Skip to content

FULL D’INFORMACIÓ · HOJA DE INFORMACIÓN · INFORMATION SHEET

PET-TC AMB FLUORUR-18
(18F-PSMA) PER CÀNCER
DE PRÒSTATA

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Avaluar la proliferació tumoral mitjançant 18F-PSMA, El PSMA es sobreexpresat aproximadament 1000 mil cops més en cèl·lules tumorals en relació amb les cèl·lules prostàtiques normals.

PREPARACIÓ PRÈVIA
Cal un dejuni de 4 hores abans de la prova. En aquest període ha de beure aigua i prendre la seva medicació habitual. Abans de la exploració haurà de buidar la bufeta urinària.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
En iniciar la prova li administrarem un radiofàrmac (18F-PSMA) per via endovenosa, que no dona cap tipus de reacció secundària. A la hora vostè  li farem una tomografia computeritzada (TC) i una tomografia per emissió de positrons (PET) de cos sencer que trigaà aproximadament uns 30 minuts.
Segons criteri mèdic, podrem fer imatges pelvianes i, eventualment en altres localitzacions, tardanes als 120 minuts després del buidament de la bufeta. La finalitat d’aquestes tardanes és la detecció de ganglis infracentimètrics que poden incrementar l’activitat i el contrast amb el fons després de 2 hores.

DURADA DE LA PROVA
En total la prova triga de tres a quatre hores, incloent l’hora de repòs prèvia a l’adquisició de les imatges, depenent de si hi ha imatges tardanes o no.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal una vegada finalitzada. Tan sols es recomana que begui força aigua durant la resta del dia, per facilitar l’eliminació urinària de la PSMA i que eviti el contacte proper amb dones embarassades o nens petits durant les primeres hores després de la prova.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
Cal emfatitzar que eviti estar a prop de dones embarassades o nens petits durant les primeres hores després de la prova.

PET-TC CON FLUORURO-18
(18F-PSMA) PARA CÁNCER
DE PRÓSTATA

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Evaluar la proliferación tumoral mediante 18F-PSMA. El PSMA es sobreexpresado aproximadamente 1000 mil veces más en células tumorales en relación con las células prostáticas normales.

PREPARACIÓN PREVIA
Se requiere un ayuno de 4 horas previas a la prueba. Durante este periodo deberá  beber agua y tomar su medicación habitual. Antes de la exploración deberá vaciar su vejiga urinaria.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Al iniciar la prueba le administraremos un radiofármaco (18F-PSMA) por vía endovenosa, que no da ningún tipo de reacción secundaria. Después de una hora le haremos una tomografía computarizada (TC) y una tomografía por emisión de positrones (PET) de cuerpo entero que durará aproximadamente unos 30 minutos.
Según criterio médico, podremos hacer imágenes pélvicas, y eventualmente de otras zonas, tardías a los 120 minutos de haber vaciado la vejiga. La finalidad de estas imágenes tardías es la detección de ganglios infracentimétricos que pueden incrementar la actividad y el contraste con el fondo después de 2 horas.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
En total, la prueba dura de tres a cuatro horas, incluyendo la hora de reposo previa a la adquisición de las imágenes, dependiendo de si hay imágenes tardías o no.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ningún tipo de complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada. Tan solo se recomienda que beba mucha agua durante el resto del día, para facilitar la eliminación urinaria de la PSMA, y que evite el contacto cercano con mujeres embarazadas o niños pequeños durante las primeras horas después de la prueba.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
Hay que enfatizar que evite estar cerca de mujeres embarazadas o niños pequeños durante las primeras horas después de la prueba.

PET-TC WITH FLUORINE-18
(18F-PSMA) FOR PROSTATE
CANCER

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
To Assess tumor proliferation using 18F-PSMA. PSMA is overexpressed approximately 1000 thousand times more in tumor cells than in normal prostate cells.

PREVIOUS PREPARATION
A 4-hour fasting is required. During this period you must drink water and take your usual medication. Before the test you must empty your urinary bladder.

PERFORMING THE TEST
Upon starting the test we will administer you a radiotracer (18F-PSMA intravenously, which does not give any type of secondary reactions. After one hour we will perform a computed tomography (CT) scan and a whole-body positron-emission tomography (PET) scan that lasts about 30 minutes.
Depending on medical criteria, we could take late images of your pelvic zone, and eventually of other areas, 120 minutes after bladder emptying. These late images could detect sub-centimeter lymph nodes that could increase their activity and contrast after 2 hours from injection.

DURATION OF THE TEST
In total, the test lasts from three to four hours, including the hour of rest prior to acquiring the images, all depending on the need of late images or not.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to live a normal life once it is finished. It is only recommended that you drink plenty of water for the rest of the day to facilitate urinary elimination of PSMA, and that you avoid close contact with pregnant women or young children for the first few hours after the test.

BRINGING COMPANY
You can come with someone if you want. Company is necessary in the case of children or if the patients requires it.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
We stress the need to avoid the proximity to pregnant women and children for the first hours after the test is finished.

...

