PROCEDIMENTS D’ENDOCRINOLOGIA

PROCEDIMENTS D’ENDOCRINOLOGIA

abc

cinetica

gammapara

gammasupra

CAT endocrino01

ESTUDIS TIROÏDALS DE CAPTACIÓ I CINÈTICA DEL IODE

GAMMAGRAFIA TIROÏDAL QUANTIFICADA

CAPTACIONS TIROÏDALS

DESCRIPCIÓ: Avaluació del temps mig efectiu del iode en la glàndula tiroide. Determinació de la captació tiroïdal total i en 6 àrees d’interès. La grandària de la glàndula es calcula en cm2 i el pes en grams.

PREPARACIÓ: Cal que el pacient no estigui en situació de saturació iòdica, tant per haver-se sotmès a exploracions intravenoses o intratecals amb contrast iodat (pielografia, TAC amb contrast, mielografia i algunes angiografies) al menys 3 setmanes abans, o que hagi seguit tractament amb amniodarona al menys fins 6 mesos abans. A ser possible no ha d’estar amb medicació antitiroïdal: propiltiouracil (PTU) i tapazol al menys durant 3 dies. S’han d’evitar altres exploracions isotòpiques durant la realització de la prova.

INDICACIONS: Càlcul dosimètric de la dosi de I-131 per a l’hipertiroïdisme.

DURADA DE LA PROVA: 1 hora.

CAT endocrino02

GAMMAGRAFIA PARATIROÏDAL

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC) PARATIROÏDAL

DESCRIPCIÓ: Localització de les glàndules paratiroides.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia. Es recomana no haver-se realitzat estudis amb contrastes iodats al menys 3 setmanes abans. Mentre es realitzen les imatges el pacient no ha de moure el coll, ni empassar saliva i, si cal, s’ha de fer servir immovilitació amb  sacs terrers.

INDICACIONS: Detecció i localització dels adenomes i les hiperplàsies de les glàndules paratiroides. Avaluació de l’estat de les glàndules paratiroides dintre de les hipercalcèmies i síndromes hiperparatiroïdals. Detecció de glàndules ectòpiques.

DURADA DE LA PROVA: 3 hores.

CAT endocrino03

GAMMAGRAFIA SUPRARRENAL CORTICAL
(AMB O SENSE FRENACIÓ)

DESCRIPCIÓ: Avaluació funcional del còrtex de les glàndules suprarenals.

PREPARACIÓ: Bloqueig de la glàndula tiroide: 20 gotes/3 vegades al dia de iodur potàssic. Aquest tractament preventiu cal iniciar-lo 5 dies abans de l’administració de la dosi, i prolongar-lo fins 3 dies després d’acabada la prova. Hi ha medicaments que poden produir interacció farmacològica amb el Nor-colesterol i que es recomanable retirar-los durant la prova: antidepressius tricíclics (Amitriptilina, Imipramina), simpaticomimètics (Fenilefrina, Fenilpropanolamina, Pseudoefrina, Efedrina), antihipertensius/fàrmacs cardiovasculars (Labetalol, Reserpina, bloquejadors dels canals del calç).

La frenació amb Dexametasona es realitza en casos d’hiperaldosteronisme, administrant 4 mg/dia de dexametasona des de 7 dies abans de l’administració del Nor-colesterol, i fins finalitzar les imatges. La seva retirada es fa de manera progressiva (disminució progressiva de la dosi en 5 dies). L’adquisició d’imatges es fa al 2on i 4rt dia (sempre abans del 5é dia). Les contraindicacions de la frenació son les dels corticoides: sagnat, alteracions de la coagulació, úlcus gastroduodenal, glaucoma.

INDICACIONS: Diagnòstic de la patologia del còrtex suprarenal: localització d’un adenoma/hiperplàsia suprarenal; diagnòstic del Síndrome de Cushing d’origen suprarenal; Conn: diagnòstic diferencial entre adenoma i hiperplàsia suprarenals; estudi de masses suprarenals vistes amb altres tècniques d’imatge (TAC, RMN, ECO): incidentalomes.

DURADA DE LA PROVA: 7 dies.

abc

gammatiro

rastreigiode

somato

CAT endocrino04

GAMMAGRAFIA TIROÏDAL

DESCRIPCIÓ: Avaluació de la morfologia i funcionalitat de la glàndula tiroide..

