Skip to content

FULL D’INFORMACIÓ · HOJA DE INFORMACIÓN · INFORMATION SHEET

TRACTAMENT DEL CÀNCER DE
TIROIDE AMB IODE RADIOACTIU

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DEL TRACTAMENT
Tractament del seu càncer de tiroide.

PREPARACIÓ PRÈVIA
Per al tractament de la seva malaltia tiroïdal i després de la intervenció ja realitzada, l’endocrinòleg ha recomanat continuar-lo mitjançant l’administració de iode radioactiu. Perquè aquesta administració tingui un efecte màxim, cal que els «dipòsits» de iode del seu cos estiguin tot el «buits» que es pugui perquè el iode radioactiu administrat «es col·loqui a ells». Per a això cal que, des de 3 setmanes abans al tractament, al seu cos li arribi poc iode. Sempre que sigui possible haurà d’evitar la realització d’exploracions radiològiques (pielografies, colecistografies, mielografies, exploracions de TAC -o escàners-, etc.). que comportin l’ús de contrastos iodats. En cas d’urgència o greu perill, és millor realitzar l’exploració i després adaptar l’administració del iode radioactiu.
També hi ha alguns medicaments, com poden ser l’amiodarona (Trangorex), els expectorants (Elixifilin i altres) i algun altre medicament, que contenen quantitats, de vegades importants, de iode estable. Comenti-ho amb el seu metge o consulti amb el farmacèutic el contingut en iode de l’específic receptat.
Durant aquest temps no ha de consumir sal iodada, substituint-la per sal normal i haurà de seguir una dieta baixa en iode (eviti el consum de marisc, peix, algues marines, soja i conserves, i limiti el consum de productes lactis, bròquil, espinacs, raves, embotits, ous i d’aliments congelats i precuinats).

REALITZACIÓ DEL TRACTAMENT
Per complir amb el que disposa el Reial Decret 1841/1997, cal que vostè ens signi un consentiment escrit per indicar que li hem explicat tots els aspectes del tractament, que els ha entès, que ha pogut fer les preguntes que ha desitjat i que està voluntàriament d’acord en rebre aquest tractament.
El tractament es fa oralment amb iode-131. Després d’administrat, el iode es difon per la sang, és captat per la tiroide on es fixa la major part, mentre que la resta s’elimina per diverses vies: orina, paret de l’estómac, saliva , etc.

DURACIÓ DEL TRACTAMENT
En total, el tractament consisteix en una simple deglució però haurà d’estar aïllat al nostre centre fins que la seva taxa de radiació ho permeti (d’hores a dies).

RECOMANACIONS DESPRÉS DEL TRACTAMENT
Ha de tenir en compte que després de la ingesta vostè es converteix en un generador temporal de radiacions ionitzants, amb capacitat per irradiar i contaminar, i ha d’observar al seu domicili unes mesures de protecció d’altres persones:

 1. Eviti, al menys durant 10 dies, el contacte molt proper amb dones embarassades i amb menors de 5 anys.

 2. Si és possible, dormi sol a l’habitació les cinc primeres nits.

 3. Begui 10 gots d’aigua al dia i utilitzi separadament els estris higiènics i de menjar. Prengui caramels àcids.

 4. Sigui molt curós amb la seva higiene personal, procuri orinar directament al WC tirant després de la cisterna 2 cops.

 5. En cas de tacar roba interior amb orina, renti-la per separat.

 6. Eviti mantenir relacions sexuals en 7 dies.

 7. Si bé el tractament amb iode no augmenta de forma important el risc de malformacions fetals, si vostè és dona en edat fèrtil, és aconsellable no quedar-se embarassada en el pròxim any. Passat aquest temps, podrà tenir fills si així ho desitja.

A més de l’efecte desitjat amb el tractament (ablació de restes), poden presentar-se altres efectes no desitjats (sequedat de boca, dolor al coll, acidesa d’estómac i, més rarament, nàusees i vòmits.).
Tot i que s’han descrit teòrics riscos potencials de les radiacions (alteracions a l’ADN de les cèl·lules i, com a conseqüència, aparicions de tumors, malformacions quan afecten infants en formació, escurçament de la vida, etc.), en la pràctica, més de 50 anys de tractaments amb iode radioactiu i les investigacions realitzades, demostren que, amb les dosis emprades, els riscos són menyspreables.
El tractament sol ser molt efectiu quan es tracta només d’eliminar les restes tiroïdals, encara que, de vegades, cal tornar a administrar radioiode. En els casos en què hi ha una afectació més extensa, costa més aconseguir l’efecte desitjat i és gairebé la norma la repetició del tractament amb radioiode diverses vegades.
El nostre metge a SIMM li facilitarà qualsevol informació addicional que desitgi.

