PROCEDIMENTS DE GASTROENTEROLOGIA

PROCEDIMENTS DE GASTROENTEROLOGIA

abc

angiohepato

sehcat

buidament

CAT gastro01

ANGIOGAMMAGRAFIA HEPATOESPLÈNICA

GAMMAGRAFÍA HEPATOESPLÈNICA

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC) HEPATOESPLÈNICA

DESCRIPCIÓ: Avaluació de la perfusió hepatoesplènica i de l’activitat reticuloendotelial hepatoesplènica. Detecció de lesions hepatoesplèniques de mida petita o de localització difícil d’avaluar en les imatges planars.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia.

INDICACIONS: Avaluació de la perfusió hepatoesplènica. Avaluació de les hepatopaties cròniques (cirrosi, hepatitis crònica,…). Avaluació de la mida i morfologia del fetge i la melsa.

DURADA DE LA PROVA: 45 minuts.

CAT gastro02

AVALUACIÓ DE L’ABSORCIÓ DE SALS BILIARS (SehCAT)

DESCRIPCIÓ: Avaluació del grau d’absorció/retenció de les sals biliars a nivell del tub digestiu, en base a l’aportació oral de àcid tauroselenocòlic marcat amb Se-75.

PREPARACIÓ: Cal dejú mínim de 3 hores (recomanat de 6 a 8 hores).

INDICACIONS: Avaluació de la malabsorció de sals biliars. Síndromes diarreics crònics. Avaluació de la funció ileal (terminal) i malaltia inflamatòria intestinal amb afectació ileal.

DURADA DE LA PROVA: 5 minuts el dia 1 i 5 minuts el dia 7.

CAT gastro03

GAMMAGRAFIA DEL BUIDAMENT GÀSTRIC

DESCRIPCIÓ: Avaluació del trànsit gàstric d’un traçador radioactiu administrat conjuntament amb l’ingesta d’una dieta preestablerta.

PREPARACIÓ: Cal dejú mínim de 8 hores. S’han d’identificar els tractaments amb fàrmacs procinètics (Cleboril, Primperam). Durant aquesta prova el pacient no pot ingerir cap altre menjar, beguda, no fumar i, a més, ha de mantenir-se en ortortartisme (dret o assegut, però mai en decúbit).

INDICACIONS: Valoració del retràs del buidat gàstric d’aliments líquids o sòlids (gastroparèsia) o en les situacions d’acceleració del trànsit.

DURADA DE LA PROVA: 4 hores.

abc

gammaesplen

hemorragies

hepatobiliar

CAT gastro04

GAMMAGRAFIA ESPLÈNICA AMB
HEMATIES LABIL·LITZATS

TOMOGAMMAGRAFIA SPET ESPLÈNICA

DESCRIPCIÓ: Avaluació de la funció hemocaterètica de la melsa, i en el seu defecte, del fetge i medul·la òssia.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia, però el pacient romandrà en dejú durant la prova. S’han d’evitar les exploracions radiològiques amb contrast baritat al menys les 48 hores prèvies i durant la realització de la prova.

INDICACIONS: Avaluació de l’hiperesplenisme. Localització de melses ectòpiques, accessòries o supernumeràries. Avaluació del funcionalisme dels empelts esplènics.

DURADA DE LA PROVA: 2 hores.

CAT gastro05

GAMMAGRAFIA D’HEMORRÀGIES DIGESTIVES

DETECCIÓ D’HEMORRÀGIES OCULTES

DESCRIPCIÓ: Detecció i localització d’un sagnat digestiu.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia. El pacient romandrà en dejú durant la prova. S’han d’evitar les exploracions radiològiques amb contrast baritat al menys les 48 hores prèvies i durant la realització de la prova.

INDICACIONS: Diagnòstic del sagnat digestiu. Localització de punts de sagnat intestinal.

DURADA DE LA PROVA: 1 a 24 hores.

CAT gastro06

GAMMAGRAFIA HEPATOBILIAR (AMB O SENSE ESTIMULACIÓ FARMACOLÒGICA)

DESCRIPCIÓ: Avaluació de l’excreció hepatobiliar i de la dinàmica de les vies biliars.

