Skip to content

FULL D’INFORMACIÓ · HOJA DE INFORMACIÓN · INFORMATION SHEET

DENSITOMETRIA
(òssia, cúbit, radi, femoral, lumbar)

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Avaluar el seu grau de mineralització i densitat òssia, mitjançant dosis baixes de RX per ajudar a valorar el risc que té de fractures i la necessitat de tractament preventiu, així com per a controls evolutius successius.

PREPARACIÓ PRÈVIA
No cal cap tipus de preparació prèvia ni cal que vingui en dejú. Quan vingui li preguntarem la seva alçada, pes i la medicació que pren habitualment. Si s’ha realitzat prèviament alguna prova amb contrast baritat o iodat, haurà de notificar-lo.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
Aquesta és una prova totalment indolora. Només caldrà que s’estiri a la taula d’exploració i es col·loqui tal com l’indiqui el personal sanitari. La radiació que rebrà és molt baixa, 20 vegades menor que la d’una radiografia convencional, per la qual cosa no representa cap risc per vostè.

DURADA DE LA PROVA
La detecció dura uns 15 minuts aproximadament.

RECOMANACIONS DESPRÈS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
Si vostè és dona en edat fèrtil, en cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

DENSITOMETRIA
(ósea, cúbito, radio, femoral, lumbar
)

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Evaluar su grado de mineralización y densidad ósea, mediante dosis bajas de RX, para ayudar a valorar el riesgo que tiene de fracturas y la necesidad de tratamiento preventivo, así como para controles evolutivos sucesivos.

PREPARACIÓN PREVIA
No hace falta ningún tipo de preparación y no hace falta que venga en ayunas. Cuando venga le preguntaremos su altura, peso y medicación que toma habitualmente. Si se ha realizado previamente alguna prueba con contraste baritado o iodado, tendrá que notificarlo. 

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Esta es una prueba totalmente indolora. Solo tendrá que estirarse en la tabla de exploración y colocarse tal como le indique el personal sanitario.
La radiación que recibirá es muy baja, 20 veces menor que la de una radiografía convencional, por la cual cosa no presenta ningún riesgo para usted.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
La detección dura unos 15 minutos aproximadamente.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ningún tipo de complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada.

RESULTADOS
Al acabar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué tiene que hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
En caso de que esté embarazada o piense que pueda estarlo, debe comunicarlo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

DENSITOMETRY
(bone, ulna, radium, femoral, lumbar)

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
Evaluate its degree of mineralization and bone density, using low doses of RX, to help assess the risk of fractures and the need for preventive treatment, as well as for subsequent evolutionary controls.

PREVIOUS PARATION
You don’t need any kind of preparation and you don’t have to come on an empty stomach. When you come in, we will ask you your height, weight and medication that you take regularly. If you have previously performed any test with barium or iodine contrast, you will have to notify it.

PERFORMING THE TEST
This is a totally painless test. All you have to do is stretch out on the examination table and position yourself as directed by the healthcare staff. The radiation you will receive is very low, 20 times less than that of a conventional X-ray, so it does not present any risk to you.

TEST DURATION
Detection takes about 15 minutes.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
The test does not derive any type of complication or side effect and you will be able to lead a normal life once it is finished.

RESULTS
At the end of the test, the health and / or administrative staff will inform you about what you have to do to collect the result.

WARNINGS
In case you are pregnant or think you may be, you must inform the healthcare personnel before performing the test.

DENSITOMETRIA
(òssia, cúbit, radi, femoral, lumbar)

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Avaluar el seu grau de mineralització i densitat òssia, mitjançant dosis baixes de RX per ajudar a valorar el risc que té de fractures i la necessitat de tractament preventiu, així com per a controls evolutius successius.

PREPARACIÓ PRÈVIA
No cal cap tipus de preparació prèvia ni cal que vingui en dejú. Quan vingui li preguntarem la seva alçada, pes i la medicació que pren habitualment. Si s’ha realitzat prèviament alguna prova amb contrast baritat o iodat, haurà de notificar-lo.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
Aquesta és una prova totalment indolora. Només caldrà que s’estiri a la taula d’exploració i es col·loqui tal com l’indiqui el personal sanitari. La radiació que rebrà és molt baixa, 20 vegades menor que la d’una radiografia convencional, per la qual cosa no representa cap risc per vostè.

DURADA DE LA PROVA
La detecció dura uns 15 minuts aproximadament.

RECOMANACIONS DESPRÈS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
Si vostè és dona en edat fèrtil, en cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

DENSITOMETRÍA
(ósea, cúbito, radio, femoral, lumbar)

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Evaluar su grado de mineralización y densidad ósea, mediante dosis bajas de RX, para ayudar a valorar el riesgo que tiene de fracturas y la necesidad de tratamiento preventivo, así como para controles evolutivos sucesivos.

PREPARACIÓN PREVIA
No hace falta ningún tipo de preparación y no hace falta que venga en ayunas. Cuando venga le preguntaremos su altura, peso y medicación que toma habitualmente. Si se ha realizado previamente alguna prueba con contraste baritado o iodado, tendrá que notificarlo. 

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Esta es una prueba totalmente indolora. Solo tendrá que estirarse en la tabla de exploración y colocarse tal como le indique el personal sanitario. La radiación que recibirá es muy baja, 20 veces menor que la de una radiografía convencional, por la cual cosa no presenta ningún riesgo para usted.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
La detección dura unos 15 minutos aproximadamente.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ningún tipo de complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada.

RESULTADOS
Al acabar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué tiene que hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
En caso de que esté embarazada o piense que pueda estarlo, debe comunicarlo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

DENSITOMETRY
(bone, ulna, radius, femoral, lumbar)

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
Evaluate its degree of mineralization and bone density, using low doses of RX, to help assess the risk of fractures and the need for preventive treatment, as well as for subsequent evolutionary controls.

PREVIOUS PARATION
You don’t need any kind of preparation and you don’t have to come on an empty stomach. When you come in, we will ask you your height, weight and medication that you take regularly. If you have previously performed any test with barium or iodine contrast, you will have to notify it.

PERFORMING THE TEST
This is a totally painless test. All you have to do is stretch out on the examination table and position yourself as directed by the healthcare staff. The radiation you will receive is very low, 20 times less than that of a conventional X-ray, so it does not present any risk to you.

TEST DURATION
Detection takes about 15 minutes.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
The test does not derive any type of complication or side effect and you will be able to lead a normal life once it is finished.

RESULTS
At the end of the test, the health and / or administrative staff will inform you about what you have to do to collect the result.

WARNINGS
In case you are pregnant or think you may be, you must inform the healthcare personnel before performing the test.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Edifici 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM SJD
Carrer Santa Rosa, 39, Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641 · CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM- SJD
Carrer Santa Rosa, 39
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

Logo-TUVR-monocromo

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb
els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril
de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant
el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.