PREPARACIÓ: No cal dejú. Se li ha de realitzar un breu i específic recull d’informació que inclou la palpació tiroïdal. En pacients que prenguin teràpia substitutiva de tiroide (nens diagnosticats d’hipotiroïdisme neonatal, altres), i per tal de poder visualitzar la glàndula tiroïdal, s’hauria de suprimir la medicació substitutiva: Tiroxina (T4) al menys durant 7 dies o Triyodotironina (T3) al menys durant 3 dies. S’ha d’avaluar que el pacient no estigui en situació de saturació iòdica, tant per haver-se sotmès a exploracions intravenoses o intratecals amb contrast iodat (pielografia, TAC amb contrast, mielografia i algunes angiografies) al menys 3 setmanes abans, o que hagi seguit tractament amb Amniodarona (al menys fins 6 mesos abans).

INDICACIONS: Avaluació morfològica de la glàndula tiroide. Localització de la tiroide i avaluació d’ectòpies de tiroide. Estudi del goll, goll endotoràcic i dels nòduls de la tiroide. Diagnòstic de les tiroïditis subagudes. Avaluació de les restes postquirúrgiques tiroïdals.

DURADA DE LA PROVA: 30 minuts.

CAT endocrino05

RASTREIG PER LA DETECCIÓ
DE METÀSTASIS TIROÏDALS

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB I-123
(AMB O SENSE rhTSH)

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB I-131
(AMB O SENSE rhTSH)

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC) AMB I-123

DESCRIPCIÓ: Avaluació de l’activitat metabòlica de les restes de teixit tiroïdal i de les neoplàsies diferenciades de tiroide.

PREPARACIÓ: El pacient ha d’estar-se sense tractament hormonal: Tiroxina (T4) al menys durant 21 dies o Triyodotironina (T3) al menys durant 10 dies. Si no es vol fer supressió hormonal es pot estimular la TSH amb dues injeccions intramusculars en dos dies consecutius de rhTSH (Thyrogen). S’ha d’avaluar que el pacient no estigui en situació de saturació iòdica, tant per haver-se sotmès a exploracions intravenoses o intratecals amb contrast iodat (pielografia, TAC amb contrast, mielografia i algunes angiografies) al menys 3 setmanes abans, o que hagi seguit tractament amb amniodarona al menys fins 6 mesos abans.

INDICACIONS: Avaluació dels restes de teixit tiroïdal funcionant després d’una tiroïdectomia. Estudi de l’extensió del carcinoma diferenciat de tiroide. Detecció de recidives del carcinoma diferenciat de tiroide.

DURADA DE LA PROVA: 3 dies.

CAT endocrino06

GAMMAGRAFIA AMB RECEPTORS
DE SOMATOSTATINA

GAMMAGRAFIA-SPECT-TC
AMB In-111 O Tc-99m OCTREÒTID

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB RECEPTORS
DE SOMATOSTATINA

TOMOGRAFIA SPECT-TC AMB RECEPTORS
DE SOMATOSTATINA

DESCRIPCIÓ: Avaluació de l’activitat dels receptors de somatostatina en tumors.

PREPARACIÓ: No s’han de practicar exploracions amb contrast baritat o iodat mentre duri la prova. Per l’estudi dels tumors abdominals, es aconsellable l’ús de laxants, i fins hi tot l’ús d’ènemes de neteja.

INDICACIONS: Avaluació de tumors que expressin receptors de somatostatina (estudi d’extensió, seguiment, control de la resposta terapèutica i detecció de recidives): tumors neuroendocrins, com el carcinoide, l’enteropancreàtic, i els tumors derivats de la cresta neural (medul·lar de tiroide, neuroblastomes, paragangliomes i feocromocitomes). Valoració de l’extensió d’una necrosi miocàrdica. Valoració de la viabilitat miocàrdica.

DURADA DE LA PROVA: 2 dies.

abc

hiperinsdopa

pet-tc hiperisnulinisme congenit nens

PET-TC PER A L’AVALUACIÓ PEDIÀTRICA DE L’HIPERINSULINISME CONGÈNIT AMB 18F-DOPA

DESCRIPCIÓ: Avaluació de l’hiperinsulinisme congènit en nens.

PREPARACIÓ: Cal dejú mínim de 4 hores. Depenent de l’edat del nen, cal aplicar anestèsia.

INDICACIONS: Diagnòstic diferencial de l’hiperinsulinisme congènit a l’edat pediàtrica, diferenciant les formes focals i difuses pancreàtiques.

DURADA DE LA PROVA: 1 hora.

ESTUDIS TIROÏDALS DE CAPTACIÓ
I CINÈTICA DEL IODE

GAMMAGRAFIA TIROÏDAL QUANTIFICADA

CAPTACIONS TIROÏDALS

DESCRIPCIÓ

 • Avaluació del temps mig efectiu del iode en la glàndula tiroide.
 • Determinació de la captació tiroïdal total i en 6 àrees d’interès. La grandària de la glàndula es calcula en cm2 i el pes en grams.

