Skip to content

FULL D’INFORMACIÓ · HOJA DE INFORMACIÓN · INFORMATION SHEET

TOMOGRAFIA COMPUTERITZADA
D’EMISSIÓ DE POSITRONS
(PET-TC) AMB 18F-FDG

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Obtenir un estudi del metabolisme de la glucosa en els diferents teixits de l’organisme, obtenint al mateix temps una imatge anatòmica mitjançant tomografia computeritzada. Generalment, aquesta prova es demana per patologies oncològiques, però també per altres tipus de patologies.

PREPARACIÓ PRÈVIA
Cal un dejuni estricte a les 6 hores prèvies a la prova. Sí que podrà beure aigua i prendre la seva medicació habitual. Abans del PET-TC ha de beure molta aigua. Eviti l’aigua amb sabors i les begudes amb sucre. Durant els 2-3 dies previs a la prova eviti realitzar exercici físic intens i intenti no passar fred hores abans de la prova. El dia de la prova aporti tota la informació possible en relació a la seva patologia: informes, darreres proves d’imatge (TC, RM, gammagrafies…).
Si vostè és diabètic, haurà de comunicar-nos-ho abans del dia de la prova. Els pacients diabètics han de mantenir la seva dieta i medicació, ja que és molt important controlar adequadament els nivells de glicèmia abans de la prova.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
Després de determinar els seus nivells de glucosa en sang, li administrarem un radiofàrmac (FDG) per via endovenosa, que no dona cap tipus de reacció secundària. A continuació, per a una adequada distribució de la FDG, vostè romandrà estirat a una Ilitera, en silenci i semifoscor, durant aproximadament una hora, a la qual no haurà de parlar ni moure’s. A continuació, li farem una tomografia computeritzada (TC) amb o sense contrast, segons la seva patologia, i una tomografia per emissió de positrons (PET) de cos sencer que durarà aproximadament uns 30 minuts. En ocasions s’han de realitzar deteccions tardanes.

DURADA DE LA PROVA
En total la prova dura de tres a quatre hores, incloent l’hora de repòs prèvia a l’adquisició de les imatges, depenent de la necessitat d’adquirir imatges tardanes.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal una vegada finalitzada. Tan sols es recomana que begui força aigua durant la resta del dia, per facilitar l’eliminació urinària de la FDG, i que eviti el contacte proper amb dones embarassades o nens petits durant les primeres hores després de la prova.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
Si vostè és dona en edat fèrtil, en cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA
DE EMISIÓN DE POSITRONS
(PET-TC) CON 18F-FDG

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Obtener un estudio del metabolismo de la glucosa en los diferentes tejidos del organismo, obteniendo al mismo tiempo una imagen anatómica mediante tomografía computarizada. Generalmente, esta prueba se solicita para patologías oncológicas, pero también por otros tipos de patologías.

PREPARACIÓN PREVIA
Se requiere un ayuno estricto en las 6 horas previas a la prueba. Sí que podrá beber agua y tomar su medicación habitual. Antes del PET-TC ha de beber mucha agua. Evite el agua con sabores y las bebidas azucaradas. Durante los 2-3 días previos a la prueba evite realizar ejercicio físico intenso e intente no pasar frío horas antes de la prueba. El día de la prueba aporte toda la información posible en relación con su patología: informes, últimas pruebas de imagen (TC, RM, gammagrafías…).
Si usted es diabético, deberá de comunicárnoslo antes del día de la prueba. Los pacientes diabéticos han de mantener su dieta y medicación, ya que es muy importante controlar adecuadamente los niveles de glicemia antes de la prueba.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Después de determinar sus niveles de glucosa en sangre, le administraremos un radiofármaco (FDG) por vía endovenosa, que no da ningún tipo de reacción secundaria. A continuación, para una adecuada distribución de la FDG, usted permanecerá estirado en una camilla, en silencio y semioscuridad, durante aproximadamente una hora, durante la cual no deberá hablar ni moverse. A continuación, le haremos una tomografía computarizada (TC) con o sin contraste, dependiendo de su patología, y una tomografía por emisión de positrones (PET) de cuerpo entero que durará aproximadamente unos 30 minutos. En ocasiones se han de realizar detecciones tardías.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
En total, la prueba dura de tres a cuatro horas, incluyendo la hora de reposo previa a la adquisición de las imágenes, dependiendo de la necesidad de adquirir imágenes tardías.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ningún tipo de complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada. Tan solo se recomienda que beba mucha agua durante el resto del día, para facilitar la eliminación urinaria de la FDG, y que evite el contacto cercano con mujeres embarazadas o niños pequeños durante las primeras horas después de la prueba.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
Si usted es mujer en edad fértil, en caso de estar embarazada o pensar que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

