Skip to content

FULL D’INFORMACIÓ · HOJA DE INFORMACIÓN · INFORMATION SHEET

GAMMAGRAFIA DE
VENTILACIÓ PULMONAR

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Avaluar les possibles alteracions ventilatòries existents en els seus pulmons.

PREPARACIÓ PRÈVIA
NO cal cap tipus de preparació prèvia ni és necessari que vingui en dejú. Si pren habitualment qualsevol medicació, cal que ho comuniqui al personal sanitari.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
Li farem respirar per un tub de plàstic, connectat a una presa d’oxigen, amb el nas tapat, durant uns 10 minuts, per tal que el radiofàrmac, que no dóna cap tipus de reacció, arribi als seus pulmons. Després li col·locarem en decúbit supí i obtindrem les imatges dels seus pulmons.

DURADA DE LA PROVA
L’exploració dura uns 20- 30 minuts.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
En cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

GAMMAGRAFÍA DE
VENTILACIÓN PULMONAR

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Evaluar las posibles alteraciones ventilatorias existentes en sus pulmones.

PREPARACIÓN PREVIA
NO hace falta ningún tipo de preparación previa ni es necesario que venga en ayunas. Si toma cualquier medicación, es necesario que lo comunique al personal sanitario.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Le haremos respirar por un tubo de plástico, conectado a una toma de oxígeno, con la nariz tapada, durante unos 10 minutos, para que el radiofármaco, que no da ningún tipo de reacción, llegue a sus pulmones. Después le colocaremos en decúbito supino y obtendremos las imágenes de sus pulmones.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
La exploración dura unos 20- 30 minutos.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ninguna complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
En caso de estar embarazada o pensar que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

PULMONARY VENTILATION
SCINTIGRAPHY

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
To evaluate the possible ventilatory alterations existing in your lungs.

PREVIOUS PREPARATION
NO prior preparation is required nor is it necessary for you to FAST. If you take any medication, it is necessary that you inform it to our health personnel.

PERFORMING THE TEST
We will make you breathe through a plastic tube, connected to an oxygen socket, with your nose covered, for about 10 minutes, so that the radiotracer, which does not give any type of reaction, reaches your lungs. We will then place you in a supine position (on your back) and obtain images of your lungs.

TEST DURATION
The scan takes about 20-30 minutes.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to lead a normal life once it is over.

COMPANIONS
You may be accompanied for the test. This will be mandatory in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
If you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

...

GAMMAGRAFIA DE
VENTILACIÓ PULMONAR

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Avaluar les possibles alteracions ventilatòries existents en els seus pulmons.

PREPARACIÓ PRÈVIA
NO cal cap tipus de preparació prèvia ni és necessari que vingui en dejú. Si pren habitualment qualsevol medicació, cal que ho comuniqui al personal sanitari.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
Li farem respirar per un tub de plàstic, connectat a una presa d’oxigen, amb el nas tapat, durant uns 10 minuts, per tal que el radiofàrmac, que no dóna cap tipus de reacció, arribi als seus pulmons. Després li col·locarem en decúbit supí i obtindrem les imatges dels seus pulmons.

DURADA DE LA PROVA
L’exploració dura uns 20- 30 minuts.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
En cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

GAMMAGRAFÍA DE
VENTILACIÓN PULMONAR

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Evaluar las posibles alteraciones ventilatorias existentes en sus pulmones.

PREPARACIÓN PREVIA
NO hace falta ningún tipo de preparación previa ni es necesario que venga en ayunas. Si toma cualquier medicación, es necesario que lo comunique al personal sanitario.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Le haremos respirar por un tubo de plástico, conectado a una toma de oxígeno, con la nariz tapada, durante unos 10 minutos, para que el radiofármaco, que no da ningún tipo de reacción, llegue a sus pulmones. Después le colocaremos en decúbito supino y obtendremos las imágenes de sus pulmones.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
La exploración dura unos 20- 30 minutos.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ninguna complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
En caso de estar embarazada o pensar que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

PULMONARY VENTILATION
SCINTIGRAPHY

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
To evaluate the possible ventilatory alterations existing in your lungs.

PREVIOUS PREPARATION
NO prior preparation is required nor is it necessary for you to FAST. If you take any medication, it is necessary that you inform it to our health personnel.

PERFORMING THE TEST
We will make you breathe through a plastic tube, connected to an oxygen socket, with your nose covered, for about 10 minutes, so that the radiotracer, which does not give any type of reaction, reaches your lungs. We will then place you in a supine position (on your back) and obtain images of your lungs.

TEST DURATION
The scan takes about 20-30 minutes.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to lead a normal life once it is over.

COMPANIONS
You may be accompanied for the test. This will be mandatory in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
If you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

LogoNuevoInversoBlanco

Centre SIMM-ATRYS IRLA Les Corts
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Edifici 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre SIMM-ATRYS SJD PCCB
Carrer Santa Rosa, 39, Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641 · CORREU-E: info@simm.barcelona

logo-atrys-simm-blanco-inverso

Centre SIMM-ATRYS IRLA Les Corts
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre SIMM-ATRYS SJD PCCB
Carrer Santa Rosa, 39
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info@simm.barcelona

Logo-TUVR-monocromo