Skip to content

FULL D’INFORMACIÓ · HOJA DE INFORMACIÓN · INFORMATION SHEET

TRACTAMENT DE L’HIPERTIROÏDISME
AMB IODE RADIOACTIU

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DEL TRACTAMENT
Tractament del seu hipertiroïdisme.

PREPARACIÓ PRÈVIA
Per al tractament de la seva malaltia tiroïdal, l’endocrinòleg ha recomanat l’administració de iode radioactiu. Perquè aquesta administració tingui un efecte màxim, cal que els «dipòsits» de iode del seu cos siguin tot el «buits» que es pugui, perquè el iode radioactiu administrat «es col·loqui en ells». Per a això cal que, des d’uns dies abans del tractament, al seu cos li arribi poc iode.
Sempre que sigui possible haurà d’evitar la realització d’exploracions radiològiques (pielografies, colecistografies, mielografies, exploracions de TAC -o scànners-, etc.). que comportin l’ús de contrastos iodats. En cas d’urgència o greu perill, és millor realitzar l’exploració i després adaptar l’administració del iode radioactiu.
També hi ha alguns medicaments, com poden ser l’amiodarona (Trangorex), els expectorants (Elixifilin i altres) i algun altre medicament, que contenen quantitats, de vegades importants, de iode estable. Comenti-ho amb el seu metge o consulteu amb el farmacèutic el contingut en iode de l’específic receptat.
Durant aquest temps no ha de consumir sal iodada, substituint-la per sal normal i haurà de seguir una dieta baixa en iode (eviti el consum de marisc, peix, algues marines, soja, conserves i limiti el consum de productes lactis, brècol, ous, embotits i d’aliments precuinats i congelats).

REALITZACIÓ DEL TRACTAMENT
Per tal de complir amb el que disposa el Reial Decret 1841/1997, cal que vostè i un testimoni ens signin un full conforme li hem explicat tots els aspectes del tractament, que els ha entès, que ha pogut fer les preguntes que li han semblat i que, en definitiva, està voluntàriament d’acord en rebre aquest tractament.
El tractament es fa oralment amb iode-131. Després d’administrat, el iode es difon per la sang, és captat per la tiroide, on es fixa la major part, mentre que la resta s’elimina per diverses vies: orina, paret de l’estómac, saliva, etc.

DURACIÓ DEL TRACTAMENT
En total, el tractament dura uns 15 minuts.

RECOMANACIONS DESPRÉS DEL TRACTAMENT
Ha de tenir en compte que després de la ingesta vostè es converteix en un generador temporal de radiacions ionitzants, amb capacitat per irradiar i contaminar, i encara que donada la quantia de la dosi no és necessari un especial aïllament, si ha d’observar al seu domicili unes mesures de protecció a tercers:

 1. Eviti al menys durant 10 dies el contacte molt proper amb dones embarassades i durant 5-7 dies amb menors de 5 anys.

 2. Si és possible dormi sol a l’habitació les tres primeres nits.

 3. Begui 10 gots d’aigua al dia i utilitzi separadament els estris higiènics i de menjar. Consumeixi caramels àcids.

 4. Sigui molt curós amb la seva higiene personal, procuri orinar directament al WC tirant després de la cisterna 2 cops.

 5. En cas de tacar roba interior amb orina, renti-la per separat.

 6. Eviti mantenir relacions sexuals en 3 dies.

 7. Si bé el tractament amb iode no augmenta de forma important el risc de malformacions fetals, si vostè és dona en edat fèrtil, és aconsellable no quedar-se embarassada en els propers 6 mesos. Passat aquest temps, podrà tenir fills si així ho desitja.

