Skip to content

FULL D’INFORMACIÓ · HOJA DE INFORMACIÓN · INFORMATION SHEET

GAMMAGRAFIA SUPRARENAL
MEDUL·LAR AMB IODE-123

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Avaluar les possibles alteracions de la seva medul·la suprarenal (feocromocitomes, paragangliomes, neuroblastomes…)

PREPARACIÓ PRÈVIA
Li donarem una solució de Lugol uns 45 minuts abans d’iniciar la prova, per bloquejar la captació tiroïdal de iode. No és necessari que vingui en dejú. Si pren habitualment qualsevol medicació, cal que ho comuniqui al personal sanitari.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
Li administrarem un radiofàrmac per via endovenosa, que no dóna cap tipus de reacció secundària. A les 6 i 24 hores es realitzarà la detecció de les imatges: rastreig corporal i SPECT-CT. Si per alguna circumstància la prova es fa amb I-131, la detecció seria a les 48 hores.

DURACIÓ DE LA PROVA
La detecció dura uns 45 minuts.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
En cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

GAMMAGRAFÍA SUPRARRENAL
MEDULAR CON YODO-123

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Evaluar las posibles alteraciones de su médula suprarrenal (feocromocitomas, paragnagliomas, neuroblastomas…)

PREPARACIÓN PREVIA
Le daremos  una solución de Lugol previa a la prueba (45 minutos antes), para bloquear la captación tiroidea de yodo. No es necesario que venga en ayunas. Si toma cualquier medicación, es necesario que lo comunique al personal sanitario.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Le administraremos una radiofármaco por vía endovenosa, que no da ningún tipo de reacción secundaria. A las 6 y 24 horas se realizará la detección de las imágenes: rastreo corporal y SPECT-CT. Si por alguna circunstancia la prueba se hiciera con I-131, la detección sería a las 48 horas.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
La detección dura unos 45 minutos.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ninguna complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
En caso de estar embarazada o pensar que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

ADRENAL MEDULLAR
SCINTIGRAPHY WITH IODINE-123

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
To evaluate the possible alterations of your adrenal medulla (pheochromocytomas, paragnagliomas, neuroblastomas …)

PREVIOUS PREPARATION
We will give you a Lugol’s solution prior to the test (45 minutes before), to block the thyroid uptake of iodine. It is not necessary to fast. If you take any medication, you must inform our healthcare personnel.

PERFORMING THE TEST
A radiotracer, which does not give any type of secondary reaction, will be administered intravenously to you. We will take images at 6 and 24 hours  after the injection by body scan and SPECT-CT. If for any reason I-131 is used in the test, the detection would be performed at 48 hours.

TEST DURATION
Detection takes about 45 minutes.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST

No complications or side effects are derived from the test and you will be able to lead a normal life once it is over.

COMPANIONS
You may be accompanied for the test. This will be mandatory in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
If you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

...

GAMMAGRAFIA SUPRARENAL
MEDUL·LAR AMB IODE-123

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Avaluar les possibles alteracions de la seva medul·la suprarenal (feocromocitomes, paragangliomes, neuroblastomes…)

PREPARACIÓ PRÈVIA
Li donarem una solució de Lugol uns 45 minuts abans d’iniciar la prova, per bloquejar la captació tiroïdal de iode. No és necessari que vingui en dejú. Si pren habitualment qualsevol medicació, cal que ho comuniqui al personal sanitari.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
Li administrarem un radiofàrmac per via endovenosa, que no dóna cap tipus de reacció secundària. A les 6 i 24 hores es realitzarà la detecció de les imatges: rastreig corporal i SPECT-CT. Si per alguna circumstància la prova es fa amb I-131, la detecció seria a les 48 hores.

DURACIÓ DE LA PROVA
La detecció dura uns 45 minuts.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
En cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

GAMMAGRAFÍA SUPRARRENAL
MEDULAR CON YODO-123

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Evaluar las posibles alteraciones de su médula suprarrenal (feocromocitomas, paragnagliomas, neuroblastomas…)

PREPARACIÓN PREVIA
Le daremos  una solución de Lugol previa a la prueba (45 minutos antes), para bloquear la captación tiroidea de yodo. No es necesario que venga en ayunas. Si toma cualquier medicación, es necesario que lo comunique al personal sanitario.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Le administraremos una radiofármaco por vía endovenosa, que no da ningún tipo de reacción secundaria. A las 6 y 24 horas se realizará la detección de las imágenes: rastreo corporal y SPECT-CT. Si por alguna circunstancia la prueba se hiciera con I-131, la detección sería a las 48 horas.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
La detección dura unos 45 minutos.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ninguna complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
En caso de estar embarazada o pensar que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

ADRENAL MEDULLAR
SCINTIGRAPHY WITH IODINE-123

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
To evaluate the possible alterations of your adrenal medulla (pheochromocytomas, paragnagliomas, neuroblastomas …)

PREVIOUS PREPARATION
We will give you a Lugol’s solution prior to the test (45 minutes before), to block the thyroid uptake of iodine. It is not necessary to fast. If you take any medication, you must inform our healthcare personnel.

PERFORMING THE TEST
A radiotracer, which does not give any type of secondary reaction, will be administered intravenously to you. We will take images at 6 and 24 hours  after the injection by body scan and SPECT-CT. If for any reason I-131 is used in the test, the detection would be performed at 48 hours.

TEST DURATION
Detection takes about 45 minutes.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to lead a normal life once it is over.

COMPANIONS
You may be accompanied for the test. This will be mandatory in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
If you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Edifici 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYSSIMM SJD
Carrer Santa Rosa, 39, Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641 · CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM- SJD
Carrer Santa Rosa, 39
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

Logo-TUVR-monocromo