Skip to content

FULL D’INFORMACIÓ · HOJA DE INFORMACIÓN · INFORMATION SHEET

TOMOGRAFIA (SPET-TC)
DE PERFUSIÓ MIOCÀRDICA
D’ESFORÇ-REPÓS

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Visualitzar el múscul cardíac per valorar les possibles alteracions del flux sanguini coronari i la perfusió de les parets del cor.

PREPARACIÓ PRÉVIA
Cal dejuni, com a mínim de 4 hores. No ha de prendre cafè, té, refresc de cola i xocolata durant les 24 hores previes a la prova. Si pren habitualment medicaments, es necessari que ho comuniqui al nostre personal sanitari. Per realitzar la prova d’esforç es recomana portar roba i calçat còmode.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
Inicialment, vostè haurà de realitzar una prova d’esforç. En el moment d’esforç màxim se li administrarà un radiofàrmac per via endovenosa, que no dona cap tipus de reacció. A partir d’aquest moment es necessari esperar una estona, que pot oscil·lar entre 20 y 60 minuts per la obtenció de les imatges d’ esforç. La tomografia es fa amb el pacient estirat en la llitera de detecció, col·locant els braços aixecats per no interferir en les imatges. La duració de la detecció de les imatges d’esforç es d’uns 20 minuts, temps que haurà de mantenir la immobilitat de cos i braços.

Finalitzades les imatges d’esforç, s’administra una nova dosis endovenosa de radiofàrmac, ara amb vostè en repòs. També es necessari realitzar una espera de 1 hora i mitja a 2 hores, interval en el qual haurà de prendre menjar amb una mica de greix (llet, galetes, mantega…). Finalment, vostè es col·loca en la mateixa posició en la llitera de detecció i registrarem les imatges de repòs. La duració de la detecció de les imatges de repòs es d’uns 15 minuts, temps que haurà de mantenir la immobilitat del cos i el braç.

DURACIÓ DE LA PROVA
Pot oscil·lar entre 4 i 5 hores, segons el temps d’espera i la seva eliminació intestinal. Segons pes, les imatges del repòs s’hauran de fer un altra dia, i en aquest cas cada dia la prova dura entre 1-2 hores.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova d’esforç no es deriva cap complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal una vegada finalitzada. En canvi durant l’exercici poden aparèixer símptomes de cansament, dolor a les cames o el tòrax que cediran al parar.

En cas de malaltia coronaria important podria aparèixer alguna complicació més greu o fins i tot excepcionalment la mort. Aquesta eventualitat no ha passat mai en les més de 40.000 exploracions que portem practicades en el nostre centre. No obstant si apareixes alguna complicació, el nostre personal mèdic i d’infermeria que l’atén està capacitat per resoldre’l.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
Si vostè és dona en edat fèrtil, en cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

TOMOGRAFÍA (SPET-TC)
DE PERFUSIÓN MIOCÁRDICA
DE ESFUERZO-REPOSO

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Visualizar el músculo cardíaco para valorar las posibles alteraciones del flujo sanguíneo coronario y la perfusión de las paredes del corazón.

PREPARACIÓN PREVIA
Ayunas como mínimo de 4 horas. No tomar café, té, refrescos de cola y chocolate durante las 24 horas previas a la prueba. Si toma habitualmente medicamentos, es necesario que lo comunique al personal sanitario. Para realizar la prueba de esfuerzo se recomienda traer ropa y calzado cómodo.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Inicialmente, usted tendrá que realizar una prueba de esfuerzo. En el momento de esfuerzo máximo se le administrará un radiofármaco por vía endovenosa, que no da ningún tipo de reacción. A partir de este momento es necesario esperar un tiempo, que puede oscilar entre 20 y 60 minutos para la obtención de las imágenes de esfuerzo. La tomografía se hace con usted estirado en la litera de detección, colocando los brazos levantados para no interferir en las imágenes. La duración de la detección de las imágenes de esfuerzo es de unos 20 minutos, tiempo que se tendrá que mantener la inmovilidad del cuerpo y brazos.

Finalizadas las imágenes de esfuerzo, se administra una nueva dosis endovenosa de radiofármaco, ahora con usted en reposo. También es necesario realizar una espera de 1 hora, intervalo en el cual tal vez le hagamos  tomar comida con un poco de grasa (leche, galletas, mantequilla…). Finalmente, usted se coloca en la misma posición en la litera de detección y registraremos las imágenes de reposo. La duración de la detección de las imágenes de reposo es de unos 15 minutos, tiempo que se tendrá que mantener la inmovilidad del cuerpo y del brazo.

 DURACIÓN DE LA PRUEBA
Puede oscilar entre 4 y 5 horas, según el tiempo de espera y su eliminación intestinal. Según su peso, las imágenes del reposo se deben hacer otro día, en cuyo caso cada día la prueba durará de 1 a 2 horas.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ninguna complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada. En cambio durante el ejercicio pueden aparecer síntomas de cansancio, dolor en las piernas o el tórax que cederán al parar.