A més de l’efecte desitjat amb el tractament (la disminució de l’hipertiroïdisme), poden presentar-se altres efectes no desitjats (augment dels símptomes d’hipertiroïdisme que ja és tenien, molèsties salivals, dolor al coll, irradiació dels ovaris, etc.). Com a complicacions més o menys immediates es poden presentar el ja comentat augment de símptomes d’hipertiroïdisme, dolor al coll, etc. És molt estrany que aquest empitjorament arribi a constituir una crisi tirotòxica, de tractament hospitalari.
Però l’efecte no desitjat més freqüent és el pas a la situació contrària, és a dir, l’hipotiroïdisme. Hi ha hipotiroïdismes transitoris i altres definitius. El tractament d’aquests últims consisteix en l administració d’hormona tiroïdal durant la resta de la seva vida. Al nostre centre apareix en al voltant d’un 20% dels casos.
Tot i que s’han descrit teòrics riscos potencials de les radiacions (alteracions en el DNA de les cèl·lules i, com a conseqüència, aparicions de tumors, malformacions quan afecten infants en formació, escurçament de la vida, etc.), en la pràctica, més de 50 anys de tractaments amb iode radioactiu i les investigacions realitzades, demostren que, amb les dosis emprades, els riscos són menyspreables.
El tractament sol ser bastant efectiu: amb una dosi es resol el hipertiroïdisme a unes dues terceres parts dels pacients tractats i amb dues dosis el percentatge puja fins a més de l’90%.
El seu metge a SIMM li facilitarà qualsevol informació addicional que vostè desitgi.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

ADVERTIMENTS
L’embaràs és una contraindicació absoluta per al tractament. També la lactància materna està contraindicada. Si vostè és dona en edat fèrtil y creu estar embarassada o pensa que pugui estar-ho, o si està alletant el seu fill, comuniqui-ho al personal sanitari abans de rebre el tractament. En cas de dubte, consulti amb el seu endocrinòleg o amb el seu metge a SIMM.

TRATAMIENTO DEL HIPERTIROIDISMO
CON YODO RADIACTIVO

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Tratamiento de su hipertiroidismo.

PREPARACIÓN PREVIA
Para el tratamiento de su enfermedad tiroidea el endocrinólogo ha recomendado la administración de yodo radiactivo. Para que esta administración tenga un efecto máximo, es necesario que los «depósitos» de yodo del su cuerpo estén todo lo «vacíos» que se pueda para que el yodo radiactivo administrado «se coloque en ellos». Para ello es necesario que, desde unos días antes al tratamiento, a su cuerpo le llegue poco yodo. Siempre que sea posible deberá evitar la realización de exploraciones radiológicas (pielografías, colecistografías, mielografías, exploraciones de TAC -o scanners-, etc.). que conlleven el uso de contrastes yodados. En caso de urgencia o grave peligro, es mejor realizar la exploración y después adaptar la administración del yodo radiactivo.
También hay algunos medicamentos, como pueden ser la amiodarona (Trangorex), los expectorantes (Elixifilin y otros) y algún otro medicamento, que contienen cantidades, a veces importantes, de yodo estable. Coméntelo con su médico o consulte con el farmacéutico el contenido en yodo del específico recetado.
Durante este tiempo no debe consumir sal yodada, sustituyéndola por sal normal y deberá seguir una dieta baja en yodo (evite el consumo de mariscos, pescado, algas marinas, soja y conservas , y limite el consumo de productos lácteos, bróquil, embutidos, huevos y de alimentos congelados y precocinados).

REALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO
Para cumplir con lo que dispone el Real Decreto 1841/1997, es necesario que usted y un testigo nos firmen un consentimiento escrito para indicar que le hemos explicado todos los aspectos del tratamiento, que los ha entendido, que ha podido hacer las preguntas que ha deseado y que, está voluntariamente de acuerdo en recibir este tratamiento.
El tratamiento se hace oralmente con yodo-131. Después de administrado, el yodo se difunde por la sangre, es captado por la tiroides donde se fija la mayor parte, mientras que el resto se elimina por diversas vías: orina, pared del estómago, saliva, etc.

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO
En total el tratamiento dura unos 15 minutos.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
Debe tener en cuenta que tras la ingesta usted se convierte en un generador temporal de radiaciones ionizantes, con capacidad para irradiar y contaminar, y aunque dada la cuantía de la dosis no es necesario un especial aislamiento, sí debe observar en su domicilio unas medidas de protección a terceros:

 1. Evite al menos durante 10 días el contacto muy cercano con mujeres embarazadas y durante 5-7 días con menores de 5 años.

 2. Si es posible duerma solo en la habitación las tres primeras noches.

 3. Beba 10 vasos de agua al día y use separadamente los utensilios higiénicos y de comida. Tome caramelos ácidos.

 4. Sea muy cuidadoso con su higiene personal, procure orinar directamente en el WC tirando después de la cisterna 2 veces.

