Skip to content

FULL D’INFORMACIÓ · HOJA DE INFORMACIÓN · INFORMATION SHEET

GAMMAGRAFIA SUPRARENAL
CORTICAL AMB IODE-131

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Avaluar les possibles alteracions corticals de les seves glàndules suprarenals (síndrome de Cushing, adenoma suprarenal, aldosteronisme…)

PREPARACIÓ PRÈVIA
És molt important que prengui una solució de Lugol durant una setmana, per bloquejar la captació tiroïdal de iode. A vegades haurà de prendre la setmana abans de la prova, 4 mg de dexametasona al dia. No és necessari que vingui en dejú. Si pren habitualment qualsevol medicació, cal que ho comuniqui al personal sanitari.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
S’administra un radiofàrmac per via endovenosa, que no dóna cap tipus de reacció secundària. A les 24 i 48 hores de la injecció, es realitzarà la detecció de les imatges. Es realitzarà una altra al cinquè dia i opcionalment al setè dia.

DURACIÓ DE LA PROVA
La detecció dura uns 30 minuts.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
En cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

GAMMAGRAFÍA SUPRARRENAL
CORTICAL CON YODO-131

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Evaluar las posibles alteraciones corticales de sus glándulas suprarrenales (síndrome de Cushing, adenoma suprarrenal, aldosteronismo…)

PREPARACIÓN PREVIA
Es muy importante que tome una solución de Lugol durante una semana, para bloquear la captación tiroidal de yodo. A veces deberá tomar la semana anterior a la prueba, 4 mg de dexametasona al día. No es necesario que venga en ayunas. Si toma cualquier medicación, es necesario que lo comunique al personal sanitario.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Se administra una radiofármaco por vía endovenosa que no da ningún tipo de reacción secundaria. A las 24 y 48 horas de la inyección, se realizará la detección de las imágenes. Se realizará otra al quinto día y opcionalmente al 7º día.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
La detección dura unos 30 minutos.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ninguna complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
En caso de estar embarazada o pensar que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

ADRENAL CORTICAL
SCINTIGRAPHY WITH IODINE-131

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
To assess the possible cortical alterations of your adrenal glands (Cushing’s syndrome, adrenal adenoma, aldosteronism …)

PREVIOUS PREPARATION
It is very important that you take a Lugol solution for a week before the test in order to block the thyroid uptake of iodine. Sometimes you will need to take 4 mg of dexamethasone a day the week before the test. No fasting is required. If you take any medication, it is necessary that you inform our healthcare personnel in advance.

PERFORMING THE TEST
A radiotracer, which does not give any type of secondary reaction, will be administered intravenously to you. At 24 and 48 hours after the injection, images will be taken. More images will be taken on the fifth day, and optionally on the 7th day after injection of the radiotracer.

TEST DURATION
Detection takes about 30 minutes.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST

No complications or side effects are derived from the test and you will be able to lead a normal life once it is over.

COMPANIONS
You may be accompanied for the test. This will be mandatory in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
If you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

...

GAMMAGRAFIA SUPRARENAL
CORTICAL AMB IODE-131

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Avaluar les possibles alteracions corticals de les seves glàndules suprarenals (síndrome de Cushing, adenoma suprarenal, aldosteronisme…)

PREPARACIÓ PRÈVIA
És molt important que prengui una solució de Lugol durant una setmana, per bloquejar la captació tiroïdal de iode. A vegades haurà de prendre la setmana abans de la prova, 4 mg de dexametasona al dia. No és necessari que vingui en dejú. Si pren habitualment qualsevol medicació, cal que ho comuniqui al personal sanitari.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
S’administra un radiofàrmac per via endovenosa, que no dóna cap tipus de reacció secundària. A les 24 i 48 hores de la injecció, es realitzarà la detecció de les imatges. Es realitzarà una altra al cinquè dia i opcionalment al setè dia.

DURACIÓ DE LA PROVA
La detecció dura uns 30 minuts.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
En cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

GAMMAGRAFÍA SUPRARRENAL
CORTICAL CON YODO-131

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Evaluar las posibles alteraciones corticales de sus glándulas suprarrenales (síndrome de Cushing, adenoma suprarrenal, aldosteronismo…)

PREPARACIÓN PREVIA
Es muy importante que tome una solución de Lugol durante una semana, para bloquear la captación tiroidal de yodo. A veces deberá tomar la semana anterior a la prueba, 4 mg de dexametasona al día. No es necesario que venga en ayunas. Si toma cualquier medicación, es necesario que lo comunique al personal sanitario.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Se administra una radiofármaco por vía endovenosa que no da ningún tipo de reacción secundaria. A las 24 y 48 horas de la inyección, se realizará la detección de las imágenes. Se realizará otra al quinto día y opcionalmente al 7º día.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
La detección dura unos 30 minutos.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ninguna complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
En caso de estar embarazada o pensar que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

ADRENAL CORTICAL
SCINTIGRAPHY WITH IODINE-131

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
To assess the possible cortical alterations of your adrenal glands (Cushing’s syndrome, adrenal adenoma, aldosteronism …)

PREVIOUS PREPARATION
It is very important that you take a Lugol solution for a week before the test in order to block the thyroid uptake of iodine. Sometimes you will need to take 4 mg of dexamethasone a day the week before the test. No fasting is required. If you take any medication, it is necessary that you inform our healthcare personnel in advance.

PERFORMING THE TEST
A radiotracer, which does not give any type of secondary reaction, will be administered intravenously to you. At 24 and 48 hours after the injection, images will be taken. More images will be taken on the fifth day, and optionally on the 7th day after injection of the radiotracer.

TEST DURATION
Detection takes about 30 minutes.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST

No complications or side effects are derived from the test and you will be able to lead a normal life once it is over.

COMPANIONS
You may be accompanied for the test. This will be mandatory in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
If you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Edifici 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM SJD
Carrer Santa Rosa, 39, Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641 · CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM- SJD
Carrer Santa Rosa, 39
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

Logo-TUVR-monocromo

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb
els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril
de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant
el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.