COMPUTED POSITRON-EMISSION
TOMOGRAPHY
(PET-CT)
WITH 18F-FDG

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
To perform a study of glucose metabolism in the different tissues of the body, obtaining at the same time an anatomical image by computer tomography (CT). This test is generally requested for oncologic pathologies, but also for other types of pathologies.

PREVIOUS PREPARATION
Strict fasting is required and you should not eat any food during the 6 hours prior to your appointment, but you can drink water and take your usual medication. Before the PET-CT you should drink lots of water but you must avoid flavoured water and sugary drinks. During the 2-3 days prior to the test avoid any intense physical exercise and avoid cold weather hours before the test. On the day of the test, bring along as much information as possible regarding your pathology: reports, latest imaging tests (CT, MRI, scintigraphies).
If you are diabetic, please let us know before the day of the test. Diabetic patients must maintain their diet and medication, as it is very important to properly control blood glucose levels before the test.

PERFORMING THE TEST
After determining your blood glucose levels, we will administer you a radiotracer (FDG) intravenously, which does not give any type of secondary reactions. Then, for an adequate distribution of the FDG, you will have to lay-down on a stretcher, in silence and semi-darkness, for approximately one hour, time during which you should not speak or move. This period will be followed by a computed tomography (CT) scan, with or without contrast, depending on your pathology, and a whole-body positron-emission tomography (PET) scan that lasts about 30 minutes. Sometimes late detections might have to be made.

DURATION OF THE TEST
In total, the test lasts from three to four hours, including the hour of rest prior to acquiring the images, depending on the need to acquire late images.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to live a normal life once it is finished. It is only recommended that you drink plenty of water for the rest of the day to facilitate urinary elimination of FDG, and that you avoid close contact with pregnant women or young children for the first few hours after the test.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
If you are a woman of childbearing age and you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

...

TOMOGRAFIA COMPUTERITZADA
D’EMISSIÓ DE POSITRONS
(PET-TC) AMB 18F-FDG

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Obtenir un estudi del metabolisme de la glucosa en els diferents teixits de l’organisme, obtenint al mateix temps una imatge anatòmica mitjançant tomografia computeritzada. Generalment, aquesta prova es demana per patologies oncològiques, però també per altres tipus de patologies.

PREPARACIÓ PRÈVIA
Cal un dejuni estricte a les 6 hores prèvies a la prova. Sí que podrà beure aigua i prendre la seva medicació habitual. Abans del PET-TC ha de beure molta aigua. Eviti l’aigua amb sabors i les begudes amb sucre. Durant els 2-3 dies previs a la prova eviti realitzar exercici físic intens i intenti no passar fred hores abans de la prova. El dia de la prova aporti tota la informació possible en relació a la seva patologia: informes, darreres proves d’imatge (TC, RM, gammagrafies…).
Si vostè és diabètic, haurà de comunicar-nos-ho abans del dia de la prova. Els pacients diabètics han de mantenir la seva dieta i medicació, ja que és molt important controlar adequadament els nivells de glicèmia abans de la prova.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
Després de determinar els seus nivells de glucosa en sang, li administrarem un radiofàrmac (FDG) per via endovenosa, que no dona cap tipus de reacció secundària. A continuació, per a una adequada distribució de la FDG, vostè romandrà estirat a una Ilitera, en silenci i semifoscor, durant aproximadament una hora, a la qual no haurà de parlar ni moure’s. A continuació, li farem una tomografia computeritzada (TC) amb o sense contrast, segons la seva patologia, i una tomografia per emissió de positrons (PET) de cos sencer que durarà aproximadament uns 30 minuts. En ocasions s’han de realitzar deteccions tardanes.

