Skip to content

FULL D’INFORMACIÓ · HOJA DE INFORMACIÓN · INFORMATION SHEET

GAMMAGRAFIA D’HEMANGIOMES
AMB HEMATIES MARCATS
AMB TECNECI-99m

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Localitzar alguna possible patologia hemangiomatosa (tumoració vascular).

PREPARACIÓ PRÈVIA
NO cal cap tipus de preparació prèvia ni és necessari que vingui en dejú. Si pren habitualment qualsevol medicació, cal que ho comuniqui al personal sanitari.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
Primer injectarem un líquid per via endovenosa, que es fixa en els seus glòbuls vermells i no dóna cap tipus de reacció. Als 15 minuts extraurem sang i la marcarem amb un radiofàrmac. Passats 15 minuts més centrifugarem la seva sang i reinjectarem els seus glòbuls vermells. Aquest marcatge no provoca cap mena de reacció. A partir d’aquest moment, es poden obtenir les imatges, localitzades a diferents regions, segons la sospita del possible hemangioma.

DURADA DE LA PROVA
L’exploració dura unes 3 hores. A vegades cal fer deteccions a les 24 hores.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
En cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

GAMMAGRAFÍA DE HEMANGIOMAS
CON HEMATÍES MARCADOS
CON TECNECIO-99m

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Localizar alguna posible patología hemangiomatosa (tumoración vascular).

PREPARACIÓN PREVIA
NO hace falta ningún tipo de preparación previa ni es necesario que venga en ayunas. Si toma cualquier medicación, es necesario que lo comunique al personal sanitario.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Primero inyectaremos un líquido por vía endovenosa, que se fija en sus glóbulos rojos y no da ningún tipo de reacción. A los 15 minutos extraeremos sangre y la marcaremos con un radiofármaco. Después de otros 15 minutos centrifugaremos su sangre y reinyectaremos sus glóbulos rojos. Este marcaje no provoca ningún tipo de reacción. A partir de este momento se pueden obtener las imágenes, localizadas en diferentes regiones, según la sospecha del posible hemangioma.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
La exploración dura unas 3 horas. A veces hace falta hacer detecciones a las 24 horas.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ninguna complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
En caso de estar embarazada o pensar que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

HEMANGIOMA SCINTIGRAPHY
WITH RED BLOOD CELLS LABELED
WITH TECHNETIUM-99m

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
To locate any possible hemangiomatous pathology (vascular tumor).

PREVIOUS PREPARATION
No prior preparation or fasting are required. If you regularly take any medication, you will have to tell our healthcare personnel.

PERFORMING THE TEST
We will first inject a liquid intravenously, which attaches to your red blood cells. This compound does not give any adverse reaction. After 15 minutes we will draw blood from you and label it with a radiotracer. After another 15 minutes we will centrifuge your blood and reinject your red blood cells. This labeling does not cause any reaction. From this point on, images can be obtained from different regions, depending on the suspicion of possible hemangioma.

DURATION OF THE TEST
The scan lasts about 3 hours. Sometimes it is necessary to make detections within 24 hours.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from this test and you will be able to lead a normal life once it is over.

COMPANIONS
You may be accompanied for the test. This will be mandatory in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about the proceedings to collect the result.

WARNINGS
If you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

GAMMAGRAFIA D’HEMANGIOMES
AMB HEMATIES MARCATS
AMB TECNECI-99m

ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓ DEL
SEU METGE I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

FINALITAT DE LA PROVA
Localitzar alguna possible patologia hemangiomatosa (tumoració vascular).

PREPARACIÓ PRÈVIA
NO cal cap tipus de preparació prèvia ni és necessari que vingui en dejú. Si pren habitualment qualsevol medicació, cal que ho comuniqui al personal sanitari.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
Primer injectarem un líquid per via endovenosa, que es fixa en els seus glòbuls vermells i no dóna cap tipus de reacció. Als 15 minuts extraurem sang i la marcarem amb un radiofàrmac. Passats 15 minuts més centrifugarem la seva sang i reinjectarem els seus glòbuls vermells. Aquest marcatge no provoca cap mena de reacció. A partir d’aquest moment, es poden obtenir les imatges, localitzades a diferents regions, segons la sospita del possible hemangioma.

