PROCEDIMENTS DE NEFROUROLOGIA

PROCEDIMENTS DE NEFROUROLOGIA

abc

angiogamma

angioteste

cistodir

CAT nefro01

ANGIOGAMMAGRAFIA RENAL

GAMMAGRAFIA RENAL I RENAL QUANTIFICADA

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC) RENAL

DESCRIPCIÓ: Avaluació de la massa renal en funcionament. Avaluació de la perfusió renal si cal. L’estudi tomogràfic permet la detecció de lesions renals de mida petita o de localització difícil d’avaluar en les imatges planars.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia. No cal dejú. És recomanable una bona hidratació.

INDICACIONS: Diagnòstic de pielonefritis aguda. Avaluació de la nefropatia intersticial i per reflux. Quantificació de la funció tubular absoluta i relativa. Valoració de la morfologia renal i de les malformacions renals (ronyó en ferradura). Diagnòstic de la malaltia tromboembòlica o l’infart renal. Valoració de la perfusió renal.

DURADA DE LA PROVA: 3 hores.

CAT nefro02

ANGIOGAMMAGRAFIA TESTICULAR

DESCRIPCIÓ: Avaluació de la perfusió testicular.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia.

INDICACIONS: Valoració de la irrigació testicular. Diagnòstic diferencial de la torsió del cordó espermàtic, d’altres causes d’inflamació o de dolor testicular agut.

DURADA DE LA PROVA: 15 minuts.

CAT nefro03

CISTOGAMMAGRAFIA DIRECTA

DESCRIPCIÓ: Avaluació de l’existència de reflux a nivell vesico-ureteral.

PREPARACIÓ: No cal dejú. Profilaxi amb antibiòtic d’ampli espectre: d’elecció Augmentine 30 mg/kg/dia, administrat cada 8 hores, durant 2 dies, des de 12-24 hores abans de l’exploració. Col·locació d’una sonda vesical en condicions estèrils. El pacient s’ha de seure a una cadira-orinal especial, amb la pelvis i l’esquena apoiades al detector de la gammacàmera, situat en posició vertical.

INDICACIONS: Detecció de reflux vesico-ureteral.

DURADA DE LA PROVA: 20 minuts.

abc

cistoindir

renobasal

renoieca

CAT nefro04

CISTOGAMMAGRAFIA INDIRECTA

DESCRIPCIÓ: Avaluació de la massa renal en funcionament. Avaluació de la perfusió renal si cal. L’estudi tomogràfic permet la detecció de lesions renals de mida petita o de localització difícil d’avaluar en les imatges planars.

PREPARACIÓ: Es realitza un renograma amb MAG3 30-90 minuts abans de la cistogammagrafia, sense administració de diürètic i amb hidratació forçada abans del renograma i entre el renograma i la cistogammagrafia. No es realitza cap micció entre el renograma i la cistogammagrafia. El pacient s’ha de seure a la cadira-orinal especial, amb la pelvis i l’esquena apoiades al detector de la gammacàmera, situat en posició vertical.

INDICACIONS: Detecció de reflux vesico-ureteral.

DURADA DE LA PROVA: 2 hores.

CAT nefro05

RENOGRAMA ISOTÒPIC BASAL

RENOGRAMA ISOTÒPIC PEL CÀLCUL
DEL FILTRAT GLOMERULAR

DESCRIPCIÓ: Avaluació funcional dels ronyons. Avaluació de la perfusió renal i de la filtració glomerul·lar. Avaluació del funcionalisme renal i de la dinàmica de les vies urinàries.

PREPARACIÓ: Hidratació amb 200-250 ml de líquid i micció prèvia. En els lactants es realitza el renograma just al finalitzar la toma habitual. En els nens més grans no s’ha d’estar en dejú i l’ingesta variable de líquid segons l’edat (50-250 ml). Micció prèvia a la col·locació del pacient. Si es vol calcular el filtrat glomerular s’ha de quantificar (dosi-reste).

INDICACIONS: Avaluació del funcionalisme renal i de la dinàmica de les vies urinàries. Estudi de la funció individual de cada ronyó. Avaluació de la uropatia obstructiva. Avaluació de la perfusió i funció renal. Diagnòstic de la hipertensió arterial vasculorrenal (renograma basal i postcaptopril).

DURADA DE LA PROVA: 30 a 180 minuts.

CAT nefro06

RENOGRAMA ISOTÒPIC AMB IECA
(INHIBIDOR DE L’ENZIMA CONVERTIDORA
DE LA ANGIOTENSINA)

TEST DE CAPTOPRIL

DESCRIPCIÓ: Dintre dels test de diagnòstic diferencial de l’hipertensió arterial, i per a la valoració d’una possible estenosi de l’arteria renal, uni o bilateral, es realitza el Test de Captopril, que comporta la realització de 2 estudis renogràfics: BASAL i CAPTOPRIL, per l’avaluació en ambdues situacions de la funció dels ronyons, de la perfusió renal i de la filtració glomerul·lar.

