Skip to content

FULL D’INFORMACIÓ · HOJA DE INFORMACIÓN · INFORMATION SHEET

RENOGRAMA ISOTÒPIC BASAL
RENOGRAMA DIURÈTIC AMB MAG3

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Avaluar les possibles alteracions existents en les seus ronyons i avaluar la seva funció per separat.

PREPARACIÓ PRÈVIA
NO CAL que vingui en dejú. És convenient que vingui ben hidratat (ingesta prèvia d’abundants líquids). Si pren habitualment qualsevol medicació, cal que ho comuniqui al nostre personal sanitari.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
S’administra un radiofàrmac per via endovenosa, que no dóna cap tipus de reacció. Immediatament després comença la prova, durant la qual haurà de romandre assegut o estirat durant un temps aproximat de 20 minuts, procurant no moure’s. A més es farà una detecció postmiccional. En ocasions s’han de fer deteccions tardanes.

DURADA DE LA PROVA
La duració total de la prova és generalment d’uns 20 minuts, però pot prolongar-se durant 1-3 hores.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada. Recordi seguir les normes d’higiene en la manipulació urinària.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
En cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

RENOGRAMA ISOTÓPICO BASAL
RENOGRAMA DIURÉTICO CON MAG3

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Evaluar las posibles alteraciones existentes en sus riñones y evaluar su función por separado.

PREPARACIÓN PREVIA
NO HACE FALTA que venga en ayunas. Es conveniente que venga bien hidratado (ingesta previa de abundantes líquidos) Si toma cualquier medicación, es necesario que lo comunique al personal sanitario

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Se administra un radiofármaco por vía endovenosa, que no da ningún tipo de reacción. Inmediatamente después empieza la prueba, durante la cual deberá permanecer sentado o estirado un tiempo aproximado de 20 minutos, procurando no moverse. Además se realizará una detección postmiccional. En ocasiones se deben realizar detecciones tardías.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
La duración total de la prueba es generalmente de unos 20 minutos, pero puede alargarse durante 1-3 horas.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ninguna complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada. Recuerde seguir las normas de higiene en la manipulación urinaria.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
En caso de estar embarazada o pensar que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

ISOTOPE BASELINE RENOGRAPHY
DIURETIC RENOGRAPHY
 WITH MAG3

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
To evaluate possible changes in your kidneys and to assess their individual functioning.

PREVIOUS PREPARATION
No fasting is required. It is advisable that you come well hydrated (prior intake of abundant fluids). If you take any medication, you must inform our healthcare personnel before the beginning of the test.

 PERFORMING THE TEST
A radiotracer, which does not have any side effects, will be administered intravenously. The test begins immediately after, and you must remain seated or stretched for approximately 20 minutes, trying to remain still. In addition, a post bladder-emptying detection will be performed. Sometimes late detections must be made.

DURATION OF THE TEST
The total duration of the test is generally about 20 minutes, but it can take up to 1-3 hours.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to lead a normal life once it is over. Remember to be strict with the hygiene rules of urine handling.

BRINGING COMPANIONS
You may be accompanied for the test. This will be mandatory in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
If you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

...

RENOGRAMA ISOTÒPIC BASAL
RENOGRAMA DIURÈTIC AMB MAG3

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Avaluar les possibles alteracions existents en les seus ronyons i avaluar la seva funció per separat.

PREPARACIÓ PRÈVIA
NO CAL que vingui en dejú. És convenient que vingui ben hidratat (ingesta prèvia d’abundants líquids). Si pren habitualment qualsevol medicació, cal que ho comuniqui al nostre personal sanitari.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
S’administra un radiofàrmac per via endovenosa, que no dóna cap tipus de reacció. Immediatament després comença la prova, durant la qual haurà de romandre assegut o estirat durant un temps aproximat de 20 minuts, procurant no moure’s. A més es farà una detecció postmiccional. En ocasions s’han de fer deteccions tardanes.

DURADA DE LA PROVA
La duració total de la prova és generalment d’uns 20 minuts, però pot prolongar-se durant 1-3 hores.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada. Recordi seguir les normes d’higiene en la manipulació urinària.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
En cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

RENOGRAMA ISOTÓPICO BASAL
RENOGRAMA DIURÉTICO CON MAG3

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Evaluar las posibles alteraciones existentes en sus riñones y evaluar su función por separado.

PREPARACIÓN PREVIA
NO HACE FALTA que venga en ayunas. Es conveniente que venga bien hidratado (ingesta previa de abundantes líquidos) Si toma cualquier medicación, es necesario que lo comunique al personal sanitario

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Se administra un radiofármaco por vía endovenosa, que no da ningún tipo de reacción. Inmediatamente después empieza la prueba, durante la cual deberá permanecer sentado o estirado un tiempo aproximado de 20 minutos, procurando no moverse. Además se realizará una detección postmiccional. En ocasiones se deben realizar detecciones tardías.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
La duración total de la prueba es generalmente de unos 20 minutos, pero puede alargarse durante 1-3 horas.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ninguna complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada. Recuerde seguir las normas de higiene en la manipulación urinaria.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
En caso de estar embarazada o pensar que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

ISOTOPE BASELINE RENOGRAPHY
DIURETIC RENOGRAPHY WITH MAG3

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
To evaluate possible changes in your kidneys and to assess their individual functioning.

PREVIOUS PREPARATION
No fasting is required. It is advisable that you come well hydrated (prior intake of abundant fluids). If you take any medication, you must inform our healthcare personnel before the beginning of the test.

 PERFORMING THE TEST
A radiotracer, which does not have any side effects, will be administered intravenously. The test begins immediately after, and you must remain seated or stretched for approximately 20 minutes, trying to remain still. In addition, a post bladder-emptying detection will be performed. Sometimes late detections must be made.

DURATION OF THE TEST
The total duration of the test is generally about 20 minutes, but it can take up to 1-3 hours.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to lead a normal life once it is over. Remember to be strict with the hygiene rules of urine handling.

BRINGING COMPANIONS
You may be accompanied for the test. This will be mandatory in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
If you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Edifici 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM SJD
Carrer Santa Rosa, 39, Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641 · CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM- SJD
Carrer Santa Rosa, 39
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

Logo-TUVR-monocromo

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb
els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril
de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant
el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.