ACOMPANYANTS
Vostè haurà de romandre al centre aïllat. Un familiar pot acompanyar-lo i després venir a buscar-lo, però no es quedarà al centre, llevat que sigui un nen o sempre que el seu estat ho requereixi.
En marxar d’alta no pot viatjar en un vehicle de transport col·lectiu, i ha de fer-ho en un mitjà que signifiqui la irradiació de les mínimes persones (vehicle particular o taxi).

ADVERTIMENTS
L’embaràs és una contraindicació absoluta per al tractament. També la lactància materna està contraindicada. Si vostè és dona en edat fèrtil y creu estar embarassada o pensa que pugui estar-ho, o si està alletant el seu fill, comuniqui-ho al personal sanitari abans de rebre el tractament. En cas de dubte, consulti amb el seu endocrinòleg o amb el metge a SIMM.

TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE
TIROIDES CON YODO RADIACTIVO

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Tratamiento de su cáncer de tiroides.

PREPARACIÓN PREVIA
Para el tratamiento de su enfermedad tiroidea y después de la intervención ya realizada, el endocrinólogo ha recomendado continuarlo mediante la administración de yodo radiactivo.
Para que esta administración tenga un efecto máximo, es necesario que los «depósitos» de yodo del su cuerpo estén todo lo «vacíos» que se pueda para que el yodo radiactivo administrado «se coloque en ellos». Para ello es necesario que, desde 3 semanas antes al tratamiento, a su cuerpo le llegue poco yodo. Siempre que sea  posible deberá evitar la realización de exploraciones radiológicas (pielografías, colecistografías, mielografías, exploraciones de TAC -o scanners-, etc.). que conlleven el uso de contrastes yodados. En caso de urgencia o grave peligro, es mejor realizar la exploración y después adaptar la administración del yodo radiactivo.
También hay algunos medicamentos, como pueden ser la amiodarona (Trangorex), los expectorantes (Elixifilin y otros) y algún otro medicamento, que contienen cantidades, a veces importantes, de yodo estable. Coméntelo con su médico o consulte con el farmacéutico el contenido en yodo del específico recetado.
Durante este tiempo no debe consumir sal yodada, sustituyéndola por sal normal y deberá seguir una dieta baja en yodo (evite el consumo de mariscos, pescado, algas marinas, soja y  conservas, y limite el consumo de productos lácteos, bróquil, espinacas, rábanos, embutidos, huevos y de alimentos congelados y precocinados).

REALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO
Para cumplir con lo que dispone el Real Decreto 1841/1997, es necesario que usted nos firme un consentimiento escrito para indicar que le hemos explicado todos los aspectos del tratamiento, que los ha entendido, que ha podido hacer las preguntas que ha deseado y que está voluntariamente de acuerdo en recibir este tratamiento.
El tratamiento se hace oralmente con yodo-131. Después de administrado, el yodo se difunde por la sangre, es captado por la tiroides donde se fija la mayor parte, mientras que el resto se elimina por diversas vías: orina, pared del estómago, saliva, etc.

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO
En total el tratamiento consiste en una simple deglución pero deberá estar aislado en el centro hasta que su tasa de radiación lo permita (de horas a días).

RECOMENDACIONES DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
Debe tener en cuenta que tras la ingesta usted se convierte en un generador temporal de radiaciones ionizantes, con capacidad para irradiar y contaminar, y debe observar en su domicilio unas medidas de protección de terceras personas:

 1. Evite al menos durante 10 días el contacto muy cercano con mujeres embarazadas y con menores de 5 años.

 2. Si es posible duerma solo en la habitación las cinco primeras noches.

 3. Beba 10 vasos de agua al día y use separadamente los utensilios higiénicos y de comida. Tome caramelos ácidos.

 4. Sea muy cuidadoso con su higiene personal, procure orinar directamente en el WC tirando después de la cisterna 2 veces.

