Skip to content
UltimoLogoOct2023Transp

FULL D’INFORMACIÓ · HOJA DE INFORMACIÓN · INFORMATION SHEET

CISTERNOGAMMAGRAFIA

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Avaluar l’existència de possibles alteracions en la dinàmica circulatòria del seu líquid cefaloraquidi (LCR).

PREPARACIÓ PRÈVIA
NO cal cap tipus de preparació prèvia ni és necessari que vingui en dejú. Si pren habitualment qualsevol medicació, cal que ho comuniqui al personal sanitari. La punció lumbar és un procediment dolorós i ansiògen que requereix com a mínim anestèsia local.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
S’administra un radiofàrmac que no dóna cap tipus de reacció secundària, després d’haver fet una punció lumbar i haver-lo barrejat amb 5 ml del seu LCR. Les imatges es realitzen a les 2, 24 i 48 hores de l’administració i es fan del cap en projecció anterior, lateral dreta i esquerra (opcionalment del vèrtex). A vegades s’han d’obtenir imatges de la columna vertebral.

DURADA DE LA PROVA
Cadascuna de las deteccions dura 10 minuts, en total uns 30- 45 minuts.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.
La punció lumbar sí pot donar complicacions, la més freqüent és un mal de cap transitori. Altres complicacions més infreqüents poden ser: infecció, hematoma o sagnat, dolor local, compromís cardiorespiratori en malats predisposats, herniació.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
En cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

CISTERNOGAMMAGRAFÍA

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Evaluar la existencia de posibles alteraciones en la dinámica circulatoria de su líquido cefalorraquídeo (LCR).

PREPARACIÓN PREVIA
NO hace falta ningún tipo de preparación previa ni es necesario que venga en ayunas. Si toma cualquier medicación, es necesario que lo comunique al personal sanitario. La punción lumbar es un procedimiento doloroso y ansiógeno que requiere como mínimo anestesia local.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Se administra un radiofármaco que no da ningún tipo de reacción secundaria, después de hacer una punción lumbar y haberlo mezclado con 5 ml de su LCR. Las imágenes se realizan a las 2, 24 y 48 horas de la administración y se hacen de la cabeza en proyección anterior, lateral derecha e izquierda (opcionalmente del vértex). A veces se deben obtener imágenes de la columna vertebral.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
Cada una de las detecciones dura 10 minutos, en total unos 30- 45 minutos.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ninguna complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada.
La punción lumbar si puede dar complicaciones, la más frecuente es un dolor de cabeza transitorio. Otras complicaciones más infrecuentes pueden ser: infección, hematoma o sangrado, dolor local, compromiso cardiorespiratorio en enfermos predispuestos y herniación.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
En caso de estar embarazada o pensar que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

CISTERNOSCINTIGRAPHY

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
To evaluate the existence of possible alterations in the circulatory dynamics of your cerebrospinal fluid (CSF).

PREVIOUS PREPARATION
No prior preparation is required nor is it necessary to fast. If you regularly take any medication, you must tell us before the test. Lumbar puncture is a painful and anxious procedure that requires at least local anaesthesia.

PERFORMING THE TEST
We will extract a small amount of your CSF by lumbar puncturing. Then, a radioactive compound with no side effects or reactions will be mixed to it and the radiolabeled CSF will be re-injected to you. We will then take images of your head in anterior, right and left lateral projection (optionally from the apex) at 2, 24 and 48-hour intervals. Sometimes we will also take images of your spinal cord.

DURATION OF THE TEST
Each of the detections lasts 10 minutes, for a total of about 30-45 minutes.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to lead a normal life once it is over.

Lumbar puncture can cause complications, the most common being a transient headache. Other more common complications may be: infection, bruising or bleeding, local pain, cardio respiratory involvement in predisposed patients, or development of hernias.

COMPANIONS
You may be accompanied for the test. This will be mandatory in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
If you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

...