DURADA DE LA PROVA
L’exploració dura unes 3 hores. A vegades cal fer deteccions a les 24 hores.

RECOMANACIONS DESPRÉS DE LA PROVA
De la prova no es deriva cap tipus de complicació ni efecte secundari i podrà fer vida normal un cop finalitzada.

ACOMPANYANTS
Podrà venir acompanyat. Serà necessari en el cas de nens o sempre que l’estat del pacient ho requereixi.

RESULTATS
En acabar la prova, el personal sanitari i/o administratiu l’informarà sobre què cal fer per recollir el resultat.

ADVERTIMENTS
En cas que estigui embarassada o pensi que pot estar-ho, o si està alletant el seu fill, cal que ho comuniqui al personal sanitari abans de realitzar la prova.

GAMMAGRAFÏA DE HEMANGIOMAS
CON HEMATÍES MARCADOS
CON TECNECIO-99m

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR LA PETICIÓN DE
SU MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

FINALIDAD DE LA PRUEBA
Localizar alguna posible patología hemangiomatosa (tumoración vascular).

PREPARACIÓN PREVIA
NO hace falta ningún tipo de preparación previa ni es necesario que venga en ayunas. Si toma cualquier medicación, es necesario que lo comunique al personal sanitario.

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Primero inyectaremos un líquido por vía endovenosa, que se fija en sus glóbulos rojos y no da ningún tipo de reacción. A los 15 minutos extraeremos sangre y la marcaremos con un radiofármaco. Después de otros 15 minutos centrifugaremos su sangre y reinyectaremos sus glóbulos rojos. Este marcaje no provoca ningún tipo de reacción. A partir de este momento se pueden obtener las imágenes, localizadas en diferentes regiones, según la sospecha del posible hemangioma.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
La exploración dura unas 3 horas. A veces hace falta hacer detecciones a las 24 horas.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA PRUEBA
De la prueba no se deriva ninguna complicación ni efecto secundario y podrá hacer vida normal una vez finalizada.

ACOMPAÑANTES
Podrá venir con un acompañante. Será necesario en el caso de niños o siempre que el estado del paciente lo requiera.

RESULTADOS
Al finalizar la prueba, el personal sanitario y/o administrativo le informará sobre qué hacer para recoger el resultado.

ADVERTENCIAS
En caso de estar embarazada o pensar que pueda estarlo, o si está amantando a su hijo, comuníquelo al personal sanitario antes de realizar la prueba.

HEMANGIOMA SCINTIGRAPHY
WITH RED BLOOD CELLS LABELED
WITH TECHNETIUM-99m

YOU MUST BRING ALONG YOUR PHYSICIAN’S REQUEST
AND THE APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

PURPOSE OF THE TEST
To locate any possible hemangiomatous pathology (vascular tumor).

PREVIOUS PREPARATION
No prior preparation or fasting are required. If you regularly take any medication, you will have to tell our healthcare personnel.

PERFORMING THE TEST
We will first inject a liquid intravenously, which attaches to your red blood cells. This compound does not give any adverse reaction. After 15 minutes we will draw blood from you and label it with a radiotracer. After another 15 minutes we will centrifuge your blood and reinject your red blood cells. This labeling does not cause any reaction. From this point on, images can be obtained from different regions, depending on the suspicion of possible hemangioma.

DURATION OF THE TEST
The scan lasts about 3 hours. Sometimes it is necessary to make detections within 24 hours.

RECOMMENDATIONS AFTER THE TEST
No complications or side effects are derived from this test and you will be able to lead a normal life once it is over.

COMPANIONS
You may be accompanied for the test. This will be mandatory in the case of children or whenever the patient’s condition requires it.

RESULTS
At the end of the test, our medical and/or administrative staff will inform you about the proceedings to collect the result.

WARNINGS
If you are pregnant or think you may be so, or if you are breast-feeding, you must tell our healthcare personnel before the test.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Edifici 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM SJD
Carrer Santa Rosa, 39, Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641 · CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM- SJD
Carrer Santa Rosa, 39
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

Logo-TUVR-monocromo

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb
els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril
de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant
el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.