Skip to content

FULL D’INFORMACIÓ · HOJA DE INFORMACIÓN · INFORMATION SHEET

TOMOGRAFIA COMPUTERITZADA
D’EMISSIÓ DE POSITRONS (PET-TC)

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Obtenir un estudi del metabolisme de algun teixit del seu organisme mitjançant un radiofàrmac específic per aquest teixit, obtenint al mateix temps una imatge anatòmica de la mateixa àrea mitjançant tomografia computeritzada.

PREPARACIÓ PRÈVIA
Depenent del radiofàrmac i del òrgan estudiat, caldrà o no un dejuni. Si es fa servir FDG el dejú ha de ser estricte a les 6 hores prèvies a la prova, encara que sí que podrà beure aigua i prendre la seva medicació habitual. Abans del PET-TC ha de beure molta aigua. eviti l’aigua amb sabors i les begudes amb sucre. durant els 2-3 dies previs a la prova eviti realitzar exercici físic intens i intenti no passar fred hores abans de la prova. El dia de la prova aporti tota la informació possible en relació a la seva patologia: informes, darreres proves d’imatge (TC, RM, gammagrafies…).
Si vostè és diabètic, haurà de comunicar-nos-ho abans del dia de la prova. Els pacients diabètics han de mantenir la seva dieta i medicació, ja que és molt important controlar adequadament els nivells de glicèmia abans de la prova.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
Després de determinar els seus nivells de glucosa en sang, li administrarem un radiofàrmac per via endovenosa, que no dona cap tipus de reacció secundària. A continuació, per a una adequada distribució del traçador, vostè romandrà estirat a una Ilitera, en silenci i semifoscor, durant aproximadament una hora, a la qual no haurà de parlar ni moure’s. A continuació, li farem una tomografia computeritzada (TC) amb o sense contrast, segons la seva patologia, i una tomografia per emissió de positrons (PET) de cos sencer que durarà aproximadament uns 30 minuts. En ocasions s’han de realitzar deteccions tardanes.

DURADA DE LA PROVA
En total la prova dura de tres a quatre hores, incloent l’hora de repòs prèvia, depenent del radiofàrmac emprat i de la necessitat d’adquirir imatges tardanes.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal una vegada finalitzada. Tan sols es recomana que begui força aigua durant la resta del dia, per facilitar l’eliminació urinària del radiofàrmac i que eviti el contacte proper amb dones embarassades o nens petits durant les primeres hores després de la prova.

ACOMPANYANTS

Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
Si vostè és dona en edat fèrtil, en cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE
EMISIÓN DE POSITRONES (PET-TC)

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Obtener un estudio del metabolismo de la glucosa en los diferentes tejidos del organismo, obteniendo al mismo tiempo una imagen anatómica mediante tomografía computarizada. Generalmente, esta prueba se solicita para patologías oncológicas, pero también por otros tipos de patologías.

PREPARACIÓN PREVIA
Dependiendo del radiofármaco y del órgano estudiado, deberá o no hacer ayuno. Si se usar FDG el ayuno deberá ser estricto en las 6 horas previas a la prueba, aunque sí podrá beber agua y tomar su medicación habitual. Antes del PET-TC deberá beber mucha agua. Evite el agua con sabores y las bebidas con azúcar. Durante los 2-3 días previos a la prueba evite realizar ejercicio físico intenso e intente no pasar frío horas antes de la prueba. El día de la prueba aporte toda la información posible en relación a su patología: informes, últimas pruebas de imagen (TC, RM, gammagrafías…).
Si usted es diabético, deberá de comunicárnoslo antes del día de la prueba. Los pacientes diabéticos han de mantener su dieta y medicación, ya que es muy importante controlar adecuadamente los niveles de glicemia antes de la prueba.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Después de determinar sus niveles de glucosa en sangre, le administraremos un radiofármaco por vía endovenosa, que no da ningún tipo de reacción secundaria. A continuación, para una adecuada distribución del trazador, usted permanecerá estirado en una camilla, en silencio y semioscuridad, durante aproximadamente una hora, durante la cual no deberá hablar ni moverse. A continuación, le haremos una tomografía computarizada (TC) con o sin contraste, dependiendo de su patología, y una tomografía por emisión de positrones (PET) de cuerpo entero que durará aproximadamente unos 30 minutos. En ocasiones se han de realizar detecciones tardías.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
En total, la prueba dura de tres a cuatro horas, incluyendo la hora de reposo previa a la adquisición, dependiendo del radiofármaco empleado y de la necesidad de adquirir imágenes tardías.