En caso de enfermedad coronaria importante podría aparecer alguna complicación más grave o incluso excepcionalmente la muerte. Esta eventualidad no ha pasado nunca en las más de 40.000 exploraciones que llevamos practicadas en nuestro centro. No obstante si apareciera alguna complicación nuestro personal médico y de enfermería que le atiende está capacitado para resolverlo.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
Si usted es mujer en edad fértil, en caso de estar embarazada o pensar que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

STRESS/REST
MYOCARDIC PERFUSION
TOMOGRAPHY (SPET-CT)

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
To visualize your heart muscle to assess possible alterations in coronary blood flow and perfusion of the heart walls.

PREVIOUS PREPARATION
A 4-hour minimum fasting is required. You must not drink coffee, tea, cola and chocolate during the 24 hours prior to the test. If you take any medication, you must inform our healthcare personnel before beginning the test. To do the stress test we recommend you to bring comfortable sport-like clothes and shoes.

PERFORMANCE OF THE TEST
Initially, you will have to perform a stress test. At the moment of maximum effort, a radiotracer, which does not give any type of reaction, will be administered intravenously. At this moment, it is necessary to wait for a period of time that can range from 20 to 60 minutes, before obtaining the stress-stage images. This scan is done with you stretched out on the screening stretcher, with your arms raised so as not to interfere with the images. The duration of the detection of the stress images is about 20 minutes, time during which you will have to keep immobility of your body and arms.

After the stress-stage images are completed, a new dose of the radiotracer will be administered intravenously, now with you at rest. It is also necessary to wait for 1 hour, during which time we may make you eat foods with a little fat (milk, cookies, butter …). Finally, you take the same position on the detection stretcher and we will record the rest-stage images. The duration of this detection is about 15 minutes, a time during which you will have to keep immobility of your body and arm.

DURATION OF THE TEST
Total time for both stages can vary from 4 to 5 hours, depending on the waiting time and your intestinal elimination. Depending on your weight, the rest-stage images could be taken some other day, in which case the imaging sessions on each day the test will last from 1 to 2 hours.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to lead a normal life once it is over. On the other hand, during exercise, symptoms of fatigue, pain in the legs or chest may appear, but will disappear after stopping the stress activity.

In the case of major coronary disease, a more serious complication, or even death in rare occasions, could appear. This eventuality has never happened in the more than 40,000 explorations that we have carried out at our center. However, should any complication appear, our medical and nursing staff attending you are well trained to solve it.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
If you are a woman of childbearing age and you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

...

TOMOGRAFIA (SPET-TC)
DE PERFUSIÓ MIOCÀRDICA
D’ESFORÇ-REPÓS

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Visualitzar el múscul cardíac per valorar les possibles alteracions del flux sanguini coronari i la perfusió de les parets del cor.

PREPARACIÓ PRÉVIA
Cal dejuni, com a mínim de 4 hores. No ha de prendre cafè, té, refresc de cola i xocolata durant els 3 dies previs a la prova. Si pren habitualment medicaments, es necessari que ho comuniqui al nostre personal sanitari. Per realitzar la prova d’esforç es recomana portar roba i calçat còmode.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
Inicialment, vostè haurà de realitzar una prova d’esforç. En el moment d’esforç màxim se li administrarà un radiofàrmac per via endovenosa, que no dona cap tipus de reacció. A partir d’aquest moment es necessari esperar una estona, que pot oscil·lar entre 20 y 60 minuts per la obtenció de les imatges d’ esforç. La tomografia es fa amb el pacient estirat en la llitera de detecció, col·locant els braços aixecats per no interferir en les imatges. La duració de la detecció de les imatges d’esforç es d’uns 20 minuts, temps que haurà de mantenir la immobilitat de cos i braços.

Finalitzades les imatges d’esforç, s’administra una nova dosis endovenosa de radiofàrmac, ara amb vostè en repòs. També es necessari realitzar una espera de 1 hora i mitja a 2 hores, interval en el qual haurà de prendre menjar amb una mica de greix (llet, galetes, mantega…). Finalment, vostè es col·loca en la mateixa posició en la llitera de detecció i registrarem les imatges de repòs. La duració de la detecció de les imatges de repòs es d’uns 15 minuts, temps que haurà de mantenir la immobilitat del cos i el braç.

DURACIÓ DE LA PROVA
Pot oscil·lar entre 4 i 5 hores, segons el temps d’espera i la seva eliminació intestinal. Segons pes, les imatges del repòs s’hauran de fer un altra dia, i en aquest cas cada dia la prova dura entre 1-2 hores.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova d’esforç no es deriva cap complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal una vegada finalitzada. En canvi durant l’exercici poden aparèixer símptomes de cansament, dolor a les cames o el tòrax que cediran al parar.