CISTERNOGAMMAGRAFIA

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Avaluar l’existència de possibles alteracions en la dinàmica circulatòria del seu líquid cefaloraquidi (LCR).

PREPARACIÓ PRÈVIA
NO cal cap tipus de preparació prèvia ni és necessari que vingui en dejú. Si pren habitualment qualsevol medicació, cal que ho comuniqui al personal sanitari. La punció lumbar és un procediment dolorós i ansiògen que requereix com a mínim anestèsia local.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
S’administra un radiofàrmac que no dóna cap tipus de reacció secundària, després d’haver fet una punció lumbar i haver-lo barrejat amb 5 ml del seu LCR. Les imatges es realitzen a les 2, 24 i 48 hores de l’administració i es fan del cap en projecció anterior, lateral dreta i esquerra (opcionalment del vèrtex). A vegades s’han d’obtenir imatges de la columna vertebral.

DURADA DE LA PROVA
Cadascuna de las deteccions dura 10 minuts, en total uns 30- 45 minuts.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.
La punció lumbar sí pot donar complicacions, la més freqüent és un mal de cap transitori. Altres complicacions més infreqüents poden ser: infecció, hematoma o sagnat, dolor local, compromís cardiorespiratori en malats predisposats, herniació.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
En cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

CISTERNOGAMMAGRAFÍA

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Evaluar la existencia de posibles alteraciones en la dinámica circulatoria de su líquido cefalorraquídeo (LCR).

PREPARACIÓN PREVIA
NO hace falta ningún tipo de preparación previa ni es necesario que venga en ayunas. Si toma cualquier medicación, es necesario que lo comunique al personal sanitario. La punción lumbar es un procedimiento doloroso y ansiógeno que requiere como mínimo anestesia local.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Se administra un radiofármaco que no da ningún tipo de reacción secundaria, después de hacer una punción lumbar y haberlo mezclado con 5 ml de su LCR. Las imágenes se realizan a las 2, 24 y 48 horas de la administración y se hacen de la cabeza en proyección anterior, lateral derecha e izquierda (opcionalmente del vértex). A veces se deben obtener imágenes de la columna vertebral.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
Cada una de las detecciones dura 10 minutos, en total unos 30- 45 minutos.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ninguna complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada.
La punción lumbar si puede dar complicaciones, la más frecuente es un dolor de cabeza transitorio. Otras complicaciones más infrecuentes pueden ser: infección, hematoma o sangrado, dolor local, compromiso cardiorespiratorio en enfermos predispuestos y herniación.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
En caso de estar embarazada o pensar que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

CISTERNOGAMMAGRAPHY

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
To evaluate the existence of possible alterations in the circulatory dynamics of your cerebrospinal fluid (CSF).

PREVIOUS PREPARATION
No prior preparation is required nor is it necessary to fast. If you regularly take any medication, you must tell us before the test. Lumbar puncture is a painful and anxious procedure that requires at least local anaesthesia.

PERFORMING THE TEST
We will extract a small amount of your CSF by lumbar puncturing. Then, a radioactive compound with no side effects or reactions will be mixed to it and the radiolabeled CSF will be re-injected to you. We will then take images of your head in anterior, right and left lateral projection (optionally from the apex) at 2, 24 and 48-hour intervals. Sometimes we will also take images of your spinal cord.

DURATION OF THE TEST
Each of the detections lasts 10 minutes, for a total of about 30-45 minutes.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to lead a normal life once it is over.

Lumbar puncture can cause complications, the most common being a transient headache. Other more common complications may be: infection, bruising or bleeding, local pain, cardio respiratory involvement in predisposed patients, or development of hernias.

COMPANIONS
You may be accompanied for the test. This will be mandatory in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
If you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Edifici 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM SJD
Carrer Santa Rosa, 39, Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641 · CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM- SJD
Carrer Santa Rosa, 39
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

Logo-TUVR-monocromo

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb
els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril
de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant
el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.

 

[/donotprint]