Skip to content

FULL D’INFORMACIÓ · HOJA DE INFORMACIÓN · INFORMATION SHEET

GAMMAGRAFIA-SPECT-TC
MIOCÀRDIC
D’INERVACIÓ
AMB 123I-MIBG

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Estudi de l’activitat simpàtica adrenèrgica en pacients amb arítmies ventriculars, malaltia de Parkinson, demència amb cossos de Lewy, cardiopatia isquèmica, transplantament cardíac, pacients diabètics.

PREPARACIÓ PRÈVIA
NO cal que vingui en dejú. Uns minuts abans de la injecció del radiofàrmac, li bloquejarem la seva glàndula tiroide amb iodur potàssic 45-60. Si pren qualsevol medicació cal, que ho comuniqui al personal sanitari.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
S’administra un radiofàrmac que no dona cap tipus de reacció. Es faran imatges del seu tòrax per avaluar la innervació cardíaca.

DURADA DE LA PROVA
Unes 5-6 hores.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
En cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

GAMMAGRAFÍA-SPECT-TC
MIOCÁRDICO
DE INERVACIÓN
CON 123I-MIBG

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Estudio de la actividad simpática adrenérgica en pacientes con arritmias ventriculares, enfermedad de Parkinson, demencia con cuerpos de Lewy, cardiopatía isquémica, trasplante cardíaco, pacientes diabéticos.

PREPARACIÓN PREVIA
NO hace falta que venga en ayunas. Unos minutos antes de la inyección del radiofármaco, le bloquearemos su glándula tiroides con yoduro potásico. Si toma cualquier medicación, es necesario que lo comunique al personal sanitario.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Se administra un radiofármaco por vía endovenosa que no da ningún tipo de reacción. Se harán imágenes de su tórax para evaluar la inervación cardíaca.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
Unas 5-6 horas.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ninguna complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
En caso de estar embarazada o pensar que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

MIOCARDIC INNERVATION
SCINTIGRAPHY/SPECT-CT
WITH
 123I-MIBG

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
To study the adrenergic sympathetic activity in patients with ventricular arrhythmias, Parkinson’s disease, dementia with Lewy’s bodies, ischemic heart disease, heart transplantation, diabetic patients.

PREVIOUS PREPARATION
You do NOT need to come on an empty stomach. A few minutes before the injection of the radiopharmaceutical, we will block your thyroid gland with potassium iodide. If you take any medication, it is necessary that you inform the health personnel.

PERFORMING THE TEST
A radiotracer that does not give any type of reaction will be administered intravenously to you. Then we will take images of your chest  to assess your cardiac innervation.

TEST DURATION
About 5-6 hours.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to lead a normal life once it is over.

COMPANIONS
You may be accompanied for the test. This will be mandatory in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
If you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

...

GAMMAGRAFIA-SPECT-TC
MIOCÀRDIC
D’INERVACIÓ
AMB 123I-MIBG

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Estudi de l’activitat simpàtica adrenèrgica en pacients amb arítmies ventriculars, malaltia de Parkinson, demència amb cossos de Lewy, cardiopatia isquèmica, transplantament cardíac, pacients diabètics.

PREPARACIÓ PRÈVIA
NO cal que vingui en dejú. Uns minuts abans de la injecció del radiofàrmac, li bloquejarem la seva glàndula tiroide amb iodur potàssic 45-60. Si pren qualsevol medicació cal, que ho comuniqui al personal sanitari.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
S’administra un radiofàrmac que no dona cap tipus de reacció. Es faran imatges del seu tòrax per avaluar la innervació cardíaca.

DURADA DE LA PROVA
Unes 5-6 hores.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
En cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

GAMMAGRAFÍA-SPECT-TC
MIOCÁRDICO
DE INERVACIÓN
CON 123I-MIBG

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Estudio de la actividad simpática adrenérgica en pacientes con arritmias ventriculares, enfermedad de Parkinson, demencia con cuerpos de Lewy, cardiopatía isquémica, trasplante cardíaco, pacientes diabéticos.

PREPARACIÓN PREVIA
NO hace falta que venga en ayunas. Unos minutos antes de la inyección del radiofármaco, le bloquearemos su glándula tiroides con yoduro potásico. Si toma cualquier medicación, es necesario que lo comunique al personal sanitario.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Se administra un radiofármaco por vía endovenosa que no da ningún tipo de reacción. Se harán imágenes de su tórax para evaluar la inervación cardíaca.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
Unas 5-6 horas.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ninguna complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
En caso de estar embarazada o pensar que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

MIOCARDIC INNERVATION
SCINTIGRAPHY/SPECT-CT
WITH
 123I-MIBG

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
To study the adrenergic sympathetic activity in patients with ventricular arrhythmias, Parkinson’s disease, dementia with Lewy’s bodies, ischemic heart disease, heart transplantation, diabetic patients.

PREVIOUS PREPARATION
You do NOT need to come on an empty stomach. A few minutes before the injection of the radiopharmaceutical, we will block your thyroid gland with potassium iodide. If you take any medication, it is necessary that you inform the health personnel.

PERFORMING THE TEST
A radiotracer that does not give any type of reaction will be administered intravenously to you. Then we will take images of your chest  to assess your cardiac innervation.

TEST DURATION
About 5-6 hours.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to lead a normal life once it is over.

COMPANIONS
You may be accompanied for the test. This will be mandatory in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
If you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Edifici 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM SJD
Carrer Santa Rosa, 39, Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641 · CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM- SJD
Carrer Santa Rosa, 39
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

Logo-TUVR-monocromo

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb
els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril
de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant
el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.