RECOMENDACIONES DESPRUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ningún tipo de complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada. Tan solo se recomienda que beba mucha agua durante el resto del día, para facilitar la eliminación urinaria del radiofármaco y que evite el contacto cercano con mujeres embarazadas o niños pequeños durante las primeras horas después de la prueba.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
Si usted es mujer en edad fértil, en caso de estar embarazada o pensar que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

COMPUTED POSITRON-EMISSION
TOMOGRAPHY
(PET-CT)

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
To perform a study of glucose metabolism in the different tissues of the body, obtaining at the same time an anatomical image by computer tomography (CT). This test is generally requested for oncologic pathologies, but also for other types of pathologies.

PREVIOUS PREPARATION
Depending on the radiotracer used and the organ studied, you should or should not fast. If FDG is used, fasting should be strict in the 6 hours before the test, although you can drink water and take your usual medication. Before the PET-CT you will need to drink lots of water. Avoid flavored water and sugary drinks. During the 2-3 days prior to the test, avoid intense physical exercise and try not to be cold for hours before the test. On the day of the test, provide as much information as possible in relation to your pathology: reports, latest imaging tests (CT, MRI, scintigraphy…).
If you are diabetic, please let us know before the day of the test. Diabetic patients must maintain their diet and medication, as it is very important to properly control blood glucose levels before the test.

PERFORMING THE TEST
After determining your blood glucose levels, we will administer you a radiotracer intravenously, which does not give any type of secondary reactions. Then, for an adequate distribution of the tracer, you will have to lay-down on a stretcher, in silence and semi-darkness, for approximately one hour, time during which you should not speak or move. This period will be followed by a computed tomography (CT) scan, with or without contrast, depending on your pathology, and a whole-body positron-emission tomography (PET) scan that lasts about 30 minutes. Sometimes late detections might have to be made.

DURATION OF THE TEST
In total, the test lasts from three to four hours, including the hour of rest prior to acquiring the images, depending on the radiopharmaceutical used ant the need to aquire late images.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to live a normal life once it is finished. It is only recommended that you drink plenty of water for the rest of the day to facilitate urinary elimination of the radiotracer, and that you avoid close contact with pregnant women or young children for the first few hours after the test.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
If you are a woman of childbearing age and you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

...

TOMOGRAFIA COMPUTERITZADA
D’EMISSIÓ DE POSITRONS (PET-TC)

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA 
Obtenir un estudi del metabolisme de algun teixit del seu organisme mitjançant un radiofàrmac específic per aquest teixit, obtenint al mateix temps una imatge anatòmica de la mateixa àrea mitjançant tomografia computeritzada.

PREPARACIÓ PRÈVIA
Depenent del radiofàrmac i del òrgan estudiat, caldrà o no un dejuni. Si es fa servir FDG el dejú ha de ser estricte a les 6 hores prèvies a la prova, encara que sí que podrà beure aigua i prendre la seva medicació habitual. Abans del PET-TC ha de beure molta aigua. eviti l’aigua amb sabors i les begudes amb sucre. durant els 2-3 dies previs a la prova eviti realitzar exercici físic intens i intenti no passar fred hores abans de la prova. El dia de la prova aporti tota la informació possible en relació a la seva patologia: informes, darreres proves d’imatge (TC, RM, gammagrafies…).
Si vostè és diabètic, haurà de comunicar-nos-ho abans del dia de la prova. Els pacients diabètics han de mantenir la seva dieta i medicació, ja que és molt important controlar adequadament els nivells de glicèmia abans de la prova.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
Després de determinar els seus nivells de glucosa en sang, li administrarem un radiofàrmac per via endovenosa, que no dona cap tipus de reacció secundària. A continuació, per a una adequada distribució del traçador, vostè romandrà estirat a una Ilitera, en silenci i semifoscor, durant aproximadament una hora, a la qual no haurà de parlar ni moure’s. A continuació, li farem una tomografia computeritzada (TC) amb o sense contrast, segons la seva patologia, i una tomografia per emissió de positrons (PET) de cos sencer que durarà aproximadament uns 30 minuts. En ocasions s’han de realitzar deteccions tardanes.

DURADA DE LA PROVA
En total la prova dura de tres a quatre hores, incloent l’hora de repòs prèvia, depenent del radiofàrmac emprat i de la necessitat d’adquirir imatges tardanes.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal una vegada finalitzada. Tan sols es recomana que begui força aigua durant la resta del dia, per facilitar l’eliminació urinària del radiofàrmac i que eviti el contacte proper amb dones embarassades o nens petits durant les primeres hores després de la prova.