 5. En caso de manchar ropa interior con orina, lávela por separado.

 6. Evite mantener relaciones sexuales en 3 días.

 7. Si bien el tratamiento con yodo no aumenta de forma importante el riesgo de malformaciones fetales, si usted es mujer en edad fértil, es aconsejable no quedarse embarazada en los próximos 6 meses. Pasado este tiempo, podrá tener hijos si así lo desea.

Además del efecto deseado con el tratamiento (la disminución del hipertiroidismo), pueden presentarse otros efectos no deseados (aumento de los síntomas del hipertiroidismo que ya se tenían, molestias salivales, dolor en el cuello, irradiación de los ovarios, etc.). Como complicaciones más o menos inmediatas se pueden presentar el ya comentado aumento de síntomas de hipertiroidismo, dolor en el cuello, etc. Es muy raro que este empeoramiento llegue a constituir una crisis tireotóxica, de tratamiento hospitalario.
Pero el efecto no deseado más frecuente es el paso a la situación contraria, es decir, el hipotiroidismo. Hay hipotiroidismos transitorios y otros definitivos. El tratamiento de estos últimos consiste en l administración de hormona tiroidea durante el resto de la vida. En el nuestro centro aparece en alrededor de un 20 % de los casos.
Aunque se han descrito teóricos riesgos potenciales de las radiaciones (alteraciones en el DNA de las células y, como consecuencia, apariciones de tumores, malformaciones cuando afectan a niños en formación, acortamiento de la vida, etc.), en la práctica, más de 50 años de tratamientos con yodo radioactivo y las investigaciones realizadas, demuestran que, con las dosis empleadas, los riesgos son despreciables.
El tratamiento suele ser bastante efectivo: con una dosis se resuelve el hipertiroidismo a unas dos terceras partes de los pacientes tratados y con dos dosis el porcentaje sube hasta más del 90%.
El médico del SIMM le facilitará cualquier información adicional que desee.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

ADVERTENCIAS
El embarazo es una contraindicación absoluta para el tratamiento. También la lactancia materna está contraindicada. Si usted es mujer en edad fértil y cree estar embarazada o piensa que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de recibir el tratamiento. En caso de duda, consulte con su endocrinólogo o con el médico en SIMM.

TREATMENT OF HYPERTHYROIDISM
WITH RADIOACTIVE IODINE

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TREATMENT
Treatment of your hyperthyroidism.

PREVIOUS PREPARATION
For the treatment of your thyroid disease, the endocrinologist has recommended the administration of radioactive iodine.
For this administration to have maximum effect, your body’s iodine «reservoirs» need to be as «empty» as possible so that the administered radioactive iodine «gets into» them. For this it, is necessary that, from 3 weeks before the treatment, your body receives as little iodine as possible. Whenever possible, you should avoid carrying out radiological examinations (pyelograms, cholecystograms, myelograms, CT scans, etc.). that involve the use of iodinated contrast agents. In case of emergency or serious danger, it is better to perform the examination and then adapt the administration of radioactive iodine.
There are also some medications, such as amiodarone (Trangorex), expectorants (Elixifilin and others), and some other medications, which contain sometimes large amounts of stable iodine. Discuss it with your doctor or ask your pharmacist about the iodine content of the specific prescription.
During this time you should not consume iodized salt, replacing it with normal salt and you should follow a low-iodine diet (avoid the consumption of shellfish, fish, seaweed, soybeans and preserves, and limit the consumption of dairy products, broccoli, spinach, radishes, cold cuts, eggs and frozen and precooked foods).

PERFORMING THE TREATMENT
To comply with the provisions of Royal Decree 1841/1997, it is necessary that you sign a written consent to indicate that we have explained all aspects of the treatment, that you have understood them, that you have been able to ask the questions you have wanted and that you voluntarily agree to receive this treatment.
Treatment is done orally with iodine-131. After being administered, the iodine diffuses through you blood, it is taken up by the thyroid remnants, if any, where most of it is fixed, while the rest is eliminated through various routes: urine, stomach wall, saliva, etc.

DURATION OF THE TREATMENT
In total, the treatment lasts about 15 minutes.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TREATMENT
You must bear in mind that after ingestion of the radioactive iodine you become a temporary generator of ionizing radiation, with the ability to irradiate others and, therefore, you must observe third-party protection measures at home:

 1. Avoid close contact with pregnant women and children under 5 years of age for at least 10 days.

 2. If possible, sleep alone in a room for the first five nights.

 3. Drink 10 glasses of water a day and use the hygienic and food utensils separately. Take sour candies.

 4. Be very careful with your personal hygiene, try to urinate directly into the toilet, pulling after the cistern 2 times.

