRAFIA
MEDUL·LAR MACROFÀGICA

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Avaluar les possibles alteracions de la seva medul·la òssia.

PREPARACIÓ PRÈVIA
NO cal cap tipus de preparació prèvia ni és necessari que vingui en dejú. Si pren habitualment qualsevol medicació cal que ho comuniqui al personal sanitari.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
S’administra un radiofàrmac per via endovenosa, que no dóna cap tipus de reacció. Haurà d’esperar 45 – 90 minuts, per tal que el radiofàrmac es fixi als ossos. Durant aquest temps, cal que begui fins a 1 litre de líquid (aigua, llet…) i podrà orinar les vegades que calgui. Després s’obtenen les imatges òssies.

DURADA DE LA PROVA
Entre 1,5 – 2 hores i mitja en total. La detecció en sí triga uns 20 minuts.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
Si vostè és dona en edat fèrtil, en cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

GAMMAGRAFÍA
MEDULAR MACROFÁGICA

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Evaluar las posibles alteraciones de su médula ósea.

PREPARACIÓN PREVIA
NO
hace falta ningún tipo de preparación previa ni es necesario que venga en ayunas. Si toma cualquier medicación, es necesario que lo comunique al personal sanitario.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Se administra un radiofármaco por vía endovenosa, que no da ningún tipo de reacción. Deberá esperar 45 – 90 minutos para que el radiofármaco se fije en los huesos. Durante este tiempo deberá beber hasta 1 litro de liquido (agua, leche…) y podrá orinar las veces que haga falta. Después se obtiene las imágenes óseas.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
Entre 1,5 y 2 horas en total. La detección en sí dura unos 20 minutos.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ninguna complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
En caso de estar embarazada o pensar que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

MACROPHAGE SPINAL-CORD SCINTIGRAPHY

IT IS MANDATORY TO BRING YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
To evaluate possible alterations of your bone marrow.

PREVIOUS PREPARATION
NO prior preparation is required. Fasting is not necessary. If you take any medication, it is important that you inform the health personnel about it.

TEST PROCEDURE
A radioactive compound, which does not give any type of reaction, is administered intravenously. You will need to wait 45 – 90 minutes for the radiopharmaceutical to set in the bones. During this time you should drink up to 1 liter of liquid (water, milk …) and you can urinate as many times as necessary. Then bone images are obtained.

TEST DURATION
Total time for the test lasts from 1.5 to 2 hours in total. The detection itself takes about 20 minutes.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to live a normal life once it is finished.

BRINGING COMPANIONS
You can come with a companion. It will be necessary in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

TEST RESULTS
At the end of the test, our health and/or administrative staff will inform you about what to do to pick-up the results of the test.

WARNINGS
If you are a woman in childbearing age, if you are pregnant or think you may be pregnant, or if you are breast-feeding your baby, please tell your healthcare provider before performing the test.

...

GAMMAGRAFIA
MEDUL·LAR MACROFÀGICA

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Avaluar les possibles alteracions de la seva medul·la òssia.

PREPARACIÓ PRÈVIA
NO cal cap tipus de preparació prèvia ni és necessari que vingui en dejú. Si pren habitualment qualsevol medicació cal que ho comuniqui al personal sanitari.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
S’administra un radiofàrmac per via endovenosa, que no dóna cap tipus de reacció. Haurà d’esperar 45 – 90 minuts, per tal que el radiofàrmac es fixi als ossos. Durant aquest temps, cal que begui fins a 1 litre de líquid (aigua, llet…) i podrà orinar les vegades que calgui. Després s’obtenen les imatges òssies.

DURADA DE LA PROVA
Entre 1,5 – 2 hores i mitja en total. La detecció en sí triga uns 20 minuts.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
Si vostè és dona en edat fèrtil, en cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

GAMMAGRAFÍA
MEDULAR MACROFÁGICA

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Evaluar las posibles alteraciones de su médula ósea.

PREPARACIÓN PREVIA
NO
hace falta ningún tipo de preparación previa ni es necesario que venga en ayunas. Si toma cualquier medicación, es necesario que lo comunique al personal sanitario.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Se administra un radiofármaco por vía endovenosa, que no da ningún tipo de reacción. Deberá esperar 45 – 90 minutos para que el radiofármaco se fije en los huesos. Durante este tiempo deberá beber hasta 1 litro de liquido (agua, leche…) y podrá orinar las veces que haga falta. Después se obtiene las imágenes óseas.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
Entre 1,5 y 2 horas en total. La detección en sí dura unos 20 minutos.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ninguna complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
En caso de estar embarazada o pensar que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

MACROPHAGE SPINAL-CORD
SCINTIGRAPHY

IT IS MANDATORY TO BRING YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
To evaluate possible alterations of your bone marrow.

PREVIOUS PREPARATION
NO prior preparation is required. Fasting is not necessary. If you take any medication, it is important that you inform the health personnel about it.

TEST PROCEDURE
A radioactive compound, which does not give any type of reaction, is administered intravenously. You will need to wait 45 – 90 minutes for the radiopharmaceutical to set in the bones. During this time you should drink up to 1 liter of liquid (water, milk …) and you can urinate as many times as necessary. Then bone images are obtained.

TEST DURATION
Total time for the test lasts from 1.5 to 2 hours in total. The detection itself takes about 20 minutes.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to live a normal life once it is finished.

BRINGING COMPANIONS
You can come with a companion. It will be necessary in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

TEST RESULTS
At the end of the test, our health and/or administrative staff will inform you about what to do to pick-up the results of the test.

WARNINGS
If you are a woman in childbearing age, if you are pregnant or think you may be pregnant, or if you are breast-feeding your baby, please tell your healthcare provider before performing the test.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Edifici 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM SJD
Carrer Santa Rosa, 39, Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641 · CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM- SJD
Carrer Santa Rosa, 39
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

Logo-TUVR-monocromo

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb
els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril
de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant
el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.