En cas de malaltia coronaria important podria aparèixer alguna complicació més greu o fins i tot excepcionalment la mort. Aquesta eventualitat no ha passat mai en les més de 40.000 exploracions que portem practicades en el nostre centre. No obstant si apareixes alguna complicació, el nostre personal mèdic i d’infermeria que l’atén està capacitat per resoldre’l.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
Si vostè és dona en edat fèrtil, en cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

TOMOGRAFÍA (SPET-TC)
DE PERFUSIÓN MIOCÁRDICA
DE ESFUERZO-REPOSO

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Visualizar el músculo cardíaco para valorar las posibles alteraciones del flujo sanguíneo coronario y la perfusión de las paredes del corazón.

PREPARACIÓN PREVIA
Ayunas como mínimo de 4 horas. No tomar café, té, refrescos de cola y chocolate durante los 3 días previos a la prueba. Si toma habitualmente medicamentos, es necesario que lo comunique al personal sanitario. Para realizar la prueba de esfuerzo se recomienda traer ropa y calzado cómodo.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Inicialmente, usted tendrá que realizar una prueba de esfuerzo. En el momento de esfuerzo máximo se le administrará un radiofármaco por vía endovenosa, que no da ningún tipo de reacción. A partir de este momento es necesario esperar un tiempo, que puede oscilar entre 20 y 60 minutos para la obtención de las imágenes de esfuerzo. La tomografía se hace con usted estirado en la litera de detección, colocando los brazos levantados para no interferir en las imágenes. La duración de la detección de las imágenes de esfuerzo es de unos 20 minutos, tiempo que se tendrá que mantener la inmovilidad del cuerpo y brazos.

Finalizadas las imágenes de esfuerzo, se administra una nueva dosis endovenosa de radiofármaco, ahora con usted en reposo. También es necesario realizar una espera de 1 hora, intervalo en el cual tal vez le hagamos  tomar comida con un poco de grasa (leche, galletas, mantequilla…). Finalmente, usted se coloca en la misma posición en la litera de detección y registraremos las imágenes de reposo. La duración de la detección de las imágenes de reposo es de unos 15 minutos, tiempo que se tendrá que mantener la inmovilidad del cuerpo y del brazo.

 DURACIÓN DE LA PRUEBA
Puede oscilar entre 4 y 5 horas, según el tiempo de espera y su eliminación intestinal. Según su peso, las imágenes del reposo se deben hacer otro día, en cuyo caso cada día la prueba durará de 1 a 2 horas.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ninguna complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada. En cambio durante el ejercicio pueden aparecer síntomas de cansancio, dolor en las piernas o el tórax que cederán al parar.

En caso de enfermedad coronaria importante podría aparecer alguna complicación más grave o incluso excepcionalmente la muerte. Esta eventualidad no ha pasado nunca en las más de 40.000 exploraciones que llevamos practicadas en nuestro centro. No obstante si apareciera alguna complicación nuestro personal médico y de enfermería que le atiende está capacitado para resolverlo.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
Si usted es mujer en edad fértil, en caso de estar embarazada o pensar que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

STRESS/REST
MYOCARDIC PERFUSION
TOMOGRAPHY (SPET-CT)

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
To visualize your heart muscle to assess possible alterations in coronary blood flow and perfusion of the heart walls.

PREVIOUS PREPARATION
A 4-hour minimum fasting is required. You must not drink coffee, tea, cola and chocolate during the 3 days prior to the test. If you take any medication, you must inform our healthcare personnel before beginning the test. To do the stress test we recommend you to bring comfortable sport-like clothes and shoes.

PERFORMANCE OF THE TEST
Initially, you will have to perform a stress test. At the moment of maximum effort, a radiotracer, which does not give any type of reaction, will be administered intravenously. At this moment, it is necessary to wait for a period of time that can range from 20 to 60 minutes, before obtaining the stress-stage images. This scan is done with you stretched out on the screening stretcher, with your arms raised so as not to interfere with the images. The duration of the detection of the stress images is about 20 minutes, time during which you will have to keep immobility of your body and arms.

After the stress-stage images are completed, a new dose of the radiotracer will be administered intravenously, now with you at rest. It is also necessary to wait for 1 hour, during which time we may make you eat foods with a little fat (milk, cookies, butter …). Finally, you take the same position on the detection stretcher and we will record the rest-stage images. The duration of this detection is about 15 minutes, a time during which you will have to keep immobility of your body and arm.

DURATION OF THE TEST
Total time for both stages can vary from 4 to 5 hours, depending on the waiting time and your intestinal elimination. Depending on your weight, the rest-stage images could be taken some other day, in which case the imaging sessions on each day the test will last from 1 to 2 hours.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to lead a normal life once it is over. On the other hand, during exercise, symptoms of fatigue, pain in the legs or chest may appear, but will disappear after stopping the stress activity.

In the case of major coronary disease, a more serious complication, or even death in rare occasions, could appear. This eventuality has never happened in the more than 40,000 explorations that we have carried out at our center. However, should any complication appear, our medical and nursing staff attending you are well trained to solve it.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
If you are a woman of childbearing age and you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Edifici 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM SJD
Carrer Santa Rosa, 39, Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641 · CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM- SJD
Carrer Santa Rosa, 39
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

Logo-TUVR-monocromo

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb
els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril
de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant
el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.