PREPARACIÓ: Hidratació amb 200-250 ml de líquid i micció prèvia. En els lactants es realitza el renograma just al finalitzar la toma habitual. En els nens més grans no s’ha d’estar en dejú i l’ingesta variable de líquid segons l’edat (50-250 ml). Micció prèvia a la col·locació del pacient. En el cas del Test de Captopril (tant en el renograma basal com en el renograma amb Captopril), retirar la medicació amb IECAS 6 dies abans de la prova (consultar metge prescriptor). Es recomanable aturar també altres medicacions (beta bloquejadors, 2 dies; antagonistes del calç, 24 h.; diürètics, 2 dies).

INDICACIONS: Diagnòstic de la hipertensió arterial vasculorrenal (renograma basal i postcaptopril).

DURADA DE LA PROVA: 2 dies.

abc

renomag3

sin

CAT nefro07

RENOGRAMA AMB DIURÈTIC
I POSTMICCIONAL AMB MAG3

DESCRIPCIÓ: Avaluació del funcionalisme renal i de la dinàmica excretora de les vies urinàries.

PREPARACIÓ: Hidratació amb 200-250 ml de líquid i micció prèvia. En els lactants es realitza el renograma just al finalitzar la toma habitual. En els nens més grans no s’ha d’estar en dejú i l’ingesta variable de líquid segons l’edat (50-250 ml). Micció prèvia a la col·locació del pacient. En cas d’excreció urinària lenta, ectàsia a vies excretores, s’administra furosemida 0.5 mg/kg als 15 minuts i 0,5 mg/kg als 30 minuts, i s’obté una imatge postmiccional immediata durant o en acabar el renograma.

INDICACIONS: Estudi de la funció individual de cada ronyó. Avaluació de la uropatia obstructiva.

DURADA DE LA PROVA: 1 a 3 hores.

sin

ANGIOGAMMAGRAFIA RENAL

GAMMAGRAFIA RENAL I RENAL QUANTIFICADA

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC) RENAL

DESCRIPCIÓ

 • Avaluació de la massa renal en funcionament.
 • Avaluació de la perfusió renal si cal.
 • L’estudi tomogràfic permet la detecció de lesions renals de mida petita o de localització difícil d’avaluar en les imatges planars.

PREPARACIÓ

 • No cal preparació prèviaa.
 • No cal dejú.
 • Es recomanable una bona hidratació.

INDICACIONS

 • Diagnòstic de pielonefritis aguda.
 • Avaluació de la nefropatia intersticial i per reflux.
 • Quantificació de la funció tubular absoluta i relativa.
 • Valoració de la morfologia renal i de les malformacions renals (ronyó en ferradura).
 • Diagnòstic de la malaltia tromboembòlica o l’infart renal.
 • Valoració de la perfusió renal.

DURADA DE LA PROVA

3 hores.

ANGIOGAMMAGRAFIA TESTICULAR

DESCRIPCIÓ

Avaluació de la perfusió testicular.

PREPARACIÓ

No cal preparació prèvia.

INDICACIONS

 • Valoració de la irrigació testicular.

 • Diagnòstic diferencial de la torsió del cordó espermàtic d’altres causes d’inflamació o dolor testicular agut.

DURADA DE LA PROVA

15 minuts.

CISTOGAMMAGRAFIA DIRECTA

DESCRIPCIÓ

Avaluació de l’existència de reflux a nivell vesico-ureteral.

PREPARACIÓ

 • No cal dejú.

 • Profilaxi amb antibiòtic d’ampli espectre: d’elecció Augmentine 30 mg/kg/dia, administrat cada 8 hores, durant 2 dies, des de 12-24 hores abans de l’exploració.

 • Col·locació d’una sonda vesical en condicions estèrils.

 • El pacient s’ha de seure a una cadira-orinal especial, amb la pelvis i l’esquena apoiades al detector de la gammacàmera, situat en posició vertical.

INDICACIONS

Detecció de reflux vesico-ureteral.

DURADA DE LA PROVA

20 minuts.

CISTOGAMMAGRAFIA INDIRECTA

DESCRIPCIÓ

Avaluació de l’existència de reflux a nivell vesico-ureteral.

