Skip to content

.

privadesa-cat-antiga

POLÍTICA DE PRIVADESA

 I. POLÍTICA DE PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES

Respectant el que estableix la legislació vigent, SIMM Molecular S.L. (des d’ara, també anomenat SIMM Imatge Mèdica o SIMM) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.


Lleis que incorpora aquesta Política de Privadesa

Aquesta Política de Privadesa està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, la mateixa respecta les normes següents:

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) .
 • La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPD-GOD).
 • El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (ROLOPD).
 • La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Protecció de Dades Personals

SIMM és l’encarregat de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades a la qual es troba subjecte. La persona que visita el lloc web de SIMM (des d’ara l’Usuari) pot contactar amb SIMM respecte a les seves dades personals utilitzant aquests dades de contacte:

Correu electrònic: rgpd@simm.barcelona
Telèfon: (+34) 93 204 6439
Fax: (+34) 93 204 9641


Registre de dades de caràcter personal

En compliment del que estableix el RGPD i la LOPD-GDD, l’informem que les dades personals recollides per SIMM mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines quedaran incorporades i seran tractades en el nostre fitxers amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre SIMM  i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest ompli, o per atendre una sol·licitud o consulta d’aquest. Així mateix, de conformitat amb el que preveu el RGPD i la LOPD-GDD, llevat que sigui aplicable l’excepció prevista en l’article 30.5 de l’RGPD, es manté un registre d’activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament dutes a terme i les altres circumstàncies establertes en el RGPD.


Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l’Usuari es sotmetrà als següents principis recollits en l’article 5 de l’RGPD i en l’article 4 i següents de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’Usuari , prèvia informació completament transparent, dels fins per als quals es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims.
 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals són tractades.
 • Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantingudes de manera que es permeti la identificació de l’Usuari durant el temps necessari per als fins del seu tractament.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el Responsable del Tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixen.


Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten en SIMM són tant dades identificatives com a categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 de l’RGPD i l’article 9 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

Dins de les categories especials de dades personals, SIMM pot registrar dades genètiques, dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual d’una persona física.

Dins de les categories especials de dades personals, SIMM no registra dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, l’orientació sexual o la afiliació sindical de l’Usuari.

Per al tractament de les categories especials de dades personals, caldrà en tot cas el consentiment explícit de l’Usuari per a un o diversos fins específics.


Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. SIMM es compromet a demanar el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del lloc web de SIMM.

En les ocasions en què l’Usuari hagi de o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del lloc web de SIMM, se li informarà en cas que la formalització d’algun d’ells sigui obligatòria pel fet que els mateixos siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.


Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals només seran retinguts durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament o fins que l’Usuari sol·liciti la seva supressió.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.


Destinataris de les dades personals

Les dades personals de l’Usuari no seran compartides amb tercers. En qualsevol cas, en el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre els destinataris o les categories de destinataris de les dades persona els.


Dades personals de menors d’edat

Respectant el que estableixen els articles 8 de la RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma licita per SIMM. Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest sol es considerarà lícit en la mesura en què els mateixos ho hagin autoritzat.


Secret i seguretat de les dades personals

SIMM Imatge Mèdica es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat a el risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.

El lloc web de SIMM disposa d’un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de forma segura i confidencial, a l’ésser la transmissió de les dades entre el servidor i l’Usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada .

No obstant això, pel fet que SIMM no pot garantir la inexpugnabilitat d’Internet ni l’absència total de hackers o d’altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del Tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan passi una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l’article 4 de l’RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del Tractament, qui es compromet a informar de, i a garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual, que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.


Drets derivats del tractament de les dades personals

L’Usuari té sobre SIMM els següents drets reconeguts en el RGPD i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de els Drets Digitals:

 • Dret d’accés: És el dret de l’Usuari a obtenir confirmació de si SIMM Imatge Mèdica està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que SIMM hagi realitzat o realitzi, així com, entre altres, de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i dels destinataris de les comunicacions realitzades o previstes de les mateixes.
 • Dret de rectificació: És el dret de l’Usuari a que es modifiquin les seves dades personals que siguin inexactes o, tenint en compte els caps del tractament, incompletes.
 • Dret de supressió ( «dret a l’oblit»): És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquests ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides o tractades; l’Usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l’Usuari s’oposi al tractament i no hi hagi un altre motiu legítim per continuar amb el mateix; les dades personals hagin estat tractades il·lícitament; les dades personals hagin de suprimir-se en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtingudes producte d’una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del Tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, ha d’adoptar mesures raonables per informar els responsables que s’estan tractant les seves dades personals o atendre la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el Responsable del Tractament ja no necessiti les dades personals, però l’Usuari ho necessiti per fer reclamacions i quan l’Usuari s’hagi oposat a el tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades: En el cas que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del Tractament les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre Responsable del Tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el Responsable del Tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.
 • Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cessi el tractament de les mateixes per part de SIMM.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, llevat que la legislació vigent estableixi el contrari.

Així doncs, l’Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del Tractament amb la referència «RGPD-simm.barcelona«, especificant:

 • Nom, cognoms de l’Usuari i còpia del DNI, NIE, passaport o una altra forma d’identificació legal (d’ara endavant Document d’Identificació). En els casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa l’Usuari, així com còpia del document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del Document d’Identificació podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
 • Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
 • Domicili a efecte de notificacions.
 • Data i signatura de la persona sol·licitant.
 • Tot document que acrediti la petició que es formula.

Aquesta sol·licitud i tot altre document adjunt podrà enviar-se a la següent direcció i/o correu electrònic:

Adreça postal: Carrer Josep lrla i Bosch, 5, -7 Baixos, Barcelona, ​​08034
Correu electrònic: rgpd@simm.barcelona


Reclamacions davant l’autoritat de control

En cas que l’Usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en què s’estan tractant les seves dades personals, té dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, en particular, a l’Estat en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

II. POLÍTICA DE COOKIES

L’accés al lloc web de SIMM pot implicar la utilització de cookies (també anomenades galetes). Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen al navegador utilitzat per cada usuari o als diferents dispositius que pugui utilitzar per navegar, perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable, i no malmeten el dispositiu de navegació.

La informació recollida a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites al lloc web de SIMM, les pàgines visionades, el temps que ha estat al lloc web i els llocs visitats just abans i després de la mateixa visita. No obstant això, cap cookie permet que aquesta mateixa pugui contactar-se amb el número de telèfon de l’Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l’Usuari o informació personal. L’única manera que la informació privada de l’Usuari formi part de l’arxiu cookie és que l’Usuari doni personalment aquesta informació a servidor.

Les cookies que permeten identifica r a una persona es consideren dades personals. Per tant, a les mateixes els serà d’aplicació aquesta Política de Privadesa. En aquest sentit, per a la utilització de les mateixes serà necessari el consentiment de l’Usuari. Aquest consentiment s’ha de comunicar, d’acord amb una elecció autèntica, ofert mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, removible i documentada.


Cookies pròpies

Són aquelles cookies que són a l’ordinador o dispositiu de l’Usuari i gestionades exclusivament per SIMM per al millor funcionament del seu lloc web. La informació que es recull s’empra per millorar la qualitat del lloc web de SIMM i el seu contingut i la seva experiència com a Usuari. Aquestes cookies permeten reconèixer a l’Usuari com a visitant recurrent del lloc web de SIMM i adaptar el contingut per oferir-li continguts que s’ajustin a les seves preferències.


Cookies de tercers

Són cookies utilitzades i gestionades per entitats externes que proporcionen a SIMM serveis sol·licitats per aquest mateix per millorar el seu lloc web i l’experiència de l’Usuari en navegar pel lloc web. Els principals objectius per als quals s’utilitzen cookies de tercers són l’obtenció d’estadístiques d’accessos i analitzar la informació de la navegació, és a dir, com interactua l’Usuari amb el lloc web de SIMM.

La informació que s’obté es refereix, per exemple, a el nombre de pàgines visitades, l’idioma, el lloc de l’adreça IP des del qual accedeix l’Usuari, el nombre d’usuaris que accedeixen, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que fan servir, l’operador o tipus de dispositiu des del qual es realitza la visita. Aquesta informació s’utilitza per millorar el lloc web de SIMM, i detectar noves necessitats per oferir als Usuaris un contingut i/o servei d’òptima qualitat. En tot cas, la informació es recopila de forma anònima i s’elaboren informes de tendències del lloc web de SIMM sense identificar a usuaris individuals.