 5. En caso de manchar ropa interior con orina, lávela por separado.

 6. Evite mantener relaciones sexuales en 7 días.

 7. Si bien el tratamiento con yodo no aumenta de forma importante el riesgo de malformaciones fetales, si usted es mujer en edad fértil, es aconsejable no quedarse embarazada en el próximo año. Pasado este tiempo, podrá tener hijos si así lo desea.

Además del efecto deseado con el tratamiento (ablación de restos), pueden presentarse otros efectos no deseados (sequedad de boca,  dolor en el cuello, acidez de estómago y. más raramente. náuseas y vómitos.).
Aunque se han descrito teóricos riesgos potenciales de las radiaciones (alteraciones en el ADN de las células y, como consecuencia, apariciones de tumores, malformaciones cuando afectan a niños en formación, acortamiento de la vida, etc.), en la práctica, más de 50 años de tratamientos con yodo radioactivo y las investigaciones realizadas, demuestran que, con las dosis empleadas, los riesgos son despreciables.
El tratamiento suele ser muy efectivo cuando se trata solo de eliminar los restos tiroideos, aunque, a veces, hay que volver a administrar yodo radiactivo. En los casos en los que existe una afectación más extensa, cuesta más conseguir el efecto deseado y es casi la norma la repetición del tratamiento con yodo radiactivo varias veces.
El médico del SIMM le facilitará cualquier información adicional que desee.

ACOMPAÑANTES
Tendrá que permanecer en el centro aislado. Un familiar puede acompañarle y luego venir a buscarle, pero no se quedará en el centro, salvo que sea un niño o siempre que el estado del paciente lo requiera.
Al marchar de alta no puede viajar en un vehículo de transporte colectivo, y debe hacerlo en un medio que signifique la irradiación de las mínimas personas (vehículo particular o taxi).

ADVERTENCIAS
El embarazo es una contraindicación absoluta para el tratamiento. También la lactancia materna está contraindicada. Si usted es mujer en edad fértil y cree estar embarazada o piensa que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de recibir el tratamiento. En caso de duda, consulte con su endocrinólogo o con el médico en SIMM.

TREATMENT OF THYROID CANCER
WITH RADIOACTIVE IODINE

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TREATMENT
Treatment of your thyroid cancer.

PREVIOUS PREPARATION
For the treatment of your thyroid disease and after the intervention already performed, the endocrinologist has recommended continuing it by administering radioactive iodine.
For this administration to have maximum effect, your body’s iodine «reservoirs» need to be as «empty» as possible so that the administered radioactive iodine «gets into» them. For this it, is necessary that, from 3 weeks before the treatment, your body receives as little iodine as possible. Whenever possible, you should avoid carrying out radiological examinations (pyelograms, cholecystograms, myelograms, CT scans, etc.). that involve the use of iodinated contrast agents. In case of emergency or serious danger, it is better to perform the examination and then adapt the administration of radioactive iodine.
There are also some medications, such as amiodarone (Trangorex), expectorants (Elixifilin and others), and some other medications, which contain sometimes large amounts of stable iodine. Discuss it with your doctor or ask your pharmacist about the iodine content of the specific prescription.
During this time you should not consume iodized salt, replacing it with normal salt and you should follow a low-iodine diet (avoid the consumption of shellfish, fish, seaweed, soybeans and preserves, and limit the consumption of dairy products, broccoli, spinach, radishes, cold cuts, eggs and frozen and precooked foods).

PERFORMING THE TREATMENT
To comply with the provisions of Royal Decree 1841/1997, it is necessary that you sign a written consent to indicate that we have explained all aspects of the treatment, that you have understood them, that you have been able to ask the questions you have wanted and that you voluntarily agree to receive this treatment.
Treatment is done orally with iodine-131. After being administered, the iodine diffuses through you blood, it is taken up by the thyroid remnants, if any, where most of it is fixed, while the rest is eliminated through various routes: urine, stomach wall, saliva, etc.

DURATION OF THE TREATMENT
In total, the treatment consists of swallowing a single pill, but you must remain isolated at our center until your radiation rate allows you to leave (from hours to days).