PREPARACIÓ: Cal dejú mínim de 6 hores (3-4 hores en lactants i nens petits). En l’avaluació de la icterícia neonatal, cal realitzar una preparació amb Fenobarbital a dosi de 5 mg/kg/dia, des de 5-7 dies abans de realitzar l’exploració per augmentar la captació hepatocítica. Es pot realitzar un test de Morfina per el diagnòstic diferencial de les colecistitis.

INDICACIONS: Estudi de la funció i excreció hepatobiliar. Diagnòstic de la colecistitis aguda. Avaluació de la colecistitis crònica. Avaluació de l’obstrucció de la via biliar extrahepàtica. Diagnòstic del reflux enterogàstric. Avaluació de la via biliar després de cirurgia. Diagnòstic de fugues biliars. Estudi de les colèstasis cròniques intra i extrahepàtiques (Caroli, CBP, colangitis esclerosant, …). Avaluació de rumors hepàtics: hiperplàsia nodular focal, adenomes, hepatomes, etc.

DURADA DE LA PROVA: 2 a 24 hores.

abc

leucoinflam

meckel

reflux

CAT gastro07

GAMMAGRAFIA AMB LEUCÒCITS MARCATS
PER L’ESTUDI DE MALALTIA INFLAMATÒRIA INTESTINAL

DESCRIPCIÓ: Avaluació de la distribució dels leucòcits marcats en processos inflamatoris intestinals i infecciosos.

PREPARACIÓ: Es recomana un dejú mínim de 6 h. El dejú és imprescindible per la malaltia inflamatòria intestinal. A la malaltia inflamatòria intestinal i a les afeccions abdominals cal mantenir el dejú mentre duri l’exploració.

INDICACIONS: Estudi de la malaltia inflamatòria intestinal (malaltia de Crohn, colitis ulcerosa…) i processos sèptics abdominals.

DURADA DE LA PROVA: 4 hores.

CAT gastro08

GAMMAGRAFIA PER LA DETECCIÓ DE MUCOSA
GÀSTRICA ECTÒPICA

DETECCIÓ DEL DIVERTICLE DE MECKEL

DESCRIPCIÓ: Avaluació de l’existència de mucosa gàstrica ectòpica.

PREPARACIÓ: Cal dejú mínim de 6 hores, 4 hores en lactants i nens petits. S’administren 20 mg d’omeprazol PO 30-60 minuts abans de l’inici de l’estudi (5 mg d’omeprazol/10 kg pes en nens).

INDICACIONS: Detecció i localització del diverticle de Meckel amb mucosa gàstrica ectòpica.

DURADA DE LA PROVA: 1 hora.

CAT gastro09 1

GAMMAGRAFIA DE REFLUX GASTROESOFÀGIC

DETECCIÓ DE MICROASPIRACIONS PULMONARS

DESCRIPCIÓ: Avaluació de l’existència de pas d’activitat gàstrica cap a l’esòfag (reflux).

PREPARACIÓ: Cal dejú mínim de 3 hores.

INDICACIONS: Valoració del reflux gastroesofàgic i de la presència de microaspiracions pulmonars.

DURADA DE LA PROVA: 1 a 4 hores.

abc

salivals

transit

ale

CAT gastro11

GAMMAGRAFIA DE GLÀNDULES SALIVALS

GAMMAGRAFIA SALIVAL

DESCRIPCIÓ: Avaluació de la dinàmica excretora de les glàndules salivals.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia. Estímul cítric opcional.

INDICACIONS: Estudi de les alteracions funcionals de les glàndules salivals. Diagnòstic i evolució de la síndrome seca o síndrome de Sjögren. Avaluació de la xerostomia en pacients que reben radioteràpia cervical i radioiode. Estudi de tumoracions de les glàndules salivals.

DURADA DE LA PROVA: 1 hora.