ACOMPANYANTS

Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
Si vostè és dona en edat fèrtil, en cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE
EMISIÓN DE POSITRONES (PET-TC)

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA 
Obtener un estudio del metabolismo de la glucosa en los diferentes tejidos del organismo, obteniendo al mismo tiempo una imagen anatómica mediante tomografía computarizada. Generalmente, esta prueba se solicita para patologías oncológicas, pero también por otros tipos de patologías.

PREPARACIÓN PREVIA
Dependiendo del radiofármaco y del órgano estudiado, deberá o no hacer ayuno. Si se usar FDG el ayuno deberá ser estricto en las 6 horas previas a la prueba, aunque sí podrá beber agua y tomar su medicación habitual. Antes del PET-TC deberá beber mucha agua. Evite el agua con sabores y las bebidas con azúcar. Durante los 2-3 días previos a la prueba evite realizar ejercicio físico intenso e intente no pasar frío horas antes de la prueba. El día de la prueba aporte toda la información posible en relación a su patología: informes, últimas pruebas de imagen (TC, RM, gammagrafías…).
Si usted es diabético, deberá de comunicárnoslo antes del día de la prueba. Los pacientes diabéticos han de mantener su dieta y medicación, ya que es muy importante controlar adecuadamente los niveles de glicemia antes de la prueba.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Después de determinar sus niveles de glucosa en sangre, le administraremos un radiofármaco por vía endovenosa, que no da ningún tipo de reacción secundaria. A continuación, para una adecuada distribución del trazador, usted permanecerá estirado en una camilla, en silencio y semioscuridad, durante aproximadamente una hora, durante la cual no deberá hablar ni moverse. A continuación, le haremos una tomografía computarizada (TC) con o sin contraste, dependiendo de su patología, y una tomografía por emisión de positrones (PET) de cuerpo entero que durará aproximadamente unos 30 minutos. En ocasiones se han de realizar detecciones tardías.

DURACIÓN DE LA PRUEBA

En total, la prueba dura de tres a cuatro horas, incluyendo la hora de reposo previa a la adquisición, dependiendo del radiofármaco empleado y de la necesidad de adquirir imágenes tardías.

RECOMENDACIONES DESPRUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ningún tipo de complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada. Tan solo se recomienda que beba mucha agua durante el resto del día, para facilitar la eliminación urinaria del radiofármaco y que evite el contacto cercano con mujeres embarazadas o niños pequeños durante las primeras horas después de la prueba.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
Si usted es mujer en edad fértil, en caso de estar embarazada o pensar que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

COMPUTED POSITRON-EMISSION
TOMOGRAPHY
(PET-CT)

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST 
To perform a study of glucose metabolism in the different tissues of the body, obtaining at the same time an anatomical image by computer tomography (CT). This test is generally requested for oncologic pathologies, but also for other types of pathologies.

PREVIOUS PREPARATION
Depending on the radiotracer used and the organ studied, you should or should not fast. If FDG is used, fasting should be strict in the 6 hours before the test, although you can drink water and take your usual medication. Before the PET-CT you will need to drink lots of water. Avoid flavored water and sugary drinks. During the 2-3 days prior to the test, avoid intense physical exercise and try not to be cold for hours before the test. On the day of the test, provide as much information as possible in relation to your pathology: reports, latest imaging tests (CT, MRI, scintigraphy…).
If you are diabetic, please let us know before the day of the test. Diabetic patients must maintain their diet and medication, as it is very important to properly control blood glucose levels before the test.

PERFORMING THE TEST
After determining your blood glucose levels, we will administer you a radiotracer intravenously, which does not give any type of secondary reactions. Then, for an adequate distribution of the tracer, you will have to lay-down on a stretcher, in silence and semi-darkness, for approximately one hour, time during which you should not speak or move. This period will be followed by a computed tomography (CT) scan, with or without contrast, depending on your pathology, and a whole-body positron-emission tomography (PET) scan that lasts about 30 minutes. Sometimes late detections might have to be made.

DURATION OF THE TEST
In total, the test lasts from three to four hours, including the hour of rest prior to acquiring the images, depending on the radiopharmaceutical used ant the need to aquire late images

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to live a normal life once it is finished. It is only recommended that you drink plenty of water for the rest of the day to facilitate urinary elimination of the radiotracer, and that you avoid close contact with pregnant women or young children for the first few hours after the test.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
If you are a woman of childbearing age and you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Edifici 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM SJD
Carrer Santa Rosa, 39, Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641 · CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM- SJD
Carrer Santa Rosa, 39
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

Logo-TUVR-monocromo

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb
els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril
de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant
el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.