 5. In case of staining underwear with urine, wash it separately.

 6. Avoid having sex in 3 days.

 7. Although treatment with iodine does not significantly increase the risk of fetal malformations, if you are a woman of childbearing age, it is advisable not to become pregnant in the 6 months. After this time, you can have children if you wish.

In addition to the desired effect with the treatment (reduction of hyperthyroidism), other unwanted effects may occur (increase in symptoms of hyperthyroidism that were already had, salivary discomfort, pain in the neck, irradiation of the ovaries, etc.). As more or less immediate complications, the aforementioned increase in symptoms of hyperthyroidism, pain in the neck, etc. It is very rare for this worsening to constitute a thyrotoxic crisis, of hospital treatment.
But the most common unwanted effect is the transition to the opposite situation, that is, hypothyroidism. There are transient hypothyroidism and other definitive ones. Treatment of the latter consists of the administration of thyroid hormone for the rest of life. In our center it appears in about 20% of cases.
Although potential risks of radiation have been described theoretically (alterations in the DNA of cells and, as a consequence, appearance of tumours, malformations affecting fetuses, shortening of life, etc.), in practice, more than 50 years of treatments with radioactive iodine and the investigations carried out show that, with the doses used, the risks are negligible.
Treatment is usually quite effective: with one dose hyperthyroidism resolves in about two thirds of treated patients and with two doses the percentage rises to more than 90%.
Your doctor at SIMM will provide you with any additional information you want.

BRINGING COMPANY
You can come with someone. This will be necessary in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

WARNINGS
Pregnancy is an absolute contraindication to this treatment. Also breastfeeding is contraindicated. If you are a woman of childbearing age and think you are pregnant or think you may be so, or if you are breastfeeding your child, please inform our healthcare personnel before receiving the treatment.
If you have any doubt, please ask your endocrinologist or your doctor at SIMM.

...

TRACTAMENT DE L’HIPERTIROÏDISME
AMB IODE RADIOACTIU

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DEL TRACTAMENT
Tractament del seu hipertiroïdisme.

PREPARACIÓ PRÈVIA
Per al tractament de la seva malaltia tiroïdal, l’endocrinòleg ha recomanat l’administració de iode radioactiu. Perquè aquesta administració tingui un efecte màxim, cal que els «dipòsits» de iode del seu cos siguin tot el «buits» que es pugui, perquè el iode radioactiu administrat «es col·loqui en ells». Per a això cal que, des d’uns dies abans del tractament, al seu cos li arribi poc iode.
Sempre que sigui possible haurà d’evitar la realització d’exploracions radiològiques (pielografies, colecistografies, mielografies, exploracions de TAC -o scànners-, etc.). que comportin l’ús de contrastos iodats. En cas d’urgència o greu perill, és millor realitzar l’exploració i després adaptar l’administració del iode radioactiu.
També hi ha alguns medicaments, com poden ser l’amiodarona (Trangorex), els expectorants (Elixifilin i altres) i algun altre medicament, que contenen quantitats, de vegades importants, de iode estable. Comenti-ho amb el seu metge o consulteu amb el farmacèutic el contingut en iode de l’específic receptat.
Durant aquest temps no ha de consumir sal iodada, substituint-la per sal normal i haurà de seguir una dieta baixa en iode (eviti el consum de marisc, peix, algues marines, soja, conserves i limiti el consum de productes lactis, brècol, ous, embotits i d’aliments precuinats i congelats).

REALITZACIÓ DEL TRACTAMENT
Per tal de complir amb el que disposa el Reial Decret 1841/1997, cal que vostè i un testimoni ens signin un full conforme li hem explicat tots els aspectes del tractament, que els ha entès, que ha pogut fer les preguntes que li han semblat i que, en definitiva, està voluntàriament d’acord en rebre aquest tractament.
El tractament es fa oralment amb iode-131. Després d’administrat, el iode es difon per la sang, és captat per la tiroide, on es fixa la major part, mentre que la resta s’elimina per diverses vies: orina, paret de l’estómac, saliva, etc.