PREPARACIÓ

 • Cal que el pacient no estigui en situació de saturació iòdica, tant per haver-se sotmès a exploracions intravenoses o intratecals amb contrast iodat (pielografia, TAC amb contrast, mielografia i algunes angiografies) al menys 3 setmanes abans, o que hagi seguit tractament amb amniodarona al menys fins 6 mesos abans.
 • A ser possible no ha d’estar amb medicació antitiroïdal: propiltiouracil (PTU) i tapazol al menys durant 3 dies.
 • S’han d’evitar altres exploracions isotòpiques durant la realització de la prova.

INDICACIONS

Càlcul dosimètric de la dosi de I-131 per a l’hipertiroïdisme.

DURADA DE LA PROVA

1 hora.

GAMMAGRAFIA PARATIROÏDAL

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC) PARATIROÏDAL

DESCRIPCIÓ

Localització de les glàndules paratiroides.

PREPARACIÓ

 • No cal preparació prèvia.

 • Es recomana no haver-se realitzat estudis amb contrastes iodats al menys 3 setmanes abans.

 • Mentre es realitzen les imatges el pacient no ha de moure el coll, ni empassar saliva i, si cal, s’ha de fer servir immovilitació amb  sacs terrers.

INDICACIONS

 • Detecció i localització dels adenomes i les hiperplàsies de les glàndules paratiroides.

 • Avaluació de l’estat de les glàndules paratiroides dintre de les hipercalcèmies i síndromes hiperparatiroïdals.

 • Detecció de glàndules ectòpiques.

DURADA DE LA PROVA

3 hores.

GAMMAGRAFIA SUPRARENAL CORTICAL
(AMB O SENSE FRENACIÓ)

DESCRIPCIÓ

Avaluació funcional del còrtex de les glàndules suprarenals.

PREPARACIÓ

PREPARACIÓ PRÈVIA:

 • Bloqueig de la glàndula tiroide: 20 gotes/3 vegades al dia de iodur potàssic. Aquest tractament preventiu cal iniciar-lo 5 dies abans de l’administració de la dosi, i prolongar-lo fins 3 dies després d’acabada la prova.
 • Hi ha medicaments que poden produir interacció farmacològica amb el Nor-colesterol i que es recomanable retirar-los durant la prova:
  • Antidepressius tricíclics (Amitriptilina, Imipramina).
  • Simpaticomimètics (Fenilefrina, Fenilpropanolamina, Pseudoefrina, Efedrina).
  • Antihipertensius/fàrmacs cardiovasculars (Labetalol, Reserpina, bloquejadors dels canals del calç).

FRENACIÓ AMB DEXAMETASONA:

 • Es realitza en l’hiperaldosteronisme. Per la frenació cal administrar 4 mg/dia de dexametasona (Fortecortin 1 comp. de 1mg/6 hores), des de 7 dies abans de l’administració del Nor-colesterol, i fins finalitzar les imatges. La seva retirada ha de esser progressiva (disminució progressiva de la dosi en 5 dies).
 • Adquisició d’imatges al 2on i 4rt dia (sempre abans del 5é dia).
 • Contraindicacions de la frenació: son les dels corticoides: sagnat, alteracions de la coagulació, úlcus gastroduodenal, glaucoma.

INDICACIONS

Diagnòstic de la patologia del còrtex suprarenal:

 • Localització d’un adenoma/hiperplàsia suprarenal.
 • Diagnòstic del Síndrome de Cushing d’origen suprarenal.
 • Conn: diagnòstic diferencial entre adenoma i hiperplàsia suprarenals.
 • Estudi de masses suprarenals vistes amb altres tècniques d’imatge (TAC, RMN, ECO): incidentalomes.

DURADA DE LA PROVA

7 dies.

GAMMAGRAFIA TIROÏDAL

DESCRIPCIÓ

Avaluació de la morfologia i funcionalitat de la glàndula tiroide.

PREPARACIÓ

 • No cal dejú.

 • Se li ha de realitzar un breu i específic recull d’informació que inclou la palpació tiroïdal.
 • En pacients que prenguin teràpia substitutiva de tiroide (nens diagnosticats d’hipotiroïdisme neonatal, altres), i per tal de poder visualitzar la glàndula tiroïdal, s’hauria de suprimir la medicació substitutiva:

  • Tiroxina (T4) al menys durant 7 dies.
  • Triyodotironina (T3) al menys durant 3 dies.
 • S’ha d’avaluar que el pacient no estigui en situació de saturació iòdica, tant per haver-se sotmès a exploracions intravenoses o intratecals amb contrast iodat (pielografia, TAC amb contrast, mielografia i algunes angiografies) al menys 3 setmanes abans, o que hagi seguit tractament amb Amniodarona (al menys fins 6 mesos abans).

