Skip to content

FULL D’INFORMACIÓ · HOJA DE INFORMACIÓN · INFORMATION SHEET

GAMMAGRAFIA PARATIROÏDAL

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Avaluar les possibles alteracions existents en les seves glàndules paratiroïdals.

PREPARACIÓ PRÈVIA
NO cal cap tipus de preparació prèvia ni cal que vingui en dejú. Si pren habitualment qualsevol medicació, cal que ho comuniqui al personal sanitari.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
S’administra un radiofàrmac per via endovenosa, que no dóna cap tipus de reacció secundària. Tot seguit, s’obtenen les primeres imatges a nivell del coll. Desprès haurà d’esperar 2 hores per obtenir les segones imatges.  A l’hora es realitzarà una detecció tomogràfica (SPECT-CT). Si cal un altra dia vindrà a realitzar una gammagrafia tiroïdal complementària.

DURADA DE LA PROVA
Unes 2 hores i mitja. Les deteccions en sí triguen uns 10 minuts.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
En cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

GAMMAGRAFÍA PARATIROIDEA

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Evaluar las posibles alteraciones existentes en sus glándulas paratiroideas.

PREPARACIÓN PREVIA
NO hace falta ningún tipo de preparación previa ni hace falta que venga en ayunas. Si toma habitualmente cualquier medicación, debe comunicarlo al personal sanitario.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Se administra un radiofármaco por vía endovenosa, que no da ningún tipo de reacción secundaria. Enseguida se obtienen las primeras imágenes a nivel del cuello. Después deberá esperar 2 horas para obtener las segundas imágenes. A la hora se realizará una detección tomogràfica (SPECT-CT). Si es necesario otro día acudirá a realizar una gammagrafía tiroidea complementaria.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
Unas 2 horas y media. Las detecciones en sí tardan unos 10 minutos.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ninguna complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
En caso de estar embarazada o pensar que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

PARATHYROID SCINTIGRAPHY

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
To assess the possible alterations in your parathyroid glands.

PREVIOUS PREPARATION
You DO NOT need any type of prior preparation nor do you need to fast. If you regularly take any medication, you should inform the healthcare staff.

PERFORMING THE TEST
A radiotracer, which does not give any type of secondary reaction, will be administered intravenously to you. The first images of your neck area will be taken immediately. Then you will have to wait 2 hours to get the second images taken. At one hour a tomographic detection (SPECT-CT) will also be performed. If necessary, you will have to come back another day to perform a complementary thyroid scan.

TEST DURATION
About 2 and a half hours. The detections themselves take about 10 minutes.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to lead a normal life once it is over.

COMPANIONS
You may be accompanied for the test. This will be mandatory in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
If you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

...

GAMMAGRAFIA PARATIROÏDAL

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Avaluar les possibles alteracions existents en les seves glàndules paratiroïdals.

PREPARACIÓ PRÈVIA
NO cal cap tipus de preparació prèvia ni cal que vingui en dejú. Si pren habitualment qualsevol medicació, cal que ho comuniqui al personal sanitari.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
S’administra un radiofàrmac per via endovenosa, que no dóna cap tipus de reacció secundària. Tot seguit, s’obtenen les primeres imatges a nivell del coll. Desprès haurà d’esperar 2 hores per obtenir les segones imatges.  A l’hora es realitzarà una detecció tomogràfica (SPECT-CT). Si cal un altra dia vindrà a realitzar una gammagrafia tiroïdal complementària.

DURADA DE LA PROVA
Unes 2 hores i mitja. Les deteccions en sí triguen uns 10 minuts.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
En cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

GAMMAGRAFÍA PARATIROIDEA

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Evaluar las posibles alteraciones existentes en sus glándulas paratiroideas.

PREPARACIÓN PREVIA
NO hace falta ningún tipo de preparación previa ni hace falta que venga en ayunas. Si toma habitualmente cualquier medicación, debe comunicarlo al personal sanitario.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Se administra un radiofármaco por vía endovenosa, que no da ningún tipo de reacción secundaria. Enseguida se obtienen las primeras imágenes a nivel del cuello. Después deberá esperar 2 horas para obtener las segundas imágenes. A la hora se realizará una detección tomogràfica (SPECT-CT). Si es necesario otro día acudirá a realizar una gammagrafía tiroidea complementaria.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
Unas 2 horas y media. Las detecciones en sí tardan unos 10 minutos.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ninguna complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
En caso de estar embarazada o pensar que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

PARATHYROID SCINTIGRAPHY

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
To assess the possible alterations in your parathyroid glands.

PREVIOUS PREPARATION
You DO NOT need any type of prior preparation nor do you need to fast. If you regularly take any medication, you should inform the healthcare staff.

PERFORMING THE TEST
A radiotracer, which does not give any type of secondary reaction, will be administered intravenously to you. The first images of your neck area will be taken immediately. Then you will have to wait 2 hours to get the second images taken. At one hour a tomographic detection (SPECT-CT) will also be performed. If necessary, you will have to come back another day to perform a complementary thyroid scan.

TEST DURATION
About 2 and a half hours. The detections themselves take about 10 minutes.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to lead a normal life once it is over.

COMPANIONS
You may be accompanied for the test. This will be mandatory in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
If you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Edifici 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM SJD
Carrer Santa Rosa, 39, Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641 · CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM- SJD
Carrer Santa Rosa, 39
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

Logo-TUVR-monocromo

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb
els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril
de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant
el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.