Podeu obtenir més informació sobre les cookies, la informació sobre la privadesa, o consultar la descripció del tipus de cookies que s’utilitza, les seves principals característiques, període d’expiració, etc. en el(s) següent(s) enllaç(os):

SIMM: Política de Cookies
Cookiebot: https://www.cookiebot.com/es/privacy-policy/
Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/

La (les) entitat(s) encarregada(es) del subministrament de cookies podrà(n) cedir aquesta informació a tercers, sempre que ho exigeixi la llei o sigui un tercer el que processi aquesta informació per a aquestes entitats.


Deshabilitació, rebuig i eliminació galetes

L’Usuari pot desactivar, rebutjar i eliminar les cookies instal·lades al seu dispositiu en forma total o parcialment, mitjançant la configuració del seu navegador. En aquest sentit, els procediments per rebutjar i eliminar les cookies poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre. En conseqüència, l’Usuari ha d’anar a les instruccions facilitades pel propi navegador d’Internet que utilitzi o a les que, a manera d’informació, s’adjunten a la nostra Política de Cookies. En el cas que l’Usuari rebutgi l’ús de cookies, total o parcialment, podrà seguir utilitzant el Lloc Web, si bé podrà tenir limitada la utilització d’algunes de les prestacions de la mateixa.

III. ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVADESA

Cal que l’Usuari hagi llegit i estigui d’acord amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privadesa, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del Tractament pugui procedir al tal tractament, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del lloc web de SIMM implicarà l’acceptació de aquesta Política de Privadesa.

SIMM Imatge Mèdica es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d’acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Privadesa seran notificats de forma explícita a l’Usuari.

Aquesta Política de Privadesa va ser actualitzada el dia 5 de gener de 2020 per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la Protecció de les Persones Físiques pel que fa al Tractament de Dades Personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

POLÍTICA DE PRIVADESA

 I. POLÍTICA DE PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES

Respectant el que estableix la legislació vigent, SIMM Molecular S.L. (des d’ara, també anomenat SIMM Imatge Mèdica, SIMM) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.


Lleis que incorpora aquesta Política de Privadesa

Aquesta Política de Privadesa està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, la mateixa respecta les normes següents:

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) .
 • La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPD-GOD).
 • El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (ROLOPD).
 • La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).


Identitat del Responsable del Tractament de les dades personals

El Responsable del Tractament de les dades personals recollides en SIMM és la Sra. Mònica Gómez Sánchez, amb NIF 08860144S (en endavant, Responsable del Tractament de Dades o Responsable del Tractament). Les seves dades de contacte són les següents:

Direcció: Carrer Josep Irla i Bosch, 5-7 Baixos, Barcelona, ​​08034
Telèfon de contacte: (+34) 93 204 6439
Fax: (+34) 93 204 9641
E-mail de contacte: qualitat@simm.barcelona


Delegat de Protecció de Dades (DPD)

El Delegat de Protecció de Dades (DPD, o DPO per les sigles en anglès) és l’encarregat de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades a la qual es troba subjecte SIMM. La persona que visita el lloc web de SIMM (des d’ara l’Usuari) pot contactar amb el DPO designat pel Responsable del Tractament de Dades utilitzant les dades de contacte:

Correu electrònic: qualitat@simm.barcelona
Telèfon: (+34) 93 204 6439
Fax: (+34) 93 204 9641


Registre de dades de caràcter personal

En compliment del que estableix el RGPD i la LOPD-GDD, l’informem que les dades personals recollides per SIMM mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines quedaran incorporades i seran tractades en el nostre fitxers amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre SIMM  i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest ompli, o per atendre una sol·licitud o consulta d’aquest. Així mateix, de conformitat amb el que preveu el RGPD i la LOPD-GDD, llevat que sigui aplicable l’excepció prevista en l’article 30.5 de l’RGPD, es manté un registre d’activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament dutes a terme i les altres circumstàncies establertes en el RGPD.


Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l’Usuari es sotmetrà als següents principis recollits en l’article 5 de l’RGPD i en l’article 4 i següents de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’Usuari , prèvia informació completament transparent, dels fins per als quals es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims.
 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals són tractades.
 • Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantingudes de manera que es permeti la identificació de l’Usuari durant el temps necessari per als fins del seu tractament.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el Responsable del Tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixen.


Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten en SIMM són tant dades identificatives com a categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 de l’RGPD i l’article 9 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

Dins de les categories especials de dades personals, SIMM pot registrar dades genètiques, dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física.

Dins de les categories especials de dades personals, SIMM no registra dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o la afiliació sindical de l’Usuari.

Per al tractament de les categories especials de dades personals, caldrà en tot cas el consentiment explícit de l’Usuari per a un o diversos fins específics.


Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. SIMM es compromet a demanar el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del Lloc Web.

En les ocasions en què l’Usuari hagi de o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del lloc web de SIMM, se li informarà en cas que la formalització d’algun d’ells sigui obligatòria pel fet que els mateixos siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.


Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals només seran retinguts durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament o fins que l’Usuari sol·liciti la seva supressió.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.


Destinataris de les dades personals

Les dades personals de l’Usuari no seran compartides amb tercers. En qualsevol cas, en el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre els destinataris o les categories de destinataris de les dades persona els.


Dades personals de menors d’edat

Respectant el que estableixen els articles 8 de la RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma licita per SIMM. Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest sol es considerarà lícit en la mesura en què els mateixos ho hagin autoritzat.


Secret i seguretat de les dades personals

SIMM Imatge Mèdica es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat a el risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.

El lloc web de SIMM disposa d’un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de forma segura i confidencial, a l’ésser la transmissió de les dades entre el servidor i l’Usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada .

No obstant això, pel fet que SIMM no pot garantir la inexpugnabilitat d’Internet ni l’absència total de hackers o d’altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del Tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan passi una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l’article 4 de l’RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del Tractament, qui es compromet a informar de, i a garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual, que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.


Drets derivats del tractament de les dades personals

L’Usuari té sobre SIMM els següents drets reconeguts en el RGPD i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de els Drets Digitals:

 • Dret d’accés: És el dret de l’Usuari a obtenir confirmació de si SIMM Imatge Mèdica està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que SIMM hagi realitzat o realitzi, així com, entre altres, de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i dels destinataris de les comunicacions realitzades o previstes de les mateixes.
 • Dret de rectificació: És el dret de l’Usuari a que es modifiquin les seves dades personals que siguin inexactes o, tenint en compte els caps del tractament, incompletes.
 • Dret de supressió ( «dret a l’oblit»): És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquests ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides o tractades; l’Usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l’Usuari s’oposi al tractament i no hi hagi un altre motiu legítim per continuar amb el mateix; les dades personals hagin estat tractades il·lícitament; les dades personals hagin de suprimir-se en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtingudes producte d’una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del Tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, ha d’adoptar mesures raonables per informar els responsables que s’estan tractant les seves dades personals o atendre la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el Responsable del Tractament ja no necessiti les dades personals, però l’Usuari ho necessiti per fer reclamacions i quan l’Usuari s’hagi oposat a el tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades: En el cas que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del Tractament les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre Responsable del Tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el Responsable del Tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.
 • Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cessi el tractament de les mateixes per part de SIMM.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, llevat que la legislació vigent estableixi el contrari.

Així doncs, l’Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del Tractament amb la referència «RGPD-simm.barcelona«, especificant:

 • Nom, cognoms de l’Usuari i còpia del DNI, NIE, passaport o una altra forma d’identificació legal (d’ara endavant document d’identificació). En els casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa l’Usuari, així com còpia del document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del document d’identificació podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
 • Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
 • Domicili a efecte de notificacions.
 • Data i signatura de la persona sol·licitant.
 • Tot document que acrediti la petició que es formula.

Aquesta sol·licitud i tot altre document adjunt podrà enviar-se a la següent direcció i/o correu electrònic:

Adreça postal: Carrer Josep lrla i Bosch, 5, -7 Baixos, Barcelona, ​​08034
Correu electrònic: qualitat@simm.barcelona


Reclamacions davant l’autoritat de control

En cas que l’Usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en què s’estan tractant les seves dades personals, té dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, en particular, a l’Estat en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

II. POLÍTICA DE COOKIES

L’accés al lloc web de SIMM pot implicar la utilització de cookies (també anomenades galetes). Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen al navegador utilitzat per cada usuari o als diferents dispositius que pugui utilitzar per navegar, perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable, i no malmeten el dispositiu de navegació.

