Skip to content

PROCEDIMENTS DE CARDIOLOGIA

És imprescindible presentar la prescripció mèdica per poder realitzar les proves.

Si vostè és dona i està embarassada o sota sospita que pugui estar-ho o en procés de lactància
cal comunicar-lo al personal sanitari de SIMM abans de realitzar cap exploració.

Totes les exploracions de medicina nuclear comporten l’administració d’un radiofàrmac
amb una dosi molt baixa de radioactivitat, que s’elimina en les hores successives per via urinària o digestiva.

Es permet l’accés d’acompanyants al centre en el cas d’infants i de pacients que requereixen atenció especial.
La resta de pacients poden venir acompanyats però, per precaució sanitària durant la pandèmia i depenent
de l’aforament de la sala d’espera i del criteri del nostre personal, és possible que
l’acompanyant no pugui esperar dins del centre.

abc

carperf

carperfrep

carfdg

SIMM cardiologia nuclear SPET

SPECT Miocàrdic de Perfusió basal
i post esforç (ergometria)
o estímul farmacològic

DESCRIPCIÓ: L’SPECT miocàrdic de perfusió esforç/repòs és la prova de referència per avaluar la malaltia coronària, mínimament agressiva.

PREPARACIÓ: Cal dejú de 3-4 hores. En el cas d’estímul farmacològic amb dipiridamol és imprescindible evitar el consum de xantines (cafeïna, teofil·lines: cafè, Coca Cola, te) les 24 hores abans de la prova. En funció del fàrmac, del pes del pacient i del criteri del metge nuclear, les deteccions d’esforç i de repòs es poden fer el mateix dia (protocol curt) o en dies diferents (protocol llarg).

INDICACIONS: Està indicada en:

  • Diagnòstic de malaltia coronària en casos amb clínica atípica, diabetis, sexe femení.
  • Avaluació de la viabilitat miocàrdica.
  • Avaluació de la malaltia coronària, control evolutiu i control de resposta al tractament.

DURADA DE LA PROVA: 4 hores.

SIMM cardiologia nuclear tomografia

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET) MIOCÀRDICA DE PERFUSIÓ REPÒS

DESCRIPCIÓ: Estudi normofuncional de la perfusió miocàrdica en situació basal mitjançant l’administració per via endovenosa d’un radiofàrmac marcat amb Tc-99m (MIBI o Tetrofosmina) o amb Tal·li-201. L’estudi pretén valorar les alteracions de la perfusió miocàrdica en repòs (extensió de necrosi i viabilitat miocàrdica).

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia. Pot ser necessari donar nitrats via sublingual amb monitorització de la tensió arterial.

INDICACIONS: Valoració de l’extensió d’una necrosi miocàrdica. Valoració de la viabilitat miocàrdica.

DURADA DE LA PROVA: El temps administració-detecció dependrà del traçador (tal·li: 3-4 hores i 24 hores, compostos tecneciats: 60 minuts).

SIMM cardiologia nuclear PET/TC

PET-TC CARDIOLÒGICA AMB 18F-FDG

DESCRIPCIÓ: Estudi del metabolisme de la glucosa cardíaca, completant els estudis de perfusió miocàrdica.

PREPARACIÓ: Cal dejú de sis hores. No realitzar exercici físic intens 24 hores abans de l’estudi. Clamp d’insulina o sobrecàrrega oral de glucosa.

INDICACIONS: Estudi de la viabilitat miocàrdica.

DURADA DE LA PROVA: 2 hores.

abc

carinflam

carventr

carventrep

SIMM cardiologia nuclear PET/TC

PET-TC AMB 18F-FDG PER LA DETECCIÓ DE PROCESSOS INFLAMATORIS I INFECCIOSOS
EN DISPOSITIUS CARDIOVASCULARS

DESCRIPCIÓ: Detecció de zones amb fenòmens inflamatoris o infecciosos del cor).

PREPARACIÓ: Cal dejú de 6 hores. Bona hidratació.

INDICACIONS: Sospita d’infecció de dispositius intravasculars, marcapassos i catèters.

DURADA DE LA PROVA: 90 minuts.

SIMM cardiologia nuclear ventriculografia

VENTRICULOGRAFIA ISOTÒPICA D’EQUILIBRI (ESFORÇ I REPÓS) AMB O SENSE GATED-SPET

VENTRICULOGRAFIA ISOTÒPICA D’EQUILIBRI POSTINTERVENCIÓ FARMACOLÒGICA (DOBUTAMINA)

DESCRIPCIÓ: Avaluació de la circulació de la sang pel cor i valoració de la seva funció de bombeig i contràctil després d’haver realitzat un esforç. Es valora la funció sistòlica i diastòlica dels ventricles cardíacs, de manera incruenta, la fracció d’ ejecció global d’ambdós i la regional de l’esquerre,així com la contractilitat regional. També permet calcular els volums ventriculars, tot durant l’esforç.

PREPARACIÓ: Cal dejú (mínim 4 hores).

INDICACIONS: Valoració del comportament de la FE del ventricle esquerre en repòs i la posterior resposta a l’esforç, principalment en el diagnòstic de la malaltia arterial coronària, en els pacients que han sofert un IAM i en el control evolutiu dels pacients amb insuficiència aòrtica.