PREPARACIÓ

 • Es realitza un renograma amb MAG3 30-90 minuts abans de la cistogammagrafia, sense administració de diürètic i amb hidratació forçada abans del renograma i entre el renograma i la cistogammagrafia. No es realitza cap micció entre el renograma i la cistogammagrafia.
 • El pacient s’ha de seure a la cadira-orinal especial, amb la pelvis i l’esquena apoiades al detector de la gammacàmera, situat en posició vertical.
 •  

INDICACIONS

Detecció de reflux vesico-ureteral.

DURADA DE LA PROVA

2 hores.

RENOGRAMA ISOTÒPIC BASAL

RENOGRAMA ISOTÒPIC PEL CÀLCUL
DEL FILTRAT GLOMERULAR

DESCRIPCIÓ

 • Avaluació funcional dels ronyons.
 • Avaluació de la perfusió renal i de la filtració glomerul·lar.
 • Avaluació del funcionalisme renal i de la dinàmica de les vies urinàries

PREPARACIÓ

 • Hidratació amb 200-250 ml de líquid i micció prèvia.

 • En els lactants es realitza el renograma just al finalitzar la toma habitual. En els nens més grans no s’ha d’estar en dejú i l’ingesta variable de líquid segons l’edat (50-250 ml).

 • Micció prèvia a la col·locació del pacient.

 • Si es vol calcular el filtrat glomerular s’ha de quantificar (dosi-reste).

INDICACIONS

 • Avaluació del funcionalisme renal i de la dinàmica de les vies urinàries.
 • Estudi de la funció individual de cada ronyó.
 • Avaluació de la uropatia obstructiva.
 • Avaluació de la perfusió i funció renal.
 • Diagnòstic de la hipertensió arterial vasculorrenal (renograma basal i postcaptopril).

DURADA DE LA PROVA

30 a 180 minuts.

RENOGRAMA ISOTÒPIC AMB IECA
(INHIBIDOR DE L’ENZIMA
CONVERTIDORA DE LA ANGIOTENSINA)

TEST DE CAPTOPRIL

DESCRIPCIÓ

Dintre dels test de diagnòstic diferencial de l’hipertensió arterial, i per a la valoració d’una possible estenosi de l’arteria renal, uni o bilateral, es realitza el Test de Captopril, que comporta la realització de 2 estudis renogràfics: BASAL i CAPTOPRIL, per l’avaluació en ambdues situacions de la funció dels ronyons, de la perfusió renal i de la filtració glomerul·lar.

PREPARACIÓ

 • Hidratació amb 200-250 ml de líquid i micció prèvia.
 • En els lactants es realitza el renograma just al finalitzar la toma habitual. En els nens més grans no s’ha d’estar en dejú i l’ingesta variable de líquid segons l’edat (50-250 ml).
 • Micció prèvia a la col·locació del pacient.
 • En el cas del Test de Captopril (tant en el renograma basal com en el renograma amb Captopril), retirar la medicació amb IECAS 6 dies abans de la prova (consultar metge prescriptor).
 • Es recomanable aturar també altres medicacions:

  • Beta bloquejadors: 2 dies.

  • Antagonistes del calç 24 h.

  • Diürètics: 2 dies.

INDICACIONS

Diagnòstic de la hipertensió arterial vasculorrenal (renograma basal i postcaptopril).

DURADA DE LA PROVA

48 hores.

RENOGRAMA AMB DIURÈTIC I
POSTMICCIONAL AMB MAG3

DESCRIPCIÓ

Avaluació del funcionalisme renal i de la dinàmica excretora de les vies urinàries.

PREPARACIÓ

 • Hidratació amb 200-250 ml de líquid i micció prèvia.
 • En els lactants es realitza el renograma just al finalitzar la toma habitual. En els nens més grans no s’ha d’estar en dejú i l’ingesta variable de líquid segons l’edat (50-250 ml).
 • Micció prèvia a la col·locació del pacient.
 • En cas d’excreció urinària lenta, ectàsia a vies excretores, s’administra furosemida 0.5 mg/kg als 15 minuts i 0,5 mg/kg als 30 minuts, i s’obté una imatge postmiccional immediata durant o en acabar el renograma.

INDICACIONS

 • Estudi de la funció individual de cada ronyó.
 • Avaluació de la uropatia obstructiva.

DURADA DE LA PROVA

1 a 3 hores.

Logo-SIMM-Largo

Carrer Josep Irla i Bosch, 5-7, Baixos, Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
(+34) 93 204 6439 i (+34) 93 254 0470 Fax (+34) 93 204 9641 info@simm.barcelona

LogosCalidadJuntos
Logo-SIMM-Largo

Carrer Josep Irla i Bosch, 5-7, Baixos, Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfons (+34) 93 204 6439 i (+34) 93 254 0470 Fax (+34) 93 204 9641
Correu electrònic info@simm.barcelona

LogosCalidadJuntos