Skip to content

FULL D’INFORMACIÓ · HOJA DE INFORMACIÓN · INFORMATION SHEET

GAMMAGRAFIA D’HEMORRÀGIES DIGESTIVES

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Aquesta prova estudia com circula la sang i intenta localitzar un possible focus de sagnat.

PREPARACIÓ PRÈVIA
Cal que vingui en dejú (mínim 6 hores). Si pren habitualment qualsevol medicació, cal que ho comuniqui al personal sanitari. No s’ha d’haver fet en els dies previs, proves que puguin interferir (trànsit esòfag- duodenal, ènema opac).

REALITZACIÓ DE LA PROVA
Primer injectarem un líquid per via endovenosa, que es fixa en els seus glòbuls vermells i no dóna cap tipus de reacció. Als 15 minuts extraurem sang i la marcarem amb un radiofàrmac. Passats 15 minuts més centrifugarem la seva sang i reinjectarem els seus glòbuls vermells. Aquest marcatge no provoca cap mena de reacció. A partir d’aquest moment, es poden obtenir les imatges, localitzades a la regió abdominal.

DURADA DE LA PROVA
L’exploració pot durar de 90 minuts a hores, segons el cas. A vegades cal fer deteccions a les 24 hores.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
En cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

GAMMAGRAFÍA DE
HEMORRAGIAS DIGESTIVAS

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Esta prueba estudia como circula la sangre e intenta localizar un posible foco de sangrado.

PREPARACIÓN PREVIA
Tiene que venir en ayunas (mínimo de 6 horas). Si toma habitualmente cualquier medicación, debe comunicarlo al personal sanitario. No se tiene que haber hecho en los días previos pruebas que puedan interferir (tránsito esófago- duodenal, enema opaco).

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Primero inyectaremos un líquido por vía endovenosa que se fija en sus glóbulos rojos y no da ningún tipo de reacción. A los 15 minutos extraeremos sangre y la marcaremos con un radiofármaco. Después de otros 15 minutos centrifugaremos su sangre y reinyectaremos sus glóbulos rojos. Este marcaje no provoca ninguna reacción. A partir de este ,momento, se pueden obtener las imágenes, localizadas en la región abdominal.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
La exploración puede durar de 90 minutos a horas, según el caso. A veces hace falta hacer detecciones a las 24 horas.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ninguna complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
En caso de estar embarazada o pensar que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

DIGESTIVE
BLEEDING SCINTIGRAPHY

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
To evaluate the existence of vesicoureteral reflux.

PREVIOUS PREPARATION
Antibiotic prophylaxis will be required, as the test requires bladder probing. No fasting is required. If you take any medication, you must tell our healthcare personnel before the test begins.

PERFORMING THE TEST
A radiopharmaceutical will be administered through your urinary tract, which does not cause any side effects. Your bladder will be filled with saline and then emptied. Depending on you rage, the detection is done in supine position (lying on your back) or sitting-down.

DURATION OF THE TEST
The scan itself takes about 20 minutes. Sometimes late detections will be needed.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from the test and you will be able to lead a normal life once it is over.

COMPANIONS
You may be accompanied for the test. This will be mandatory in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
If you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

GAMMAGRAFIA
D’HEMORRÀGIES DIGESTIVES

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Aquesta prova estudia com circula la sang i intenta localitzar un possible focus de sagnat.

PREPARACIÓ PRÈVIA
Cal que vingui en dejú (mínim 6 hores). Si pren habitualment qualsevol medicació, cal que ho comuniqui al personal sanitari. No s’ha d’haver fet en els dies previs, proves que puguin interferir (trànsit esòfag- duodenal, ènema opac).

REALITZACIÓ DE LA PROVA
Primer injectarem un líquid per via endovenosa, que es fixa en els seus glòbuls vermells i no dóna cap tipus de reacció. Als 15 minuts extraurem sang i la marcarem amb un radiofàrmac. Passats 15 minuts més centrifugarem la seva sang i reinjectarem els seus glòbuls vermells. Aquest marcatge no provoca cap mena de reacció. A partir d’aquest moment, es poden obtenir les imatges, localitzades a la regió abdominal.

DURADA DE LA PROVA
L’exploració pot durar de 90 minuts a hores, segons el cas. A vegades cal fer deteccions a les 24 hores.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
En cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

GAMMAGRAFÍA DE
HEMORRAGIAS DIGESTIVAS

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Esta prueba estudia como circula la sangre e intenta localizar un posible foco de sangrado.

PREPARACIÓN PREVIA
Tiene que venir en ayunas (mínimo de 6 horas). Si toma habitualmente cualquier medicación, debe comunicarlo al personal sanitario. No se tiene que haber hecho en los días previos pruebas que puedan interferir (tránsito esófago- duodenal, enema opaco).

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Primero inyectaremos un líquido por vía endovenosa que se fija en sus glóbulos rojos y no da ningún tipo de reacción. A los 15 minutos extraeremos sangre y la marcaremos con un radiofármaco. Después de otros 15 minutos centrifugaremos su sangre y reinyectaremos sus glóbulos rojos. Este marcaje no provoca ninguna reacción. A partir de este ,momento, se pueden obtener las imágenes, localizadas en la región abdominal.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
La exploración puede durar de 90 minutos a horas, según el caso. A veces hace falta hacer detecciones a las 24 horas.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ninguna complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
En caso de estar embarazada o pensar que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

DIGESTIVE
BLEEDING SCINTIGRAPHY

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
This test studies how the blood circulates and tries to locate possible bleeding sources.

PREPARATION
Fasting is required (minimum of 6 hours). If you regularly take any medication, you must inform our healthcare personnel. Tests that may interfere with this test (esophagus-duodenal transit, barium enema) should not be done in the previous days.

PERFORMING THE TEST
First we will inject a liquid intravenously that fixes on your red blood cells. This compound does not produce any type of adverse reaction. After 15 minutes, we will draw blood from you and will label it with a radiotracer. After another 15 minutes, we will centrifuge your blood and reinject your red blood cells back to you. The labeling process does not provoke any reaction. From this moment on, images of your bdominal region can be obtained.

TEST DURATION
The scan can last from 90 minutes to hours, depending on the case. Sometimes, detections need to be made within 24 hours.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from this test and you will be able to lead a normal life once it is over.

COMPANIONS
You may be accompanied for the test. This will be mandatory in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about what needs to be done to collect the result.

WARNINGS
If you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Edifici 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM SJD
Carrer Santa Rosa, 39, Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641 · CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.

UltimoLogoOct2023Invert1

ATRYS-SIMM IRLA
Josep Irla i Bosch Street, 5, Building 2
Barcelona 08034, Catalonia, SPAIN
Phone (+34) 93 204 6439

ATRYS-SIMM SJD
Santa Rosa Street, 39
Esplugues de Llobregat 08950, Catalonia, SPAIN
Phone (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641
E-MAIL: info.simm@atryshealth.com

Logo-TUVR-monocromo

At ATRYS-SIMM your personal data is treated in accordance with
the principles and rights contained in the GDPR law 2016/679 of
April 27, 2016 and in the LOPDGDD law 3/2018 of December 5, 2018.
You can exercise your rights by contacting us by
email to protecciondatos-sp@atryshealth.com.