INDICACIONS

 • Avaluació morfològica de la glàndula tiroide.
 • Localització de la tiroide i avaluació d’ectòpies de tiroide.
 • Estudi del goll, goll endotoràcic i dels nòduls de la tiroide.
 • Diagnòstic de les tiroïditis subagudes.
 • Avaluació de les restes postquirúrgiques tiroïdals.

DURADA DE LA PROVA

30 minuts.

RASTREIG PER LA DETECCIÓ
DE METÀSTASIS TIROÏDALS

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB 123I
(AMB O SENSE rhTSH)

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB 131I
(AMB O SENSE rhTSH)

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC)
AMB 123I

DESCRIPCIÓ

Avaluació de l’activitat metabòlica de les restes de teixit tiroïdal i de les neoplàsies diferenciades de tiroide.

PREPARACIÓ

 • El pacient ha d’estar-se sense tractament hormonal:

  • Tiroxina (T4) al menys durant 21 dies.
  • Triyodotironina (T3) al menys durant 10 dies.
 • Si no es vol fer supressió hormonal es pot estimular la TSH amb dues injeccions intramusculars en dos dies consecutius de rhTSH (Thyrogen).
 • S’ha d’avaluar que el pacient no estigui en situació de saturació iòdica, tant per haver-se sotmès a exploracions intravenoses o intratecals amb contrast iodat (pielografia, TAC amb contrast, mielografia i algunes angiografies) al menys 3 setmanes abans, o que hagi seguit tractament amb amniodarona al menys fins 6 mesos abans.

INDICACIONS

 • Avaluació dels restes de teixit tiroïdal funcionant després d’una tiroïdectomia.

 • Estudi de l’extensió del carcinoma diferenciat de tiroide.

 • Detecció de recidives del carcinoma diferenciat de tiroide.

DURADA DE LA PROVA

3 dies.

GAMMAGRAFIA AMB RECEPTORS
DE SOMATOSTATINA

GAMMAGRAFIA-SPECT-TC AMB 111In
99mTc OCTREÒTID

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB RECEPTORS
DE SOMATOSTATINA

TOMOGRAFIA SPECT-TC AMB RECEPTORS
DE SOMATOSTATINA

DESCRIPCIÓ

Avaluació de l’activitat dels receptors de somatostatina en tumors.

PREPARACIÓ

 • No s’han de practicar exploracions amb contrast baritat o iodat mentre duri la prova.

 • Per l’estudi dels tumors abdominals, es aconsellable l’ús de laxants, i fins hi tot l’ús d’ènemes de neteja.

INDICACIONS

 • Avaluació de tumors que expressin receptors de somatostatina (estudi d’extensió, seguiment, control de la resposta terapèutica i detecció de recidives): tumors neuroendocrins, com el carcinoide, l’enteropancreàtic, i els tumors derivats de la cresta neural (medul·lar de tiroide, neuroblastomes, paragangliomes i feocromocitomes).
 • Valoració de l’extensió d’una necrosi miocàrdica.
 • Valoració de la viabilitat miocàrdica.

DURADA DE LA PROVA

2 dies.

PET-TC PER A L’AVALUACIÓ
PEDIÀTRICA DE L’HIPERINSULINISME
CONGÈNIT AMB 18F-DOPA

DESCRIPCIÓ

Avaluació de l’hiperinsulinisme congènit en nens.

PREPARACIÓ

 • Cal dejú mínim de 4 hores.

 • Depenent de l’edat del nen, cal aplicar anestèsia.

INDICACIONS

Diagnòstic diferencial de l’hiperinsulinisme congènit a l’edat pediàtrica, diferenciant les formes focals i difuses pancreàtiques.

DURADA DE LA PROVA

1 hora.

Logo-SIMM-Largo

Carrer Josep Irla i Bosch, 5-7, Baixos, Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
(+34) 93 204 6439 i (+34) 93 254 0470 Fax (+34) 93 204 9641 info@simm.barcelona

LogosCalidadJuntos
Logo-SIMM-Largo

Carrer Josep Irla i Bosch, 5-7, Baixos, Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfons (+34) 93 204 6439 i (+34) 93 254 0470 Fax (+34) 93 204 9641
Correu electrònic info@simm.barcelona

LogosCalidadJuntos