CAT gastro12

GAMMAGRAFIA DEL TRÀNSIT ESOFÀGIC

GAMMAGRAFIA DEL TRÀNSIT INTESTINAL

ESTUDI GAMMAGRÀFIC DE DEGLUCIÓ

DESCRIPCIÓ: Avaluació del pas per l’esòfag d’una activitat deglutida,  vehiculitzada amb líquid o semisòlid. Avaluació del trànsit intestinal de sòlids o de líquids.

PREPARACIÓ: Cal dejú mínim de 3 hores.

INDICACIONS: Avaluació dels trastorns de la motilitat esofàgica i les alteracions de la deglució per a aliments líquids y semisòlids. Valoració de les acalasies dintre dels processos d’screening de tos nocturna i microaspiracions pulmonars. Valoració del trànsit intestinal.

DURADA DE LA PROVA: 15 minuts.

CAT gastro13

TEST DE L’ALÈ DE LA UREA (BREATH TEST)

DESCRIPCIÓ: Determinació de infecció per la bactèria Helicobacter pylori.

PREPARACIÓ: Cal dejú de 6-8 hores com a mínim i 6 hores abans sense fumar. És important tenir en compte que totes les medicacions relacionades amb el tractament per eradicar l’ Helicobacter pylori o amb l’activitat de la ureasa influeixen en el test. Per això s’haurà de fer com a mínim 4 setmanes després de suspendre la medicació antibacteriana i 4 setmanes després de la última administració de qualsevol medicació antisecretora. Això és especialment important en els controls de la eradicació.

INDICACIONS: Determinació de una infecció d’ estomac per la bactèria Helicobacter pylori.

CONTRAINDICACIONS: Pacients amb infecció gàstrica o gastritis atròfica, documentada o sospitada, que pogués interferir amb el test.

DURADA DE LA PROVA: 40 minuts.

ANGIOGAMMAGRAFIA HEPATOESPLÈNICA

GAMMAGRAFÍA HEPATOESPLÈNICA

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC) HEPATOESPLÈNICA

DESCRIPCIÓ

 • Avaluació de la perfusió hepatoesplènica i de l’activitat reticuloendotelial hepatoesplènica.
 • Detecció de lesions hepatoespléniques de mida petita o de localització difícil d’avaluar en les imatges planars.

PREPARACIÓ

No cal preparación prèvia.

INDICACIONS

 • Avaluació de la perfusió hepatoesplènica.
 • Avaluació de les hepatopaties cróniques (cirrosi, hepatitis crònica,…).
 • Avaluació de la mida i morfologia del fetge i de la melsa.

DURADA DE LA PROVA

45 minuts.

AVALUACIÓ DE L’ABSORCIÓ DE SALS BILIARS (SehCAT)

DESCRIPCIÓ

Avaluació del grau d’absorció/retenció de les sals biliars a nivell del tub digestiu, en base a l’aportació oral de àcid tauroselenocòlic marcat amb Se-75.

PREPARACIÓ

Cal dejú mínim de 3 hores (recomanat de 6 a 8 hores).

INDICACIONS

 • Avaluació de la malabsorció de sals biliars.

 • Síndromes diarreics crònics.

 • Avaluació de la funció ileal (terminal) i malaltia inflamatòria intestinal amb afectació ileal.

DURADA DE LA PROVA

5 minuts el dia 1 i 5 minuts el dia 7.

GAMMAGRAFIA DEL BUIDAMENT GÀSTRIC

DESCRIPCIÓ

Avaluació del trànsit gàstric d’un traçador radioactiu administrat conjuntament amb l’ingesta d’una dieta preestablerta

PREPARACIÓ

 • Cal dejú mínim de 8 hores.
 • S’han d’identificar els tractaments amb fàrmacs procinètics (Cleboril, Primperam).
 • Durant aquesta prova el pacient no pot ingerir cap altre menjar, beguda, no fumar i, a més, ha de mantenir-se en ortortartisme (dret o assegut, però mai en decúbit).

INDICACIONS

Valoració del retràs del buidat gàstric d’aliments líquids o sòlids (gastroparèsia) o en les situacions d’acceleració del trànsit.