DURADA DE LA PROVA
En total la prova dura unes dues hores, incloent l’hora de repòs prèvia a l’adquisició de les imatges.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal una vegada finalitzada. Tan sols es recomana que begui força aigua durant la resta del dia, per facilitar l’eliminació urinària de la FDG, i que eviti el contacte proper amb dones embarassades o nens petits durant les primeres hores després de la prova.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
Si vostè és dona en edat fèrtil, en cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA
DE EMISIÓN DE POSITRONS
(PET-TC) CON 18F-FDG

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Obtener un estudio del metabolismo de la glucosa en los diferentes tejidos del organismo, obteniendo al mismo tiempo una imagen anatómica mediante tomografía computarizada. Generalmente, esta prueba se solicita para patologías oncológicas, pero también por otros tipos de patologías.

PREPARACIÓN PREVIA
Se requiere un ayuno estricto en las 6 horas previas a la prueba. Sí que podrá beber agua y tomar su medicación habitual. Antes del PET-TC ha de beber mucha agua. Evite el agua con sabores y las bebidas azucaradas. Durante los 2-3 días previos a la prueba evite realizar ejercicio físico intenso e intente no pasar frío horas antes de la prueba. El día de la prueba aporte toda la información posible en relación con su patología: informes, últimas pruebas de imagen (TC, RM, gammagrafías…).
Si usted es diabético, deberá de comunicárnoslo antes del día de la prueba. Los pacientes diabéticos han de mantener su dieta y medicación, ya que es muy importante controlar adecuadamente los niveles de glicemia antes de la prueba.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Después de determinar sus niveles de glucosa en sangre, le administraremos un radiofármaco (FDG) por vía endovenosa, que no da ningún tipo de reacción secundaria. A continuación, para una adecuada distribución de la FDG, usted permanecerá estirado en una camilla, en silencio y semioscuridad, durante aproximadamente una hora, durante la cual no deberá hablar ni moverse. A continuación, le haremos una tomografía computarizada (TC) con o sin contraste, dependiendo de su patología, y una tomografía por emisión de positrones (PET) de cuerpo entero que durará aproximadamente unos 30 minutos. En ocasiones se han de realizar detecciones tardías.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
En total, la prueba dura unas dos horas, incluyendo la hora de reposo previa a la adquisición de las imágenes.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ningún tipo de complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada. Tan solo se recomienda que beba mucha agua durante el resto del día, para facilitar la eliminación urinaria de la FDG, y que evite el contacto cercano con mujeres embarazadas o niños pequeños durante las primeras horas después de la prueba.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
Si usted es mujer en edad fértil, en caso de estar embarazada o pensar que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

COMPUTED POSITRON-EMISSION
TOMOGRAPHY
(PET-CT)
WITH 18F-FDG

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
To perform a study of glucose metabolism in the different tissues of the body, obtaining at the same time an anatomical image by computer tomography (CT). This test is generally requested for oncologic pathologies, but also for other types of pathologies.

PREVIOUS PREPARATION
Strict fasting is required and you should not eat any food during the 6 hours prior to your appointment, but you can drink water and take your usual medication. Before the PET-CT you should drink lots of water but you must avoid flavoured water and sugary drinks. During the 2-3 days prior to the test avoid any intense physical exercise and avoid cold weather hours before the test. On the day of the test, bring along as much information as possible regarding your pathology: reports, latest imaging tests (CT, MRI, scintigraphies).
If you are diabetic, please let us know before the day of the test. Diabetic patients must maintain their diet and medication, as it is very important to properly control blood glucose levels before the test.

PERFORMING THE TEST
After determining your blood glucose levels, we will administer you a radiotracer (FDG) intravenously, which does not give any type of secondary reactions. Then, for an adequate distribution of the FDG, you will have to lay-down on a stretcher, in silence and semi-darkness, for approximately one hour, time during which you should not speak or move. This period will be followed by a computed tomography (CT) scan, with or without contrast, depending on your pathology, and a whole-body positron-emission tomography (PET) scan that lasts about 30 minutes. Sometimes late detections might have to be made.

DURATION OF THE TEST
In total, the test lasts about two hours, including the hour of rest prior to acquiring the images.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to live a normal life once it is finished. It is only recommended that you drink plenty of water for the rest of the day to facilitate urinary elimination of FDG, and that you avoid close contact with pregnant women or young children for the first few hours after the test.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
If you are a woman of childbearing age and you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Edifici 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM SJD
Carrer Santa Rosa, 39, Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641 · CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM- SJD
Carrer Santa Rosa, 39
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

Logo-TUVR-monocromo

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb
els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril
de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant
el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.