RECOMMENDATIONS AFTER THE TREATMENT
You must bear in mind that after ingestion of the radioactive iodine you become a temporary generator of ionizing radiation, with the ability to irradiate others and, therefore, you must observe third-party protection measures at home:

 1. Avoid close contact with pregnant women and children under 5 years of age for at least 10 days.

 2. If possible, sleep alone in a room for the first five nights.

 3. Drink 10 glasses of water a day and use the hygienic and food utensils separately. Take sour candies.

 4. Be very careful with your personal hygiene, try to urinate directly into the toilet, pulling after the cistern 2 times.

 5. In case of staining underwear with urine, wash it separately.

 6. Avoid having sex in 7 days.

 7. Although treatment with iodine does not significantly increase the risk of fetal malformations, if you are a woman of childbearing age, it is advisable not to become pregnant in the next year. After this time, you can have children if you wish.

In addition to the desired effect of the treatment (ablation of thyroid remnants), other unwanted effects may occur (mouth dryness, neck pain, heartburn and, more rarely, nausea and vomiting.).
Although potential risks of radiation have been described theoretically (alterations in the DNA of cells and, as a consequence, appearance of tumours, malformations affecting fetuses, shortening of life, etc.), in practice, more than 50 years of treatments with radioactive iodine and the investigations carried out show that, with the doses used, the risks are negligible.
This treatment is usually very effective when it comes to just removing the thyroid remnants, although radioactive iodine sometimes has to be re-administered. In cases where there is more extensive involvement, it is more difficult to achieve the desired effect and it is almost the norm to repeat the treatment with radioactive iodine several times.
Your doctor at SIMM will provide you with any additional information you want.

BRINGING COMPANY
You will have to stay isolated in our clinic until the radiation you emit subsides. A family member can accompany you and then come to pick you up, but will he/she could not stay with you, unless in case of child patients or whenever the patient’s condition requires it.
When leaving, you cannot travel in public transport vehicles, and you must do so in a medium that means the radiation of the minimum number of people (private vehicle or taxi).

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
Pregnancy is an absolute contraindication to this treatment. Also breastfeeding is contraindicated. If you are a woman of childbearing age and think you are pregnant or think you may be so, or if you are breastfeeding your child, please inform our healthcare personnel before receiving the treatment.
If you have questions please ask your endocrinologist or one of our doctors at SIMM.

...

TRACTAMENT DEL CÀNCER DE
TIROIDE AMB IODE RADIOACTIU

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DEL TRACTAMENT
Tractament del seu càncer de tiroide.

PREPARACIÓ PRÈVIA
Per al tractament de la seva malaltia tiroïdal i després de la intervenció ja realitzada, l’endocrinòleg ha recomanat continuar-lo mitjançant l’administració de iode radioactiu. Perquè aquesta administració tingui un efecte màxim, cal que els «dipòsits» de iode del seu cos estiguin tot el «buits» que es pugui perquè el iode radioactiu administrat «es col·loqui a ells». Per a això cal que, des de 3 setmanes abans al tractament, al seu cos li arribi poc iode. Sempre que sigui possible haurà d’evitar la realització d’exploracions radiològiques (pielografies, colecistografies, mielografies, exploracions de TAC -o escàners-, etc.). que comportin l’ús de contrastos iodats. En cas d’urgència o greu perill, és millor realitzar l’exploració i després adaptar l’administració del iode radioactiu.
També hi ha alguns medicaments, com poden ser l’amiodarona (Trangorex), els expectorants (Elixifilin i altres) i algun altre medicament, que contenen quantitats, de vegades importants, de iode estable. Comenti-ho amb el seu metge o consulti amb el farmacèutic el contingut en iode de l’específic receptat.
Durant aquest temps no ha de consumir sal iodada, substituint-la per sal normal i haurà de seguir una dieta baixa en iode (eviti el consum de marisc, peix, algues marines, soja i conserves, i limiti el consum de productes lactis, bròquil, espinacs, raves, embotits, ous i d’aliments congelats i precuinats).

REALITZACIÓ DEL TRACTAMENT
Per complir amb el que disposa el Reial Decret 1841/1997, cal que vostè ens signi un consentiment escrit per indicar que li hem explicat tots els aspectes del tractament, que els ha entès, que ha pogut fer les preguntes que ha desitjat i que està voluntàriament d’acord en rebre aquest tractament.
El tractament es fa oralment amb iode-131. Després d’administrat, el iode es difon per la sang, és captat per la tiroide on es fixa la major part, mentre que la resta s’elimina per diverses vies: orina, paret de l’estómac, saliva , etc.

