Skip to content

FULL D’INFORMACIÓ · HOJA DE INFORMACIÓN · INFORMATION SHEET

VENTRICULOGRAFIA
ISOTÒPICA DE REPÒS

 

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Aquesta prova estudia com circula la sang per dins del cor i valora la seva funció.

PREPARACIÓ PRÈVIA
NO cal cap tipus de preparació prèvia ni és necessari que vingui en dejú. Si pren habitualment qualsevol medicació cal que ho comuniqui al personal sanitari.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
Primer li injectarem un líquid per via endovenosa, que es fixa als seus glòbuls vermells i no dóna cap tipus de reacció. Als 15 minuts extraurem sang i la marcarem amb un radiofàrmac. 15 minuts desprès la reinjectarem. Aquest marcatge no provoca cap mena de reacció. A partir d’aquest moment, es poden obtenir les imatges del cor en repòs, mentre obtenim un registre electrocardiogràfic (ECG).

DURACIÓ DE LA PROVA
L’exploració dura de 60 a 90 minuts. La detecció triga de 15 a 45 minuts, segons les projeccions que calgui fer.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
Si vostè és dona en edat fèrtil i està embarassada o pensa que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

 

VENTRICULOGRAFÍA
ISOTÓPICA DE REPOSO

 

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Esta prueba estudia como circula la sangre dentro del corazón y valora su función

PREPARACIÓN PREVIA
NO hace falta ningún tipo de preparación previa ni es necesario que venga en ayunas. Si toma cualquier medicación es necesario que lo comunique al personal sanitario.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Primero inyectaremos un líquido por vía endovenosa, que se fija en sus glóbulos rojos y no da ningún tipo de reacción. A los 15 minutos extraeremos sangre y la marcaremos con un radiofármaco. 15 minutos después la reinyectaremos. Este marcaje no provoca ningún tipo de reacción. A partir de este momento se pueden obtener las imágenes del corazón en reposo, mientras obtenemos un registro electrocardiográfico (ECG).

DURACIÓN DE LA PRUEBA
La exploración dura de 60 y 90 minutos. La detección dura de 15 a 45 minutos, según las proyecciones que haga falta hacer.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ninguna complicación ni efecto secundario y podrá hacer  vida normal una vez finalizada.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
Si usted es mujer en edad fértil y está embarazada o piensa que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

REST ISOTOPE
VENTRICULOGRAPHY

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
This test studies how blood circulates within the heart and assesses its function

PREPARATION
NO prior preparation nor fasting are required. If you take any medication it is necessary that you inform the health personnel.

PERFORMING THE TEST
First, we will inject a liquid intravenously, which attaches to your red blood cells and does not give any type of reaction. After 15 minutes we will draw blood and mark it with a radiotracer and, 15 minutes later, we will reinject it into you. This marking does not cause any type of reaction. From this moment on, images of the heart at rest can be obtained, while at the same time we register an electrocardiographic record (ECG).

TEST DURATION
The scan lasts 60 and 90 minutes. Detection itself lasts 15 to 45 minutes, depending on the projections that need to be made.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to live a normal life once it is finished.

BRINGING COMPANY
You can come with a companion. This will be necessary in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

RESULTS
At the end of the test, our health and/or administrative staff will inform you about what to do to collect the result.

WARNINGS
If you are a woman of childbearing age and you are pregnant or think you may be so, or if you are breastfeeding your child, please inform our healthcare personnel before performing the test.

...

VENTRICULOGRAFIA
ISOTÓPICA DE REPÒS

 

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Aquesta prova estudia com circula la sang per dins del cor i valora la seva funció.

PREPARACIÓ PRÈVIA
NO cal cap tipus de preparació prèvia ni és necessari que vingui en dejú. Si pren habitualment qualsevol medicació cal que ho comuniqui al personal sanitari.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
Primer li injectarem un líquid per via endovenosa, que es fixa als seus glòbuls vermells i no dóna cap tipus de reacció. Als 15 minuts extraurem sang i la marcarem amb un radiofàrmac. 15 minuts desprès la reinjectarem. Aquest marcatge no provoca cap mena de reacció. A partir d’aquest moment, es poden obtenir les imatges del cor en repòs, mentre obtenim un registre electrocardiogràfic (ECG).

DURACIÓ DE LA PROVA
L’exploració dura de 60 a 90 minuts. La detecció triga de 15 a 45 minuts, segons les projeccions que calgui fer.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
Si vostè és dona en edat fèrtil i està embarassada o pensa que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

VENTRICULOGRAFÍA
ISOTÓPICA DE REPOSO

 

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Esta prueba estudia como circula la sangre dentro del corazón y valora su función

PREPARACIÓN PREVIA
NO hace falta ningún tipo de preparación previa ni es necesario que venga en ayunas. Si toma cualquier medicación es necesario que lo comunique al personal sanitario.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Primero inyectaremos un líquido por vía endovenosa, que se fija en sus glóbulos rojos y no da ningún tipo de reacción. A los 15 minutos extraeremos sangre y la marcaremos con un radiofármaco. 15 minutos después la reinyectaremos. Este marcaje no provoca ningún tipo de reacción. A partir de este momento se pueden obtener las imágenes del corazón en reposo, mientras obtenemos un registro electrocardiográfico (ECG).

DURACIÓN DE LA PRUEBA
La exploración dura de 60 y 90 minutos. La detección dura de 15 a 45 minutos, según las proyecciones que haga falta hacer.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ninguna complicación ni efecto secundario y podrá hacer  vida normal una vez finalizada.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
Si usted es mujer en edad fértil y está embarazada o piensa que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

REST ISOTOPE
VENTRICULOGRAPHY

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
This test studies how blood circulates within the heart and assesses its function

PREPARATION
NO prior preparation nor fasting are required. If you take any medication it is necessary that you inform the health personnel.

PERFORMING THE TEST
First, we will inject a liquid intravenously, which attaches to your red blood cells and does not give any type of reaction. After 15 minutes we will draw blood and mark it with a radiotracer and, 15 minutes later, we will reinject it into you. This marking does not cause any type of reaction. From this moment on, images of the heart at rest can be obtained, while at the same time we register an electrocardiographic record (ECG).

TEST DURATION
The scan lasts 60 and 90 minutes. Detection itself lasts 15 to 45 minutes, depending on the projections that need to be made.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to live a normal life once it is finished.

BRINGING COMPANY
You can come with a companion. This will be necessary in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

RESULTS
At the end of the test, our health and/or administrative staff will inform you about what to do to collect the result.

WARNINGS
If you are a woman of childbearing age and you are pregnant or think you may be so, or if you are breastfeeding your child, please inform our healthcare personnel before performing the test.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Edifici 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM SJD
Carrer Santa Rosa, 39, Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641 · CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM- SJD
Carrer Santa Rosa, 39
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

Logo-TUVR-monocromo

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb
els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril
de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant
el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.