Skip to content

FULL D’INFORMACIÓ · HOJA DE INFORMACIÓN · INFORMATION SHEET

GAMMAGRAFIA DE
MUCOSA GÀSTRICA ECTÒPICA
(DIVERTICLE DE MECKEL)

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Avaluar les possible existència de teixit gàstric de localització anòmala que pugui estar sagnant.

PREPARACIÓ PRÈVIA
Cal que vingui en dejú (mínim 6 hores). Si pren habitualment qualsevol medicació, cal que ho comuniqui al personal sanitari, especialment si és un medicament que afavoreix el buidament gàstric. No s’ha d’haver fet en els dies previs, proves que puguin interferir (trànsit esòfago-duodenal, ènema opac).

REALITZACIÓ DE LA PROVA
Una hora abans de la prova haurà de prendre per via oral 20 mg d’omeprazol. Després s’administra un radiofàrmac per via endovenosa, que no dóna cap tipus de reacció secundària. Tot seguit, li col·locarem en decúbit supí (estirat cap amunt) i obtindrem imatges del seu abdomen. Als 45 minuts li farem orinar i realitzarem deteccions post- miccionals i laterals.

DURADA DE LA PROVA
L’exploració dura uns 60 minuts.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
En cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

GAMMAGRAFÍA DE
MUCOSA GÁSTRICA ECTÓPICA
(DIVERTÍCULO DE MECKEL)

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Evaluar la posible existencia de tejido gástrico de localización anómala que pueda estar sangrando.

PREPARACIÓN PREVIA
Tiene que venir en ayunas (mínimo de 6 horas). Si toma habitualmente cualquier medicación, debe comunicarlo al personal sanitario, especialmente si es un medicamento que favorece el vaciamiento gástrico. No se tiene que haber hecho en los días previos pruebas que puedan interferir (tránsito esófago-duodenal, enema opaco).

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Una hora antes de la prueba deberá tomar por vía oral 20 mg de omeprazol. Después se administra un radiofármaco por vía endovenosa, que no da ningún tipo de reacción secundaria. Enseguida lo colocaremos en decúbito supino (acostado boca arriba) y obtendremos las imágenes de su abdomen. A los 45 minutos le haremos orinar y realizaremos detecciones posmiccionales y laterales.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
La exploración dura unos 60 minutos.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ninguna complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
En caso de estar embarazada o pensar que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

ECTOPIC GASTRIC MUCOSA SCYNTIGRAPHY
(MECKEL’S DIVERTICULUM)

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
Evaluate the possible existence of abnormally located gastric tissue that may be bleeding.

PREVIOUS PREPARATION
You must come on an empty stomach (minimum of 6 hours). If you regularly take any medication, you should inform the healthcare personnel, especially if it is a medication that promotes gastric emptying. Tests that may interfere (esophageal-duodenal transit, barium enema) should not have been done in the previous days.

PERFORMING THE TEST
One hour before the test, you should take 20 mg of omeprazole by mouth. Then a radiopharmaceutical is administered intravenously, which does not give any type of secondary reaction. Then we will place you in a supine position (lying on your back) and we will obtain the images of your abdomen. At 45 minutes we will make you urinate and perform post-void and lateral detections.

TEST DURATION
The scan takes about 60 minutes.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to lead a normal life once it is over.

COMPANIONS
You may be accompanied for the test. This will be mandatory in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
If you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

GAMMAGRAFIA DE
MUCOSA GÀSTRICA ECTÒPICA
(DIVERTICLE DE MECKEL)

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Avaluar l’existència d’una possible patologia inflamatòria- infecciosa als seus ossos, a nivell abdominal o a qualsevol altra localització, fent un seguiment dels leucòcits marcats, també coneguts com glòbuls blancs, o dels granulòcits, que són un tipus de leucòcit.

PREPARACIÓ PRÈVIA
No cal que vingui en dejú, excepte en cas de patologies abdominals. Si pren habitualment qualsevol medicació, cal que ho comuniqui al personal sanitari.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
Li extraurem uns 50 ml de sang per obtenir una quantitat suficient de leucòcits. Hauran de passar de 2 a 3 hores per efectuar el marcatge amb radioisòtps o amb anticossos antigranulocits. Transcorregut aquest temps tornarà al nostre servei, on l’injectarem els leucòcits marcats per via endovenosa, la qual cosa no dóna cap tipus de reacció secundària. Haurà d’esperar 30 minuts i desprès realitzarem imatges localitzades a la zona d’estudi, abdominal, als 30-45 minuts, 2 hores y 6-8 hores i, ocasionalment, a 24 hores de la injecció dels leucocits marcats.

DURADA DE LA PROVA
Pot durar entre 5 i 10 hores, segons el temps d’espera i, a vegades, ha de tornar l’endemà. Les deteccions en sí triguen normalment uns 10- 20 minuts.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
En cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

GAMMAGRAFÍA DE
MUCOSA GÁSTRICA ECTÓPICA
(DIVERTICULO DE MECKEL)

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Evaluar la existencia de una posible patología infecciosa en sus huesos, o en cualquier otra localización, haciendo un seguimiento de los leucocitos marcados, también conocidos como glóbulos blancos, o de los granulocitos, un tipo de leucocito.

PREPARACIÓN PREVIA
No es necesario que venga en ayunas, excepto en el caso de patologías abdominales. Si toma habitualmente cualquier medicación, debe comunicarlo al personal sanitario.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Le extraeremos unos 50 ml de sangre para obtener una cantidad suficiente de leucocitos. Deberán pasar de 2 a 3 horas para efectuar el marcaje con radioisótopos o con anticuerpos antigranulocitos. Transcurrido este tiempo volverá a nuestro servicio, donde le inyectaremos los leucocitos marcados por vía endovenosa, lo cual cosa no da ningún tipo de reacción. Deberá esperar 30 minutos y después realizaremos las imágenes localizadas de la zona de estudio, a los 30-45 minutos, 2 horas y 6-8 horas y, ocasionalmente, a 24 horas de la inyección de los leucocitos.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
Puede durar entre 5 y 10 horas, según el tiempo de espera, y a veces se ha de venir al día siguiente. La detecciones en sí duran normalmente unos 10-20 minutos.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ninguna complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
En caso de estar embarazada o pensar que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

DETECTION OF ECTOPIC
GASTRIC MUCOSA
(MECKEL’S DIVERTICULUM)

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
Evaluate the existence of a possible inflammatory infectious pathology, by monitoring radiolabeled leukocytes, also known as white blood cells, or granulocytes, a type of leukocytes.

PREVIOUS PREPARATION
Fasting is not required, unless it is the case of an abdominal pathology.. If you regularly take any medication, you should tell your healthcare provider.

PERFORMING THE TEST
We will draw about 50 ml of blood to obtain a sufficient amount of leukocytes. It will take 2 to 3 hours to perform the labeling process with a radioisotope or with anti-granulocyte antibodies. After this time, you will return to our service, where we will inject back the marked leukocytes intravenously, which does not give any type of reaction. You will have to wait 30 minutes and then we will take images of the study area, at 30-45 minutes, 2 hours and 6-8 hours intervals and, occasionally, 24 hours after the injection of the leukocytes.

DURATION OF THE TEST
It can last between 3 and 4 hours, depending on the waiting time. The detections themselves usually take about 10-20 minutes.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to lead a normal life once it is over.

COMPANIONS
You may be accompanied for the test. This will be mandatory in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
If you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Edifici 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM SJD
Carrer Santa Rosa, 39, Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641 · CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM- SJD
Carrer Santa Rosa, 39
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

Logo-TUVR-monocromo

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb
els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril
de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant
el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.