Skip to content
Català
Castellano
English
XX-fi-cistdr

FULL D’INFORMACIÓ PER A LA
CISTOGRAFIA ISOTÒPICA DIRECTA

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Avaluar l’existència d’un possible reflux vesicoureteral.

PREPARACIÓ PRÈVIA
Serà necessària una profilaxis antibiòtica, ja que la prova requereix sondatge vesical. NO cal que vingui en dejú. Si pren habitualment qualsevol medicació, cal que ho comuniqui al personal sanitari.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
S’administra un radiofàrmac per la sonda urinària, que no dóna cap tipus de reacció secundària. Es realitza un ompliment de la bufeta amb sèrum fisiològic i després es procedeix al buidament de la bufeta. Segons l’edat, la detecció es fa en decúbit supí (estirat cap amunt) o assegut.

DURADA DE LA PROVA
L’exploració en sí triga uns 20 minuts. De vegades cal fer deteccions tardanes.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
Si vostè és dona en edat fèrtil, en cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

Carrer Josep Irla i Bosch, 5-7, Baixos, Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
(+34) 93 204 6439 i (+34) 93 254 0470 Fax (+34) 93 204 9641 info@simm.barcelona

Català
Castellano
English
XX-fi-cistdr

HOJA DE INFORMACIÓN PARA LA
CISTOGRAFÍA ISOTÓPICA DIRECTA

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Evaluar la existencia de un posible reflujo vesicoureteral.

PREPARACIÓN PREVIA
Será necesaria una profilaxis antibiótica, ya que la prueba requiere sonda vesical. NO es necesario que venga en ayunas. Si toma cualquier medicación, es necesario que lo comunique al personal .

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Se administra un radiofármaco por la sonda urinaria, que no da ningún tipo de reacción secundaria. Se realiza un llenado de la vejiga con suero fisiológico y después se procede al vaciado de la misma. Según la edad, la detección se hace en decúbito supino (acostado boca arriba) o sentado.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
La exploración en sí dura unos 20 minutos. A veces hace falta hacer detecciones tardías.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ninguna complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir acompañado. Esto será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al terminar la prueba, el personal sanitario i/o administrativo le informará sobre qué hay que hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
Si usted es mujer en edad fértil, en caso de estar embarazada o que piense que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

Carrer Josep Irla i Bosch, 5-7, Baixos, Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
(+34) 93 204 6439 i (+34) 93 254 0470 Fax (+34) 93 204 9641 info@simm.barcelona

Català
Castellano
English
XX-fi-cistdr

INFORMATION SHEET FOR THE
ISOTOPE DIRECT CYSTOGRAPHY

IT IS MANDATORY TO BRING YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
To assess for possible vesicoureteral reflux.

PREVIOUS PREPARATION
Antibiotic prophylaxis is necessary, as the test requires bladder catheterization. NO fasting is required. If you take any medication, it is necessary that you inform it to our health personnel.

TEST PROCEDURE
A radiopharmaceutical does not give any type of secondary reaction will be administered through an urinary catheter. Your bladder will be filled with saline solution and then it will be emptied. Depending on your age, the screening will be done with you in supine position (lying on your back) or sitting down.

TEST DURATION
The scan itself takes about 20 minutes. Sometimes you need to make late detections.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to live a normal life once it is finished.

BRINGING COMPANIONS
You can come with a companion. It will be necessary in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

TEST RESULTS
At the end of the test, our health and/or administrative staff will inform you about what to do to pick-up the results of the test.

WARNINGS
If you are a woman in childbearing age, if you are pregnant or think you may be pregnant, or if you are breast-feeding your baby, please tell your healthcare provider before performing the test.

Josep Irla & Bosch Street, 5-7, Basement, Barcelona 08034, Catalonia, Spain
(+34) 93 204 6439 i (+34) 93 254 0470 Fax (+34) 93 204 9641 info@simm.barcelona

arco_logo_simm_V2Mitad

Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos, Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Tel. (+34) 93 204 6439 Fax (+34) 93 204 9641
info@simm.barcelona

XX-fi-cistdr
XX-fi-cistdr
arco_logo_simm_V2Achatado

Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos, Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439 Fax (+34) 93 204 9641
Correu electrònic info@simm.barcelona

XX-fi-cistdr