Skip to content

FULL D’INFORMACIÓ · HOJA DE INFORMACIÓN · INFORMATION SHEET

GAMMAGRAFIA ABDOMINAL
AMB LEUCÒCITS MARCATS
(per patologies abdominals i malaltia
inflamatòria intestinal)

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Avaluar l’existència d’una possible patologia inflamatòria intestinal (malaltia de Crohn, colitis ulcerosa), fent un seguiment dels leucòcits marcats, també coneguts com glòbuls blancs.

PREPARACIÓ PRÈVIA
Es imprescindible que vingui en dejú. Si pren habitualment qualsevol medicació, cal que ho comuniqui al personal sanitari.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
Li extraurem uns 50 ml de sang per obtenir una quantitat suficient de leucòcits. Hauran de passar de 2 a 3 hores per efectuar el marcatge. Transcorregut aquest temps tornarà al nostre servei, on l’injectarem els leucòcits marcats per via endovenosa, la qual cosa no dóna cap tipus de reacció secundària. Haurà d’esperar 30 minuts i desprès realitzarem imatges localitzades a la zona d’estudi, abdominal, que duraran uns 10 minuts. Posteriorment s’obtenen imatges tardanes, sempre abans de les dues hores de la injecció del traçador.

DURADA DE LA PROVA
Pot durar entre 3 i 45 hores, segons el temps d’espera. Les deteccions en sí duren normalment uns 10- 20 minuts.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
En cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

GAMMAGRAFÍA ABDOMINAL
CON LEUCOCITOS MARCADOS
(para patologías abdominales y
enfermedad
inflamatoria intestinal)

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Evaluar la existencia de una posible patología inflamatoria intestinal (enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa), haciendo un seguimiento de los leucocitos marcados, también conocidos como glóbulos blancos.

PREPARACIÓN PREVIA
Es imprescindible que venga en ayunas. Si toma habitualmente cualquier medicación, debe comunicarlo al personal sanitario.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Le extraeremos unos 50 ml de sangre para obtener una cantidad suficiente de leucocitos. Deberán pasar de 2 a 3 horas para efectuar el marcaje. Transcurrido este tiempo volverá a nuestro servicio, donde le inyectaremos los leucocitos marcados por vía endovenosa, lo cual cosa no da ningún tipo de reacción. Deberá esperar 30 minutos y después realizaremos las imágenes localizadas de la zona de estudio, abdominal, que durarán unos 10 minutos. Posteriormente se obtendrán imágenes tardías, siempre antes de las 2 horas de la inyección del trazador.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
Puede durar entre 3 y 4 horas, según el tiempo de espera. La detecciones en si duran normalmente unos 10-20 minutos.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ninguna complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
En caso de estar embarazada o pensar que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

ABDOMINAL SCINTIGRAPHY
WITH MARKED LEUKOCYTES
(for abdominal pathologies and
inflammatory bowel syndrome)

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
To evaluate the existence of a possible inflammatory bowel pathology (Crohn’s disease, ulcerative colitis), monitoring the radiolabeled leukocytes, also known as white blood cells.

PREVIOUS PREPARATION
Fasting is essential. If you regularly take any medication, you should tell our healthcare personnel.

PERFORMING THE TEST
We will draw about 50 ml of blood to get a sufficient amount of leukocytes. It will take 2 to 3 hours to label them with a radioisotope. After this time you will return to our service, where we will inject you back the labeled leukocytes, which does not give any reaction. You will have to wait 30 minutes and then we will take images of the abdominal area, which will last about 10 minutes. Later, late images will be obtained, always before 2 hours after the leucocytes injection.

DURATION OF THE TEST
It can last between 3 and 4 hours, depending on the waiting time. The detections themselves usually take about 10-20 minutes.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST

No complications or side effects are derived from the test and you will be able to lead a normal life once it is over.