PET-TC AMB FLUORUR-18
(18F-PSMA) PER CÀNCER
DE PRÒSTATA

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Avaluar la proliferació tumoral mitjançant 18F-PSMA, El PSMA es sobreexpresat aproximadament 1000 mil cops més en cèl·lules tumorals en relació amb les cèl·lules prostàtiques normals.

PREPARACIÓ PRÈVIA
Cal un dejuni de 4 hores abans de la prova. En aquest període ha de beure aigua i prendre la seva medicació habitual. Abans de la exploració haurà de buidar la bufeta urinària.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
En iniciar la prova li administrarem un radiofàrmac (18F-PSMA) per via endovenosa, que no dona cap tipus de reacció secundària. A la hora vostè  li farem una tomografia computeritzada (TC) i una tomografia per emissió de positrons (PET) de cos sencer que trigaà aproximadament uns 30 minuts.
Segons criteri mèdic, podrem fer imatges pelvianes i, eventualment en altres localitzacions, tardanes als 120 minuts després del buidament de la bufeta. La finalitat d’aquestes tardanes és la detecció de ganglis infracentimètrics que poden incrementar l’activitat i el contrast amb el fons després de 2 hores.

DURADA DE LA PROVA
En total la prova triga de dos a quatre hores, incloent l’hora de repòs prèvia a l’adquisició de les imatges, depenent de si hi ha imatges tardanes o no.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal una vegada finalitzada. Tan sols es recomana que begui força aigua durant la resta del dia, per facilitar l’eliminació urinària de la PSMA i que eviti el contacte proper amb dones embarassades o nens petits durant les primeres hores després de la prova.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
Cal emfatitzar que eviti estar a prop de dones embarassades o nens petits durant les primeres hores després de la prova.

PET-TC CON FLUORURO-18
(18F-PSMA) PARA CÁNCER
DE PRÓSTATA

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Evaluar la proliferación tumoral mediante 18F-PSMA. El PSMA es sobreexpresado aproximadamente 1000 mil veces más en células tumorales en relación con las células prostáticas normales.

PREPARACIÓN PREVIA
Se requiere un ayuno de 4 horas previas a la prueba. Durante este periodo deberá  beber agua y tomar su medicación habitual. Antes de la exploración deberá vaciar su vejiga urinaria.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Al iniciar la prueba le administraremos un radiofármaco (18F-PSMA) por vía endovenosa, que no da ningún tipo de reacción secundaria. Después de una hora le haremos una tomografía computarizada (TC) y una tomografía por emisión de positrones (PET) de cuerpo entero que durará aproximadamente unos 30 minutos.
Según criterio médico, podremos hacer imágenes pélvicas, y eventualmente de otras zonas, tardías a los 120 minutos de haber vaciado la vejiga. La finalidad de estas imágenes tardías es la detección de ganglios infracentimétricos que pueden incrementar la actividad y el contraste con el fondo después de 2 horas.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
En total, la prueba dura de dos a cuatro horas, incluyendo la hora de reposo previa a la adquisición de las imágenes, dependiendo de si hay imágenes tardías o no.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ningún tipo de complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada. Tan solo se recomienda que beba mucha agua durante el resto del día, para facilitar la eliminación urinaria de la PSMA, y que evite el contacto cercano con mujeres embarazadas o niños pequeños durante las primeras horas después de la prueba.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
Hay que enfatizar que evite estar cerca de mujeres embarazadas o niños pequeños durante las primeras horas después de la prueba.

PET-TC WITH FLUORINE-18
(18F-PSMA) FOR PROSTATE
CANCER

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
To Assess tumor proliferation using 18F-PSMA. PSMA is overexpressed approximately 1000 thousand times more in tumor cells than in normal prostate cells.

PREVIOUS PREPARATION
A 4-hour fasting is required. During this period you must drink water and take your usual medication. Before the test you must empty your urinary bladder.

PERFORMING THE TEST
Upon starting the test we will administer you a radiotracer (18F-PSMA intravenously, which does not give any type of secondary reactions. After one hour we will perform a computed tomography (CT) scan and a whole-body positron-emission tomography (PET) scan that lasts about 30 minutes.
Depending on medical criteria, we could take late images of your pelvic zone, and eventually of other areas, 120 minutes after bladder emptying. These late images could detect sub-centimeter lymph nodes that could increase their activity and contrast after 2 hours from injection.

DURATION OF THE TEST
In total, the test lasts from two to four hours, including the hour of rest prior to acquiring the images, all depending on the need of late images or not.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to live a normal life once it is finished. It is only recommended that you drink plenty of water for the rest of the day to facilitate urinary elimination of PSMA, and that you avoid close contact with pregnant women or young children for the first few hours after the test.

BRINGING COMPANY
You can come with someone if you want. Company is necessary in the case of children or if the patients requires it.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
We stress the need to avoid the proximity to pregnant women and children for the first hours after the test is finished.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Edifici 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM SJD
Carrer Santa Rosa, 39, Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641 · CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM- SJD
Carrer Santa Rosa, 39
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

Logo-TUVR-monocromo

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb
els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril
de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant
el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.