Skip to content

FULL D’INFORMACIÓ · HOJA DE INFORMACIÓN · INFORMATION SHEET

GAMMAGRAFIA DE VENTILACIÓ
PERFUSIÓ PULMONAR

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Avaluar les possibles alteracions ventilatòries i vasculars existents als seus pulmons.

PREPARACIÓ PRÈVIA
NO cal cap tipus de preparació prèvia ni és necessari que vingui en dejú. Si pren habitualment qualsevol medicació, cal que ho comuniqui al personal sanitari.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
Ventilació: Li farem respirar per un tub de plàstic, connectat a una presa d’oxigen, amb el nas tapat, durant uns 10 minuts, per tal que el radiofàrmac, que no dóna cap tipus de reacció, arribi als seus pulmons. Després li col·locarem en decúbit supí i obtindrem les imatges dels seus pulmons.
Perfusió: Li administrarem un radiofàrmac per via endovenosa, que no dóna cap tipus de reacció secundària. Tot seguit, obtindrem les imatges dels seus pulmons.

DURADA DE LA PROVA
L’exploració dura uns 45 minuts.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
En cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

GAMMAGRAFÍA DE VENTILACIÓN
PERFUSIÓN PULMONAR

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Evaluar las posibles alteraciones ventilatorias y vasculares existentes en sus pulmones.

PREPARACIÓN PREVIA
NO hace falta ningún tipo de preparación previa ni es necesario que venga en ayunas. Si toma cualquier medicación, es necesario que lo comunique al personal sanitario.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Ventilación: Le haremos respirar por un tubo de plástico, conectado a una toma de oxígeno, con la nariz tapada, durante unos 10 minutos, para que el radiofármaco, que no da ningún tipo de reacción, llegue a sus pulmones. Después le colocaremos en decúbito supino y obtendremos las imágenes de sus pulmones.
Perfusión: Le administraremos un radiofármaco por vía endovenosa, que no da ningún tipo de reacción secundaria. Enseguida, obtendremos las imágenes de sus pulmones.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
La exploración dura unos 45 minutos.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ninguna complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
En caso de estar embarazada o pensar que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

PULMONARY VENTILATION
PERFUSION SCINTIGRAPHY

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
To assess for possible ventilatory and vascular alterations in your lungs.

PREVIOUS PREPARATION
No prior preparation is required nor is it necessary for you to fast. If you regularly take any medication, you must tell our healthcare personnel.

PERFORMANCE OF THE TEST
Ventilation: We will make you breathe through a plastic tube, connected to an oxygen outlet, with your nose covered, for about 10 minutes, so that the radiotracer, which does not give any reaction, reaches your lungs. Then we will place you in supine position (on your back) and obtain the images of your lungs.
Infusion: We will give you a radiotracer intravenously, which does not give any side reaction. Next, we will get the images of your lungs.

DURATION OF THE TEST
The scan lasts about 45 minutes.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to lead a normal life once it is over.

COMPANIONS
You may be accompanied for the test. This will be mandatory in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
If you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

...

GAMMAGRAFIA DE VENTILACIÓ
PERFUSIÓ PULMONAR

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Avaluar les possibles alteracions ventilatòries i vasculars existents als seus pulmons.

PREPARACIÓ PRÈVIA
NO cal cap tipus de preparació prèvia ni és necessari que vingui en dejú. Si pren habitualment qualsevol medicació, cal que ho comuniqui al personal sanitari.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
Ventilació: Li farem respirar per un tub de plàstic, connectat a una presa d’oxigen, amb el nas tapat, durant uns 10 minuts, per tal que el radiofàrmac, que no dóna cap tipus de reacció, arribi als seus pulmons. Després li col·locarem en decúbit supí i obtindrem les imatges dels seus pulmons.
Perfusió: Li administrarem un radiofàrmac per via endovenosa, que no dóna cap tipus de reacció secundària. Tot seguit, obtindrem les imatges dels seus pulmons.

DURADA DE LA PROVA
L’exploració dura uns 45 minuts.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
En cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

GAMMAGRAFÍA DE VENTILACIÓN
PERFUSIÓN PULMONAR

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Evaluar las posibles alteraciones ventilatorias y vasculares existentes en sus pulmones.

PREPARACIÓN PREVIA
NO hace falta ningún tipo de preparación previa ni es necesario que venga en ayunas. Si toma cualquier medicación, es necesario que lo comunique al personal sanitario.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Ventilación: Le haremos respirar por un tubo de plástico, conectado a una toma de oxígeno, con la nariz tapada, durante unos 10 minutos, para que el radiofármaco, que no da ningún tipo de reacción, llegue a sus pulmones. Después le colocaremos en decúbito supino y obtendremos las imágenes de sus pulmones.
Perfusión: Le administraremos un radiofármaco por vía endovenosa, que no da ningún tipo de reacción secundaria. Enseguida, obtendremos las imágenes de sus pulmones.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
La exploración dura unos 45 minutos.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ninguna complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
En caso de estar embarazada o pensar que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

PULMONARY VENTILATION
PERFUSION SCINTIGRAPHY

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
To assess for possible ventilatory and vascular alterations in your lungs.

PREVIOUS PREPARATION
No prior preparation is required nor is it necessary for you to fast. If you regularly take any medication, you must tell our healthcare personnel.

PERFORMANCE OF THE TEST
Ventilation: We will make you breathe through a plastic tube, connected to an oxygen outlet, with your nose covered, for about 10 minutes, so that the radiotracer, which does not give any reaction, reaches your lungs. Then we will place you in supine position (on your back) and obtain the images of your lungs.
Infusion: We will give you a radiotracer intravenously, which does not give any side reaction. Next, we will get the images of your lungs.

DURATION OF THE TEST
The scan lasts about 45 minutes.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to lead a normal life once it is over.

COMPANIONS
You may be accompanied for the test. This will be mandatory in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
If you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Edifici 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM SJD
Carrer Santa Rosa, 39, Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641 · CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM- SJD
Carrer Santa Rosa, 39
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

Logo-TUVR-monocromo

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb
els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril
de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant
el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.