La informació recollida a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites al lloc web de SIMM, les pàgines visionades, el temps que ha estat al lloc web i els llocs visitats just abans i després de la mateixa visita. No obstant això, cap cookie permet que aquesta mateixa pugui contactar-se amb el número de telèfon de l’Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l’Usuari o informació personal. L’única manera que la informació privada de l’Usuari formi part de l’arxiu cookie és que l’Usuari doni personalment aquesta informació a servidor.

Les cookies que permeten identifica r a una persona es consideren dades personals. Per tant, a les mateixes els serà d’aplicació aquesta Política de Privadesa. En aquest sentit, per a la utilització de les mateixes serà necessari el consentiment de l’Usuari. Aquest consentiment s’ha de comunicar, d’acord amb una elecció autèntica, ofert mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, removible i documentada.


Cookies pròpies

Són aquelles cookies que són a l’ordinador o dispositiu de l’Usuari i gestionades exclusivament per SIMM per al millor funcionament del seu lloc web. La informació que es recull s’empra per millorar la qualitat del lloc web de SIMM i el seu contingut i la seva experiència com a Usuari. Aquestes cookies permeten reconèixer a l’Usuari com a visitant recurrent del lloc web de SIMM i adaptar el contingut per oferir-li continguts que s’ajustin a les seves preferències.


Cookies de tercers

Són cookies utilitzades i gestionades per entitats externes que proporcionen a SIMM serveis sol·licitats per aquest mateix per millorar el seu lloc web i l’experiència de l’Usuari en navegar pel seu lloc web. Els principals objectius per als quals s’utilitzen cookies de tercers són l’obtenció d’estadístiques d’accessos i analitzar la informació de la navegació, és a dir, com interactua l’Usuari amb el lloc web de SIMM.

La informació que s’obté es refereix, per exemple, a el nombre de pàgines visitades, l’idioma, el lloc de l’adreça IP des del qual accedeix l’Usuari, el nombre d’usuaris que accedeixen, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que fan servir, l’operador o tipus de dispositiu des del qual es realitza la visita. Aquesta informació s’utilitza per millorar el lloc web de SIMM, i detectar noves necessitats per oferir als Usuaris un contingut i/o servei d’òptima qualitat. En tot cas, la informació es recopila de forma anònima i s’elaboren informes de tendències del lloc web de SIMM sense identificar a usuaris individuals.

Podeu obtenir més informació sobre les cookies, la informació sobre la privadesa, o consultar la descripció del tipus de cookies que s’utilitza, les seves principals característiques, període d’expiració, etc. en el(s) següent(s) enllaç(os):

SIMM: Política de Cookies
Cookiebot: https://www.cookiebot.com/es/privacy-policy/
Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/

La (les) entitat(s) encarregada(es) del subministrament de cookies podrà(n) cedir aquesta informació a tercers, sempre que ho exigeixi la llei o sigui un tercer el que processi aquesta informació per a aquestes entitats.


Deshabilitació, rebuig i eliminació galetes

L’Usuari pot desactivar, rebutjar i eliminar les cookies instal·lades al seu dispositiu en forma total o parcialment, mitjançant la configuració del seu navegador. En aquest sentit, els procediments per rebutjar i eliminar les cookies poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre. En conseqüència, l’Usuari ha d’anar a les instruccions facilitades pel propi navegador d’Internet que utilitzi o a les que, a manera d’informació, s’adjunten a la nostra Política de Cookies. En el cas que l’Usuari rebutgi l’ús de cookies, total o parcialment, podrà seguir utilitzant el lloc web de SIMM, si bé podrà tenir limitada la utilització d’algunes de les prestacions de la mateixa.

III. ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVADESA

Cal que l’Usuari hagi llegit i estigui d’acord amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privadesa, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del Tractament pugui procedir al tal tractament, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del lloc web de SIMM implicarà l’acceptació de aquesta Política de Privadesa.

SIMM Imatge Mèdica es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d’acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Privadesa seran notificats de forma explícita a l’Usuari.

Aquesta Política de Privadesa va ser actualitzada el dia 5 de gener de 2020 per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la Protecció de les Persones Físiques pel que fa al Tractament de Dades Personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Edifici 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM SJD
Carrer Santa Rosa, 39, Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641 · CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM- SJD
Carrer Santa Rosa, 39
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

Logo-TUVR-monocromo

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb
els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril
de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant
el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.