DURADA DE LA PROVA

4 hores.

GAMMAGRAFIA ESPLÈNICA AMB HEMATIES LABIL·LITZATS

TOMOGAMMAGRAFIA SPET ESPLÈNICA

DESCRIPCIÓ

Avaluació de la funció hemocaterètica de la melsa, i en el seu defecte, del fetge i medul·la òssia.

PREPARACIÓ

 • No cal preparació prèvia, però el pacient romandrà en dejú durant la prova.

 • S’han d’evitar les exploracions radiològiques amb contrast baritat al menys les 48 hores prèvies i durant la realització de la prova.

INDICACIONS

 • Avaluació de l’hiperesplenisme.
 • Localització de melses ectòpiques, accessòries o supernumeràries.
 • Avaluació del funcionalisme dels empelts esplènics.

DURADA DE LA PROVA

2 hores.

GAMMAGRAFIA D’HEMORRÀGIES DIGESTIVES

DETECCIÓ D’HEMORRÀGIES OCULTES

DESCRIPCIÓ

Detecció i localització d’un sagnat digestiu.

PREPARACIÓ

 • No cal preparació prèvia. El pacient romandrà en dejú durant la prova.

 • S’han d’evitar les exploracions radiològiques amb contrast baritat al menys les 48 hores prèvies i durant la realització de la prova.

INDICACIONS

 • Diagnòstic del sagnat digestiu.
 • Localització de punts de sagnat intestinal.

DURADA DE LA PROVA

1 a 24 hores.

GAMMAGRAFIA HEPATOBILIAR
(AMB O SENSE ESTIMULACIÓ FARMACOLÒGICA)

DESCRIPCIÓ

Avaluació de l’excreció hepatobiliar i de la dinàmica de les vies biliars.

PREPARACIÓ

 • PREPARACIÓ PRÈVIA:

  • Cal dejú mínim de 6 hores (3-4 hores en lactants i nens petits).

  • En l’avaluació de la icterícia neonatal, cal realitzar una preparació amb Fenobarbital a dosi de 5 mg/kg/dia, des de 5-7 dies abans de realitzar l’exploració per augmentar la captació hepatocítica.

 • MANIOBRES POSTERIORS:

  • Test de Morfina en el diagnòstic diferencial de les colecistitis.

INDICACIONS

 • Estudi de la funció i excreció hepatobiliar.
 • Diagnòstic de la colecistitis aguda. Avaluació de la colecistitis crònica.
 • Avaluació de l’obstrucció de la via biliar extrahepàtica.
 • Diagnòstic del reflux enterogàstric.
 • Avaluació de la via biliar després de cirurgia.
 • Diagnòstic de fugues biliars.
 • Estudi de les colèstasis cròniques intra i extrahepàtiques (Caroli, CBP, colangitis esclerosant, …)
 • Avaluació de rumors hepàtics: hiperplàsia nodular focal, adenomes, hepatomes, etc.

DURADA DE LA PROVA

2 a 24 hores.

GAMMAGRAFIA AMB LEUCÒCITS MARCATS
PER L’ESTUDI DE MALALTIA
INFLAMATÒRIA INTESTINAL

DESCRIPCIÓ

Avaluació de la distribució dels leucòcits marcats en processos inflamatoris intestinals i infecciosos.

PREPARACIÓ

 • Es recomana un dejú mínim de 6 h.
 • El dejú és imprescindible per la malaltia inflamatòria intestinal.
 • A la malaltia inflamatòria intestinal i a les afeccions abdominals cal mantenir el dejú mentre duri l’exploració.

INDICACIONS

Estudi de la malaltia inflamatòria intestinal (malaltia de Crohn, colitis ulcerosa…) i processos sèptics abdominals.

DURADA DE LA PROVA

4 hores.

GAMMAGRAFIA PER LA DETECCIÓ DE MUCOSA GÀSTRICA ECTÒPICA

DETECCIÓ DE DIVERTICLE DE MECKEL

DESCRIPCIÓ

Avaluació de l’existència de mucosa gàstrica ectòpica.