COMPANIONS
You may be accompanied for the test. This will be mandatory in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
If you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

GAMMAGRAFIA ABDOMINAL
AMB LEUCÒCITS MARCATS
(per patologies abdominals i malaltia
inflamatòria intestinal)

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Avaluar l’existència d’una possible patologia inflamatòria intestinal (malaltia de Crohn, colitis ulcerosa), fent un seguiment dels leucòcits marcats, també coneguts com glòbuls blancs.

PREPARACIÓ PRÈVIA
Es imprescindible que vingui en dejú. Si pren habitualment qualsevol medicació, cal que ho comuniqui al personal sanitari.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
Li extraurem uns 50 ml de sang per obtenir una quantitat suficient de leucòcits. Hauran de passar de 2 a 3 hores per efectuar el marcatge. Transcorregut aquest temps tornarà al nostre servei, on l’injectarem els leucòcits marcats per via endovenosa, la qual cosa no dóna cap tipus de reacció secundària. Haurà d’esperar 30 minuts i desprès realitzarem imatges localitzades a la zona d’estudi, abdominal, que duraran uns 10 minuts. Posteriorment s’obtenen imatges tardanes, sempre abans de les dues hores de la injecció del traçador.

DURADA DE LA PROVA
Pot durar entre 3 i 45 hores, segons el temps d’espera. Les deteccions en sí duren normalment uns 10- 20 minuts.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
En cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

GAMMAGRAFÍA ABDOMINAL
CON LEUCOCITOS MARCADOS
(para patologías abdominales y
enfermedad inflamatoria intestinal)

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Evaluar la existencia de una posible patología inflamatoria intestinal (enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa), haciendo un seguimiento de los leucocitos marcados, también conocidos como glóbulos blancos.

PREPARACIÓN PREVIA
Es imprescindible que venga en ayunas. Si toma habitualmente cualquier medicación, debe comunicarlo al personal sanitario.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Le extraeremos unos 50 ml de sangre para obtener una cantidad suficiente de leucocitos. Deberán pasar de 2 a 3 horas para efectuar el marcaje. Transcurrido este tiempo volverá a nuestro servicio, donde le inyectaremos los leucocitos marcados por vía endovenosa, lo cual cosa no da ningún tipo de reacción. Deberá esperar 30 minutos y después realizaremos las imágenes localizadas de la zona de estudio, abdominal, que durarán unos 10 minutos. Posteriormente se obtendrán imágenes tardías, siempre antes de las 2 horas de la inyección del trazador.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
Puede durar entre 3 y 4 horas, según el tiempo de espera. La detecciones en si duran normalmente unos 10-20 minutos.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ninguna complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
En caso de estar embarazada o pensar que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

LABELED LEUKOCYTES
ABDOMINAL SCINTIGRAPHY

(for abdominal pathologies and
inflammatory bowel syndrome)

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
To evaluate the existence of a possible inflammatory bowel pathology (Crohn’s disease, ulcerative colitis), monitoring the radiolabeled leukocytes, also known as white blood cells.

PREVIOUS PREPARATION
Fasting is essential. If you regularly take any medication, you should tell our healthcare personnel.

PERFORMING THE TEST
We will draw about 50 ml of blood to get a sufficient amount of leukocytes. It will take 2 to 3 hours to label them with a radioisotope. After this time you will return to our service, where we will inject you back the labeled leukocytes, which does not give any reaction. You will have to wait 30 minutes and then we will take images of the abdominal area, which will last about 10 minutes. Later, late images will be obtained, always before 2 hours after the leucocytes injection.

DURATION OF THE TEST
It can last between 3 and 4 hours, depending on the waiting time. The detections themselves usually take about 10-20 minutes.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to lead a normal life once it is over.

COMPANIONS
You may be accompanied for the test. This will be mandatory in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
If you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Edifici 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM SJD
Carrer Santa Rosa, 39, Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641 · CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM- SJD
Carrer Santa Rosa, 39
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

Logo-TUVR-monocromo

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb
els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril
de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant
el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.