DURACIÓ DEL TRACTAMENT
En total, el tractament consisteix en una simple deglució però haurà d’estar aïllat al nostre centre fins que la seva taxa de radiació ho permeti (d’hores a dies).

RECOMANACIONS DESPRÉS DEL TRACTAMENT
Ha de tenir en compte que després de la ingesta vostè es converteix en un generador temporal de radiacions ionitzants, amb capacitat per irradiar i contaminar, i ha d’observar al seu domicili unes mesures de protecció d’altres persones:

 1. Eviti, al menys durant 10 dies, el contacte molt proper amb dones embarassades i amb menors de 5 anys.

 2. Si és possible, dormi sol a l’habitació les cinc primeres nits.

 3. Begui 10 gots d’aigua al dia i utilitzi separadament els estris higiènics i de menjar. Prengui caramels àcids.

 4. Sigui molt curós amb la seva higiene personal, procuri orinar directament al WC tirant després de la cisterna 2 cops.

 5. En cas de tacar roba interior amb orina, renti-la per separat.

 6. Eviti mantenir relacions sexuals en 7 dies.

 7. Si bé el tractament amb iode no augmenta de forma important el risc de malformacions fetals, si vostè és dona en edat fèrtil, és aconsellable no quedar-se embarassada en el pròxim any. Passat aquest temps, podrà tenir fills si així ho desitja.

A més de l’efecte desitjat amb el tractament (ablació de restes), poden presentar-se altres efectes no desitjats (sequedat de boca, dolor al coll, acidesa d’estómac i, més rarament, nàusees i vòmits.).
Tot i que s’han descrit teòrics riscos potencials de les radiacions (alteracions a l’ADN de les cèl·lules i, com a conseqüència, aparicions de tumors, malformacions quan afecten infants en formació, escurçament de la vida, etc.), en la pràctica, més de 50 anys de tractaments amb iode radioactiu i les investigacions realitzades, demostren que, amb les dosis emprades, els riscos són menyspreables.
El tractament sol ser molt efectiu quan es tracta només d’eliminar les restes tiroïdals, encara que, de vegades, cal tornar a administrar radioiode. En els casos en què hi ha una afectació més extensa, costa més aconseguir l’efecte desitjat i és gairebé la norma la repetició del tractament amb radioiode diverses vegades.
El nostre metge a SIMM li facilitarà qualsevol informació addicional que desitgi.

ACOMPANYANTS
Vostè haurà de romandre al centre aïllat. Un familiar pot acompanyar-lo i després venir a buscar-lo, però no es quedarà al centre, llevat que sigui un nen o sempre que el seu estat ho requereixi.
En marxar d’alta no pot viatjar en un vehicle de transport col·lectiu, i ha de fer-ho en un mitjà que signifiqui la irradiació de les mínimes persones (vehicle particular o taxi).

ADVERTIMENTS
L’embaràs és una contraindicació absoluta per al tractament. També la lactància materna està contraindicada. Si vostè és dona en edat fèrtil y creu estar embarassada o pensa que pugui estar-ho, o si està alletant el seu fill, comuniqui-ho al personal sanitari abans de rebre el tractament. En cas de dubte, consulti amb el seu endocrinòleg o amb el metge a SIMM.

TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE
TIROIDES CON YODO RADIACTIVO

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Tratamiento de su cáncer de tiroides.

PREPARACIÓN PREVIA
Para el tratamiento de su enfermedad tiroidea y después de la intervención ya realizada, el endocrinólogo ha recomendado continuarlo mediante la administración de yodo radiactivo.
Para que esta administración tenga un efecto máximo, es necesario que los «depósitos» de yodo del su cuerpo estén todo lo «vacíos» que se pueda para que el yodo radiactivo administrado «se coloque en ellos». Para ello es necesario que, desde 3 semanas antes al tratamiento, a su cuerpo le llegue poco yodo. Siempre que sea  posible deberá evitar la realización de exploraciones radiológicas (pielografías, colecistografías, mielografías, exploraciones de TAC -o scanners-, etc.). que conlleven el uso de contrastes yodados. En caso de urgencia o grave peligro, es mejor realizar la exploración y después adaptar la administración del yodo radiactivo.
También hay algunos medicamentos, como pueden ser la amiodarona (Trangorex), los expectorantes (Elixifilin y otros) y algún otro medicamento, que contienen cantidades, a veces importantes, de yodo estable. Coméntelo con su médico o consulte con el farmacéutico el contenido en yodo del específico recetado.
Durante este tiempo no debe consumir sal yodada, sustituyéndola por sal normal y deberá seguir una dieta baja en yodo (evite el consumo de mariscos, pescado, algas marinas, soja y  conservas, y limite el consumo de productos lácteos, bróquil, espinacas, rábanos, embutidos, huevos y de alimentos congelados y precocinados).

REALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO
Para cumplir con lo que dispone el Real Decreto 1841/1997, es necesario que usted nos firme un consentimiento escrito para indicar que le hemos explicado todos los aspectos del tratamiento, que los ha entendido, que ha podido hacer las preguntas que ha deseado y que está voluntariamente de acuerdo en recibir este tratamiento.
El tratamiento se hace oralmente con yodo-131. Después de administrado, el yodo se difunde por la sangre, es captado por la tiroides donde se fija la mayor parte, mientras que el resto se elimina por diversas vías: orina, pared del estómago, saliva, etc.

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO
En total el tratamiento consiste en una simple deglución pero deberá estar aislado en el centro hasta que su tasa de radiación lo permita (de horas a días).

RECOMENDACIONES DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
Debe tener en cuenta que tras la ingesta usted se convierte en un generador temporal de radiaciones ionizantes, con capacidad para irradiar y contaminar, y debe observar en su domicilio unas medidas de protección de terceras personas:

 1. Evite al menos durante 10 días el contacto muy cercano con mujeres embarazadas y con menores de 5 años.

 2. Si es posible duerma solo en la habitación las cinco primeras noches.

 3. Beba 10 vasos de agua al día y use separadamente los utensilios higiénicos y de comida. Tome caramelos ácidos.

 4. Sea muy cuidadoso con su higiene personal, procure orinar directamente en el WC tirando después de la cisterna 2 veces.

 5. En caso de manchar ropa interior con orina, lávela por separado.

 6. Evite mantener relaciones sexuales en 7 días.

 7. Si bien el tratamiento con yodo no aumenta de forma importante el riesgo de malformaciones fetales, si usted es mujer en edad fértil, es aconsejable no quedarse embarazada en el próximo año. Pasado este tiempo, podrá tener hijos si así lo desea.

Además del efecto deseado con el tratamiento (ablación de restos), pueden presentarse otros efectos no deseados (sequedad de boca,  dolor en el cuello, acidez de estómago y. más raramente. náuseas y vómitos.).
Aunque se han descrito teóricos riesgos potenciales de las radiaciones (alteraciones en el ADN de las células y, como consecuencia, apariciones de tumores, malformaciones cuando afectan a niños en formación, acortamiento de la vida, etc.), en la práctica, más de 50 años de tratamientos con yodo radioactivo y las investigaciones realizadas, demuestran que, con las dosis empleadas, los riesgos son despreciables.
El tratamiento suele ser muy efectivo cuando se trata solo de eliminar los restos tiroideos, aunque, a veces, hay que volver a administrar yodo radiactivo. En los casos en los que existe una afectación más extensa, cuesta más conseguir el efecto deseado y es casi la norma la repetición del tratamiento con yodo radiactivo varias veces.
El médico del SIMM le facilitará cualquier información adicional que desee.

ACOMPAÑANTES
Tendrá que permanecer en el centro aislado. Un familiar puede acompañarle y luego venir a buscarle, pero no se quedará en el centro, salvo que sea un niño o siempre que el estado del paciente lo requiera.
Al marchar de alta no puede viajar en un vehículo de transporte colectivo, y debe hacerlo en un medio que signifique la irradiación de las mínimas personas (vehículo particular o taxi).

ADVERTENCIAS
El embarazo es una contraindicación absoluta para el tratamiento. También la lactancia materna está contraindicada. Si usted es mujer en edad fértil y cree estar embarazada o piensa que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de recibir el tratamiento. En caso de duda, consulte con su endocrinólogo o con el médico en SIMM.

TREATMENT OF THYROID CANCER
WITH RADIOACTIVE IODINE

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TREATMENT
Treatment of your thyroid cancer.

