Skip to content

FULL D’INFORMACIÓ · HOJA DE INFORMACIÓN · INFORMATION SHEET

TOMOGRAFIA

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Visualitzar bé alguna part del seu cos (ossos, fetge, cor, cervell…) i obtenir talls tranversals, coronals i sagitals que permetin un bon estudi de la zona en qüestió.

PREPARACIÓ PRÈVIA
NO CAL cap tipus de preparació prèvia ni és necessari que vingui en dejú. Si pren habitualment qualsevol medicació, cal que ho comuniqui al personal sanitari.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
S’administra un radiofàrmac, el qual no provoca cap tipus de reacció adversa. El tipus de radiofàrmac dependrà de l’òrgan d’estudi. Haurà d’esperar un temps variable, segons el tipus de tomografia (de 15 minuts a 3 hores). Transcorregut aquest temps, es procedeix a l’obtenció de les imatges, per la qual cosa l’estirarem a una llitera. Les imatges hauran d’obtenir-se des de diferents angles, per això, vostè veurà com el detector anirà girant al voltant de la zona d’estudi.

DURADA DE LA PROVA
La prova pot durar de 60 minuts a 4 hores, segons el tipus de tomografia. La detecció en sí dura uns 45 minuts.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
En cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

TOMOGRAFÍA

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Visualizar bien alguna parte de su cuerpo (huesos, hígado, corazón, cerebro…) y obtener cortes transversales, coronales y sagitales que permitan un buen estudio de la zona en cuestión.

PREPARACIÓN PREVIA
NO hace falta ningún tipo de preparación previa ni es necesario que venga en ayunas. Si toma cualquier medicación, es necesario que lo comunique al personal sanitario.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Se administra un radiofármaco, el cual no provoca ningún tipo de reacción adversa. El tipo de radiofármaco dependerá del órgano de estudio. Deberá esperar un tiempo variable, según el tipo de tomografía (de 15 minutos a 3 horas). Transcurrido este tiempo, se procede a la obtención de las imágenes, para la cual cosa le estiraremos en una camilla. Las imágenes deberán obtenerse de diferentes ángulos, por eso usted verá como el detector irá girando alrededor de la zona de estudio.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
La prueba puede durar de 60 minutos a 4 horas, según el tipo de tomografía. La detección en sí dura unos 45 minutos.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ninguna complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada. 

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
En caso de estar embarazada o pensar que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

TOMOGRAPHY

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
To view some part of your body (bones, liver, heart, brain…) and obtain cross, coronal and sagittal sections that allow a good study of the area in question.

PREVIOUS PREPARATION
Neither prior preparation nor fasting are required. If you take any medication, you must inform our healthcare personnel before beginning the test.

PERFORMING THE TEST
A radiotracer, which does not cause any type of side reaction, will be administered. The type of radiotracer will depend on the organ or tissue being studied. You will have to wait a variable time, depending on the type of scan (from 15 minutes to 3 hours). After this time, we will proceed to obtain the images, for which you will lay down on a stretcher. Images will be obtained at different angles, so you will see how the detector will rotate around the study area.

DURATION OF THE TEST
The test can last from 60 minutes to 4 hours, depending on the type of tomography requested. Image detection itself can last some 45 minutes.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to lead a normal life once it is over. Remember to be strict with the hygiene rules of urine handling.

BRINGING COMPANIONS
You may be accompanied for the test. This will be mandatory in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
If you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

...

TOMOGRAFIA

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Visualitzar bé alguna part del seu cos (ossos, fetge, cor, cervell…) i obtenir talls tranversals, coronals i sagitals que permetin un bon estudi de la zona en qüestió.

PREPARACIÓ PRÈVIA
NO CAL cap tipus de preparació prèvia ni és necessari que vingui en dejú. Si pren habitualment qualsevol medicació, cal que ho comuniqui al personal sanitari.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
S’administra un radiofàrmac, el qual no provoca cap tipus de reacció adversa. El tipus de radiofàrmac dependrà de l’òrgan d’estudi. Haurà d’esperar un temps variable, segons el tipus de tomografia (de 15 minuts a 3 hores). Transcorregut aquest temps, es procedeix a l’obtenció de les imatges, per la qual cosa l’estirarem a una llitera. Les imatges hauran d’obtenir-se des de diferents angles, per això, vostè veurà com el detector anirà girant al voltant de la zona d’estudi.

DURADA DE LA PROVA
La prova pot durar de 60 minuts a 4 hores, segons el tipus de tomografia. La detecció en sí dura uns 45 minuts.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
En cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

TOMOGRAFÍA

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Visualizar bien alguna parte de su cuerpo (huesos, hígado, corazón, cerebro…) y obtener cortes transversales, coronales y sagitales que permitan un buen estudio de la zona en cuestión.

PREPARACIÓN PREVIA
NO hace falta ningún tipo de preparación previa ni es necesario que venga en ayunas. Si toma cualquier medicación, es necesario que lo comunique al personal sanitario.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Se administra un radiofármaco, el cual no provoca ningún tipo de reacción adversa. El tipo de radiofármaco dependerá del órgano de estudio. Deberá esperar un tiempo variable, según el tipo de tomografía (de 15 minutos a 3 horas). Transcurrido este tiempo, se procede a la obtención de las imágenes, para la cual cosa le estiraremos en una camilla. Las imágenes deberán obtenerse de diferentes ángulos, por eso usted verá como el detector irá girando alrededor de la zona de estudio.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
La prueba puede durar de 60 minutos a 4 horas, según el tipo de tomografía. La detección en sí dura unos 45 minutos.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ninguna complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada. 

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
En caso de estar embarazada o pensar que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

TOMOGRAPHY

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
To view some part of your body (bones, liver, heart, brain…) and obtain cross, coronal and sagittal sections that allow a good study of the area in question.

PREVIOUS PREPARATION
Neither prior preparation nor fasting are required. If you take any medication, you must inform our healthcare personnel before beginning the test.

PERFORMING THE TEST
A radiotracer, which does not cause any type of side reaction, will be administered. The type of radiotracer will depend on the organ or tissue being studied. You will have to wait a variable time, depending on the type of scan (from 15 minutes to 3 hours). After this time, we will proceed to obtain the images, for which you will lay down on a stretcher. Images will be obtained at different angles, so you will see how the detector will rotate around the study area.

DURATION OF THE TEST
The test can last from 60 minutes to 4 hours, depending on the type of tomography requested. Image detection itself can last some 45 minutes.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to lead a normal life once it is over. Remember to be strict with the hygiene rules of urine handling.

BRINGING COMPANIONS
You may be accompanied for the test. This will be mandatory in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
If you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Edifici 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM SJD
Carrer Santa Rosa, 39, Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641 · CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM- SJD
Carrer Santa Rosa, 39
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

Logo-TUVR-monocromo

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb
els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril
de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant
el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.