DURACIÓ DEL TRACTAMENT
En total, el tractament dura uns 15 minuts.

RECOMANACIONS DESPRÉS DEL TRACTAMENT
Ha de tenir en compte que després de la ingesta vostè es converteix en un generador temporal de radiacions ionitzants, amb capacitat per irradiar i contaminar, i encara que donada la quantia de la dosi no és necessari un especial aïllament, si ha d’observar al seu domicili unes mesures de protecció a tercers:

 1. Eviti al menys durant 10 dies el contacte molt proper amb dones embarassades i durant 5-7 dies amb menors de 5 anys.

 2. Si és possible dormi sol a l’habitació les tres primeres nits.

 3. Begui 10 gots d’aigua al dia i utilitzi separadament els estris higiènics i de menjar. Consumeixi caramels àcids.

 4. Sigui molt curós amb la seva higiene personal, procuri orinar directament al WC tirant després de la cisterna 2 cops.

 5. En cas de tacar roba interior amb orina, renti-la per separat.

 6. Eviti mantenir relacions sexuals en 3 dies.

 7. Si bé el tractament amb iode no augmenta de forma important el risc de malformacions fetals, si vostè és dona en edat fèrtil, és aconsellable no quedar-se embarassada en els propers 6 mesos. Passat aquest temps, podrà tenir fills si així ho desitja.

A més de l’efecte desitjat amb el tractament (la disminució de l’hipertiroïdisme), poden presentar-se altres efectes no desitjats (augment dels símptomes d’hipertiroïdisme que ja és tenien, molèsties salivals, dolor al coll, irradiació dels ovaris, etc.). Com a complicacions més o menys immediates es poden presentar el ja comentat augment de símptomes d’hipertiroïdisme, dolor al coll, etc. És molt estrany que aquest empitjorament arribi a constituir una crisi tirotòxica, de tractament hospitalari.
Però l’efecte no desitjat més freqüent és el pas a la situació contrària, és a dir, l’hipotiroïdisme. Hi ha hipotiroïdismes transitoris i altres definitius. El tractament d’aquests últims consisteix en l administració d’hormona tiroïdal durant la resta de la seva vida. Al nostre centre apareix en al voltant d’un 20% dels casos.
Tot i que s’han descrit teòrics riscos potencials de les radiacions (alteracions en el DNA de les cèl·lules i, com a conseqüència, aparicions de tumors, malformacions quan afecten infants en formació, escurçament de la vida, etc.), en la pràctica, més de 50 anys de tractaments amb iode radioactiu i les investigacions realitzades, demostren que, amb les dosis emprades, els riscos són menyspreables.
El tractament sol ser bastant efectiu: amb una dosi es resol el hipertiroïdisme a unes dues terceres parts dels pacients tractats i amb dues dosis el percentatge puja fins a més de l’90%.
El seu metge a SIMM li facilitarà qualsevol informació addicional que vostè desitgi.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

ADVERTIMENTS
L’embaràs és una contraindicació absoluta per al tractament. També la lactància materna està contraindicada. Si vostè és dona en edat fèrtil y creu estar embarassada o pensa que pugui estar-ho, o si està alletant el seu fill, comuniqui-ho al personal sanitari abans de rebre el tractament. En cas de dubte, consulti amb el seu endocrinòleg o amb el seu metge a SIMM.

TRATAMIENTO DEL HIPERTIROIDISMO
CON YODO RADIACTIVO

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Tratamiento de su hipertiroidismo.

PREPARACIÓN PREVIA
Para el tratamiento de su enfermedad tiroidea el endocrinólogo ha recomendado la administración de yodo radiactivo. Para que esta administración tenga un efecto máximo, es necesario que los «depósitos» de yodo del su cuerpo estén todo lo «vacíos» que se pueda para que el yodo radiactivo administrado «se coloque en ellos». Para ello es necesario que, desde unos días antes al tratamiento, a su cuerpo le llegue poco yodo. Siempre que sea posible deberá evitar la realización de exploraciones radiológicas (pielografías, colecistografías, mielografías, exploraciones de TAC -o scanners-, etc.). que conlleven el uso de contrastes yodados. En caso de urgencia o grave peligro, es mejor realizar la exploración y después adaptar la administración del yodo radiactivo.
También hay algunos medicamentos, como pueden ser la amiodarona (Trangorex), los expectorantes (Elixifilin y otros) y algún otro medicamento, que contienen cantidades, a veces importantes, de yodo estable. Coméntelo con su médico o consulte con el farmacéutico el contenido en yodo del específico recetado.
Durante este tiempo no debe consumir sal yodada, sustituyéndola por sal normal y deberá seguir una dieta baja en yodo (evite el consumo de mariscos, pescado, algas marinas, soja y conservas , y limite el consumo de productos lácteos, bróquil, embutidos, huevos y de alimentos congelados y precocinados).

REALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO
Para cumplir con lo que dispone el Real Decreto 1841/1997, es necesario que usted y un testigo nos firmen un consentimiento escrito para indicar que le hemos explicado todos los aspectos del tratamiento, que los ha entendido, que ha podido hacer las preguntas que ha deseado y que, está voluntariamente de acuerdo en recibir este tratamiento.
El tratamiento se hace oralmente con yodo-131. Después de administrado, el yodo se difunde por la sangre, es captado por la tiroides donde se fija la mayor parte, mientras que el resto se elimina por diversas vías: orina, pared del estómago, saliva, etc.

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO
En total el tratamiento dura unos 15 minutos.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
Debe tener en cuenta que tras la ingesta usted se convierte en un generador temporal de radiaciones ionizantes, con capacidad para irradiar y contaminar, y aunque dada la cuantía de la dosis no es necesario un especial aislamiento, sí debe observar en su domicilio unas medidas de protección a terceros:

 1. Evite al menos durante 10 días el contacto muy cercano con mujeres embarazadas y durante 5-7 días con menores de 5 años.

 2. Si es posible duerma solo en la habitación las tres primeras noches.

 3. Beba 10 vasos de agua al día y use separadamente los utensilios higiénicos y de comida. Tome caramelos ácidos.

 4. Sea muy cuidadoso con su higiene personal, procure orinar directamente en el WC tirando después de la cisterna 2 veces.

 5. En caso de manchar ropa interior con orina, lávela por separado.

 6. Evite mantener relaciones sexuales en 3 días.

 7. Si bien el tratamiento con yodo no aumenta de forma importante el riesgo de malformaciones fetales, si usted es mujer en edad fértil, es aconsejable no quedarse embarazada en los próximos 6 meses. Pasado este tiempo, podrá tener hijos si así lo desea.

Además del efecto deseado con el tratamiento (la disminución del hipertiroidismo), pueden presentarse otros efectos no deseados (aumento de los síntomas del hipertiroidismo que ya se tenían, molestias salivales, dolor en el cuello, irradiación de los ovarios, etc.). Como complicaciones más o menos inmediatas se pueden presentar el ya comentado aumento de síntomas de hipertiroidismo, dolor en el cuello, etc. Es muy raro que este empeoramiento llegue a constituir una crisis tireotóxica, de tratamiento hospitalario.
Pero el efecto no deseado más frecuente es el paso a la situación contraria, es decir, el hipotiroidismo. Hay hipotiroidismos transitorios y otros definitivos. El tratamiento de estos últimos consiste en l administración de hormona tiroidea durante el resto de la vida. En el nuestro centro aparece en alrededor de un 20 % de los casos.
Aunque se han descrito teóricos riesgos potenciales de las radiaciones (alteraciones en el DNA de las células y, como consecuencia, apariciones de tumores, malformaciones cuando afectan a niños en formación, acortamiento de la vida, etc.), en la práctica, más de 50 años de tratamientos con yodo radioactivo y las investigaciones realizadas, demuestran que, con las dosis empleadas, los riesgos son despreciables.
El tratamiento suele ser bastante efectivo: con una dosis se resuelve el hipertiroidismo a unas dos terceras partes de los pacientes tratados y con dos dosis el porcentaje sube hasta más del 90%.
El médico del SIMM le facilitará cualquier información adicional que desee.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

ADVERTENCIAS
El embarazo es una contraindicación absoluta para el tratamiento. También la lactancia materna está contraindicada. Si usted es mujer en edad fértil y cree estar embarazada o piensa que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de recibir el tratamiento. En caso de duda, consulte con su endocrinólogo o con el médico en SIMM.

TREATMENT OF HYPERTHYROIDISM
WITH RADIOACTIVE IODINE

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TREATMENT
Treatment of your hyperthyroidism.