PREVIOUS PREPARATION
For the treatment of your thyroid disease and after the intervention already performed, the endocrinologist has recommended continuing it by administering radioactive iodine.
For this administration to have maximum effect, your body’s iodine «reservoirs» need to be as «empty» as possible so that the administered radioactive iodine «gets into» them. For this it, is necessary that, from 3 weeks before the treatment, your body receives as little iodine as possible. Whenever possible, you should avoid carrying out radiological examinations (pyelograms, cholecystograms, myelograms, CT scans, etc.). that involve the use of iodinated contrast agents. In case of emergency or serious danger, it is better to perform the examination and then adapt the administration of radioactive iodine.
There are also some medications, such as amiodarone (Trangorex), expectorants (Elixifilin and others), and some other medications, which contain sometimes large amounts of stable iodine. Discuss it with your doctor or ask your pharmacist about the iodine content of the specific prescription.
During this time you should not consume iodized salt, replacing it with normal salt and you should follow a low-iodine diet (avoid the consumption of shellfish, fish, seaweed, soybeans and preserves, and limit the consumption of dairy products, broccoli, spinach, radishes, cold cuts, eggs and frozen and precooked foods).

PERFORMING THE TREATMENT
To comply with the provisions of Royal Decree 1841/1997, it is necessary that you sign a written consent to indicate that we have explained all aspects of the treatment, that you have understood them, that you have been able to ask the questions you have wanted and that you voluntarily agree to receive this treatment.
Treatment is done orally with iodine-131. After being administered, the iodine diffuses through you blood, it is taken up by the thyroid remnants, if any, where most of it is fixed, while the rest is eliminated through various routes: urine, stomach wall, saliva, etc.

DURATION OF THE TREATMENT
In total, the treatment consists of swallowing a single pill, but you must remain isolated at our center until your radiation rate allows you to leave (from hours to days).

RECOMMENDATIONS AFTER THE TREATMENT
You must bear in mind that after ingestion of the radioactive iodine you become a temporary generator of ionizing radiation, with the ability to irradiate others and, therefore, you must observe third-party protection measures at home:

 1. Avoid close contact with pregnant women and children under 5 years of age for at least 10 days.

 2. If possible, sleep alone in a room for the first five nights.

 3. Drink 10 glasses of water a day and use the hygienic and food utensils separately. Take sour candies.

 4. Be very careful with your personal hygiene, try to urinate directly into the toilet, pulling after the cistern 2 times.

 5. In case of staining underwear with urine, wash it separately.

 6. Avoid having sex in 7 days.

 7. Although treatment with iodine does not significantly increase the risk of fetal malformations, if you are a woman of childbearing age, it is advisable not to become pregnant in the next year. After this time, you can have children if you wish.

In addition to the desired effect of the treatment (ablation of thyroid remnants), other unwanted effects may occur (mouth dryness, neck pain, heartburn and, more rarely, nausea and vomiting.).
Although potential risks of radiation have been described theoretically (alterations in the DNA of cells and, as a consequence, appearance of tumours, malformations affecting fetuses, shortening of life, etc.), in practice, more than 50 years of treatments with radioactive iodine and the investigations carried out show that, with the doses used, the risks are negligible.
This treatment is usually very effective when it comes to just removing the thyroid remnants, although radioactive iodine sometimes has to be re-administered. In cases where there is more extensive involvement, it is more difficult to achieve the desired effect and it is almost the norm to repeat the treatment with radioactive iodine several times.
Your doctor at SIMM will provide you with any additional information you want.

BRINGING COMPANY
You will have to stay isolated in our clinic until the radiation you emit subsides. A family member can accompany you and then come to pick you up, but will he/she could not stay with you, unless in case of child patients or whenever the patient’s condition requires it.
When leaving, you cannot travel in public transport vehicles, and you must do so in a medium that means the radiation of the minimum number of people (private vehicle or taxi).

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
Pregnancy is an absolute contraindication to this treatment. Also breastfeeding is contraindicated. If you are a woman of childbearing age and think you are pregnant or think you may be so, or if you are breastfeeding your child, please inform our healthcare personnel before receiving the treatment.
If you have questions please ask your endocrinologist or one of our doctors at SIMM.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Edifici 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM SJD
Carrer Santa Rosa, 39, Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641 · CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM- SJD
Carrer Santa Rosa, 39
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

Logo-TUVR-monocromo

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb
els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril
de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant
el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.