PREPARACIÓ

 • Cal dejú mínim de 6 hores (4 hores en lactants i nens petits).
 • S’administren 20 mg d’omeprazol PO 30-60 minuts abans de l’inici de l’estudi (5 mg d’omeprazol/10 kg pes en nens).

INDICACIONS

Detecció i localització d’un diverticle de Meckel amb mucosa gàstrica ectòpica.

DURADA DE LA PROVA

1 hora.

GAMMAGRAFIA DE REFLUX GASTROESOFÀGIC

DETECCIÓ DE MICROASPIRACIONS PULMONARS

DESCRIPCIÓ

Avaluació de l’existència de pas d’activitat gàstrica cap a l’esòfag (reflux).

PREPARACIÓ

Cal dejú mínim de 3 hores.

INDICACIONS

Valoració del reflux gastroesofàgic i de la presència de microaspiracions pulmonars.

DURADA DE LA PROVA

1 a 4 hores.

GAMMAGRAFIA DE GLÀNDULES SALIVALS

GAMMAGRAFIA SALIVAL

DESCRIPCIÓ

Avaluació de la dinàmica excretora de les glàndules salivals.

PREPARACIÓ

 • No cal preparació prèvia.
 • Estímul cítric opcional.

INDICACIONS

 • Estudi de les alteracions funcionals de les glàndules salivals.
 • Diagnòstic i evolució de la síndrome seca o síndrome de Sjögren.
 • Avaluació de la xerostomia en pacients que reben radioteràpia cervical i radioiode.
 • Estudi de tumoracions de les glàndules salivals.

DURADA DE LA PROVA

1 hora. 

GAMMAGRAFIA DEL TRÀNSIT ESOFÀGIC

GAMMAGRAFIA DEL TRÀNSIT INTESTINAL

ESTUDI GAMMAGRÀFIC DE DEGLUCIÓ

DESCRIPCIÓ

 • Avaluació del pas per l’esòfag d’una activitat deglutida, vehiculitzada amb líquid o semisòlid.
 • Avaluació del trànsit intestinal de sòlids o de líquids.

PREPARACIÓ

Cal dejú mínim de 3 hores.

INDICACIONS

 • Avaluació dels trastorns de la motilitat esofàgica i les alteracions de la deglució per a aliments líquids y semisòlids.
 • Valoració de les acalasies dintre dels processos d’screening de tos nocturna i microaspiracions pulmonars.
 • Valoració del trànsit intestinal.

DURADA DE LA PROVA

15 minuts. 

TEST DE L’ALÈ DE LA UREA (BREATH TEST)

DESCRIPCIÓ

Determinació de infecció per la bactèria Helicobacter pylori.

PREPARACIÓ

 • Cal dejú de 6-8 hores com a mínim i 6 hores abans sense fumar.
 • És important tenir en compte que totes les medicacions relacionades amb el tractament per eradicar l’ Helicobacter pylori o amb l’activitat de la ureasa influeixen en el test. Per això s’haurà de fer com a mínim 4 setmanes després de suspendre la medicació antibacteriana i 4 setmanes després de la última administració de qualsevol medicació antisecretora. Això és especialment important en els controls de la eradicació.

INDICACIONS

Determinació de una infecció d’ estomac per la bactèria Helicobacter pylori.

CONTRAINDICACIONS

Pacients amb infecció gàstrica o gastritis atròfica, documentada o sospitada, que pogués interferir amb el test.

DURADA DE LA PROVA

40 minuts. 

Logo-SIMM-Largo

Carrer Josep Irla i Bosch, 5-7, Baixos, Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
(+34) 93 204 6439 i (+34) 93 254 0470 Fax (+34) 93 204 9641 info@simm.barcelona

LogosCalidadJuntos
Logo-SIMM-Largo

Carrer Josep Irla i Bosch, 5-7, Baixos, Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfons (+34) 93 204 6439 i (+34) 93 254 0470 Fax (+34) 93 204 9641
Correu electrònic info@simm.barcelona

LogosCalidadJuntos