Skip to content

FULL D’INFORMACIÓ · HOJA DE INFORMACIÓN · INFORMATION SHEET

RASTREIG I SPECT-TC AMB IODE 123

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Avaluar l’existència de possibles restes tiroïdals o possibles recidives o metàstasis.

PREPARACIÓ PRÈVIA
La prova haurà de realitzar-se amb estimulació de la TSH, bé mitjançamt l’administració intramuscular de rhTSH els dos dies previs, o mitjançant la supressió hormonal durant 3 setmanes (haurà de deixar la seva medicació amb tiroxina). 

REALITZACIÓ DE LA PROVA
Li administrem un radiofàrmac per via endovenosa, que no dóna cap tipus de recció secundària. L’adquisició de les imatges es farà a les 6 hores (per estudi tomogràfic) i a les 24 hores (per rastreig corporal total) després d’aquesta administració.

DURADA DE LA PROVA
La detecció dura normalment uns 30–45 minuts cada dia.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
En cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

RASTREO Y SPECT-TC CON YODO-123

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Evaluar la existencia de posibles restos tiroideos o de posibles recidivas o metástasis.

PREPARACIÓN PREVIA
La prueba deberá realizarse con estimulación de la TSH, bien sea mediante administración intramuscular de rhTSH los dos días antes de la prueba, o mediante supresión hormonal durante 3 semanas (deberá dejar su medicación con tiroxina).  

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Le administraremos un radiofármaco por vía endovenosa, que no da ningún tipo de reacción secundaria. La adquisición de las imágenes se a las 6 horas (por estudio tomográfico) y a las 24 horas (por rastreo corporal total) después de esta administración.  

DURACIÓN DE LA PRUEBA
La detección dura normalmente unos 30–45 minutos cada día.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ninguna complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
En caso de estar embarazada o pensar que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

SCAN & SPECT-CT WITH IODINE-131

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
To evaluate the existence of possible thyroid remnants or possible recurrences or metastases.

PREVIOUS PREPARATION
The test must be performed under TSH stimulation, either by intramuscular administration of rhTSH on the two days before the test, or by hormonal suppression for 3 weeks (you must stop your thyroxine medication)..

PERFORMING THE TEST
A 123-iodine radiotracer, which does not have any side effects, will be administered intravenously. The acquisition of the images will be performed 6 hours (by tomographic study) and 24 hours (by whole-body scan), after injection of the radiotracer.

DURATION OF THE TEST
The imaging sessions usually take about 30 to 45 minutes each day.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to lead a normal life once it is over.

COMPANIONS
You may be accompanied for the test. This will be mandatory in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
If you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

...

RASTREIG I SPECT-TC AMB IODE-123

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Avaluar l’existència de possibles restes tiroïdals o possibles recidives o metàstasis.

PREPARACIÓ PRÈVIA
La prova haurà de realitzar-se amb estimulació de la TSH, bé mitjançamt l’administració intramuscular de rhTSH els dos dies previs, o mitjançant la supressió hormonal durant 3 setmanes (haurà de deixar la seva medicació amb tiroxina). 

REALITZACIÓ DE LA PROVA
Li administrem un radiofàrmac per via endovenosa, que no dóna cap tipus de recció secundària. L’adquisició de les imatges es farà a les 6 hores (per estudi tomogràfic) i a les 24 hores (per rastreig corporal total) després d’aquesta administració.

DURADA DE LA PROVA
La detecció dura normalment uns 30–45 minuts cada dia.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
En cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

RASTREO Y SPECT-TC CON YODO-123

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Evaluar la existencia de posibles restos tiroideos o de posibles recidivas o metástasis.

PREPARACIÓN PREVIA
La prueba deberá realizarse con estimulación de la TSH, bien sea mediante administración intramuscular de rhTSH los dos días antes de la prueba, o mediante supresión hormonal durante 3 semanas (deberá dejar su medicación con tiroxina).  

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Le administraremos un radiofármaco por vía endovenosa, que no da ningún tipo de reacción secundaria. La adquisición de las imágenes se a las 6 horas (por estudio tomográfico) y a las 24 horas (por rastreo corporal total) después de esta administración.  

DURACIÓN DE LA PRUEBA
La detección dura normalmente unos 30–45 minutos cada día.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ninguna complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
En caso de estar embarazada o pensar que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

SCAN & SPECT-CT WITH IODINE-131

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
To evaluate the existence of possible thyroid remnants or possible recurrences or metastases.

PREVIOUS PREPARATION
The test must be performed under TSH stimulation, either by intramuscular administration of rhTSH on the two days before the test, or by hormonal suppression for 3 weeks (you must stop your thyroxine medication)..

PERFORMING THE TEST
A 123-iodine radiotracer, which does not have any side effects, will be administered intravenously. The acquisition of the images will be performed 6 hours (by tomographic study) and 24 hours (by whole-body scan), after injection of the radiotracer.

DURATION OF THE TEST
The imaging sessions usually take about 30 to 45 minutes each day.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to lead a normal life once it is over.

COMPANIONS
You may be accompanied for the test. This will be mandatory in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
If you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Edifici 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM SJD
Carrer Santa Rosa, 39, Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641 · CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM- SJD
Carrer Santa Rosa, 39
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

Logo-TUVR-monocromo

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb
els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril
de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant
el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.