PREVIOUS PREPARATION
For the treatment of your thyroid disease, the endocrinologist has recommended the administration of radioactive iodine.
For this administration to have maximum effect, your body’s iodine «reservoirs» need to be as «empty» as possible so that the administered radioactive iodine «gets into» them. For this it, is necessary that, from 3 weeks before the treatment, your body receives as little iodine as possible. Whenever possible, you should avoid carrying out radiological examinations (pyelograms, cholecystograms, myelograms, CT scans, etc.). that involve the use of iodinated contrast agents. In case of emergency or serious danger, it is better to perform the examination and then adapt the administration of radioactive iodine.
There are also some medications, such as amiodarone (Trangorex), expectorants (Elixifilin and others), and some other medications, which contain sometimes large amounts of stable iodine. Discuss it with your doctor or ask your pharmacist about the iodine content of the specific prescription.
During this time you should not consume iodized salt, replacing it with normal salt and you should follow a low-iodine diet (avoid the consumption of shellfish, fish, seaweed, soybeans and preserves, and limit the consumption of dairy products, broccoli, spinach, radishes, cold cuts, eggs and frozen and precooked foods).

PERFORMING THE TREATMENT
To comply with the provisions of Royal Decree 1841/1997, it is necessary that you sign a written consent to indicate that we have explained all aspects of the treatment, that you have understood them, that you have been able to ask the questions you have wanted and that you voluntarily agree to receive this treatment.
Treatment is done orally with iodine-131. After being administered, the iodine diffuses through you blood, it is taken up by the thyroid remnants, if any, where most of it is fixed, while the rest is eliminated through various routes: urine, stomach wall, saliva, etc.

DURATION OF THE TREATMENT
In total, the treatment lasts about 15 minutes.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TREATMENT
You must bear in mind that after ingestion of the radioactive iodine you become a temporary generator of ionizing radiation, with the ability to irradiate others and, therefore, you must observe third-party protection measures at home:

 1. Avoid close contact with pregnant women and children under 5 years of age for at least 10 days.

 2. If possible, sleep alone in a room for the first five nights.

 3. Drink 10 glasses of water a day and use the hygienic and food utensils separately. Take sour candies.

 4. Be very careful with your personal hygiene, try to urinate directly into the toilet, pulling after the cistern 2 times.

 5. In case of staining underwear with urine, wash it separately.

 6. Avoid having sex in 3 days.

 7. Although treatment with iodine does not significantly increase the risk of fetal malformations, if you are a woman of childbearing age, it is advisable not to become pregnant in the 6 months. After this time, you can have children if you wish.

In addition to the desired effect with the treatment (reduction of hyperthyroidism), other unwanted effects may occur (increase in symptoms of hyperthyroidism that were already had, salivary discomfort, pain in the neck, irradiation of the ovaries, etc.). As more or less immediate complications, the aforementioned increase in symptoms of hyperthyroidism, pain in the neck, etc. It is very rare for this worsening to constitute a thyrotoxic crisis, of hospital treatment.
But the most common unwanted effect is the transition to the opposite situation, that is, hypothyroidism. There are transient hypothyroidism and other definitive ones. Treatment of the latter consists of the administration of thyroid hormone for the rest of life. In our center it appears in about 20% of cases.
Although potential risks of radiation have been described theoretically (alterations in the DNA of cells and, as a consequence, appearance of tumours, malformations affecting fetuses, shortening of life, etc.), in practice, more than 50 years of treatments with radioactive iodine and the investigations carried out show that, with the doses used, the risks are negligible.
Treatment is usually quite effective: with one dose hyperthyroidism resolves in about two thirds of treated patients and with two doses the percentage rises to more than 90%.
Your doctor at SIMM will provide you with any additional information you want.

BRINGING COMPANY
You can come with someone. This will be necessary in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

WARNINGS
Pregnancy is an absolute contraindication to this treatment. Also breastfeeding is contraindicated. If you are a woman of childbearing age and think you are pregnant or think you may be so, or if you are breastfeeding your child, please inform our healthcare personnel before receiving the treatment.
If you have any doubt, please ask your endocrinologist or your doctor at SIMM.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Edifici 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM SJD
Carrer Santa Rosa, 39, Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641 · CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM- SJD
Carrer Santa Rosa, 39
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

Logo-TUVR-monocromo

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb
els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril
de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant
el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.