DURADA DE LA PROVA: 90 minuts.

SIMM cardiologia nuclear ventriculografia

VENTRICULOGRAFIA ISOTÒPICA
D’EQUILIBRI

VENTRICULOGRAFIA ISOTÒPICA GATED-SPET

DESCRIPCIÓ: La ventriculografia isotòpica d’equilibri és la tècnica més reproduïble i fiable per a l’estudi de la funció ventricular dreta i esquerra.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia.

INDICACIONS: Cardiopatia isquèmica: diagnòstic (valoració d el comportament de la FE del VE en repòs i l’existència d’alteracions de la contractilitat regional); infart agut del miocardi (la FE d’ejecció permet estratificar als pacients segons la seva situació funcional després de la necrosi. La FE i el VTS sòl els paràmetres amb més valor pronòstic després d’un infart: valoració de la contractilitat regional: àrees d’hipocinèsia, acinèsia o discinèsia i detecció de l’infart del VD, estudi de la remodelació ventricular després de la necrosi). Valvulopaties: (control evolutiu de la funció i volums ventriculars). Trastorns de la conducció: (valoració de la funció ventricular i descripció de la seqüència de contracció miocàrdica: situació de marcapassos, síndromes de pre-excitació, taquicàrdies ventriculars). Miocardiopaties: (evolució de la funció en patologia miocàrdica de qualsevol etiologia,  control d’afectació miocàrdica per quimioteràpics [adriamicina]).

DURADA DE LA PROVA: 1 hora.

abc

carshunts

carpiro

carmibg

SIMM cardiologia nuclear ventriculografia

GAMMAGRAFIA DE CURTCIRCUITS CARDÍACS ESQUERRA-DRETA

QUANTIFICACIÓ DE SHUNTS

VENTRICULOGRAFIA ISOTÒPICA DE PRIMER PAS

DESCRIPCIÓ: Estudi de l’arribada d’un bolus radioactiu a traves de la circulació central, cor i pulmons.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia.

INDICACIONS: Valoració de shunts esquerra-dreta. Diagnòstic, quantificació i seguiment dels curtcircuits cardíacs. Funció ventricular esquerra i dreta.

DURADA DE LA PROVA: 15 minuts.

SIMM cardiologia nuclear tomografia

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET) MIOCÀRDICA
AMB PIROFOSFATS

GAMMAGRAFIA MIOCÀRDICA AMB PIROFOSFATS

DESCRIPCIÓ: Valoració de dany miocàrdic agut.

PREPARACIÓ: Bona hidratació des de l’administració de la dosi fins la detecció (2-3 hores). No cal dejú. L’interval de màxima sensibilitat és el comprès entre el segon i cinquè dia posteriors a l’episodi agut en cas de sospita d’infart.

INDICACIONS: Diagnòstic de l’infarct agut del miocardi-IAM- en situacions en les quals els procediments habituals presenten eficàcia limitada (infart sense ona Q, preoperatoris, alteracions de la conducció). Informació pronòstica en l’IAM (afectació del ventricle dret, localització, grandària). Miocardiopaties infiltratives: amiloïdosi i esclerodèrmia.

DURADA DE LA PROVA: De 2 a 2,5 hores.

SIMM cardiologia nuclear tomografia

GAMMAGRAFIA D’INNERVACIÓ
MIOCÀRDICA AMB 123I-MIBG

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC) MIOCÀRDICA D’INNERVACIÓ

DESCRIPCIÓ: Estudi de l’activitat simpàtica adrenèrgica.

PREPARACIÓ: Bloqueig de la glàndula tiroide amb 20 gotes d’iodur potàssic, 45-60 minuts abans de la injecció del traçador.

INDICACIONS: Estudi de l’activitat simpàtica adrenèrgica en pacients amb: arítmies ventriculars, malaltia de Parkinson, demència amb cossos de Lewy, diabetis, cardiopatia isquèmica o transplantament cardíac.

DURADA DE LA PROVA: 5 a 6 hores.

espai

PROCEDIMENTS DE CARDIOLOGIA

És imprescindible presentar la prescripció mèdica per poder realitzar les proves.

Si vostè és dona i està embarassada o sota sospita que pugui estar-ho o en procés de lactància
cal comunicar-lo al personal sanitari de SIMM abans de realitzar cap exploració.

Totes les exploracions de medicina nuclear comporten l’administració d’un radiofàrmac
amb una dosi molt baixa de radioactivitat, que s’elimina en les hores successives per via urinària o digestiva.

Es permet l’accés d’acompanyants al centre en el cas d’infants i de pacients que requereixen atenció especial.
La resta de pacients poden venir acompanyats però, per precaució sanitària durant la pandèmia i depenent
de l’aforament de la sala d’espera i del criteri del nostre personal, és possible que
l’acompanyant no pugui esperar dins del centre.

SPECT Miocàrdic de Perfusió
basal i post esforç (ergometria)
o estímul farmacològic

DESCRIPCIÓ
Estudi normofuncional de la perfusió miocàrdica mitjançant l’administració per via endovenosa d’un radiofàrmac marcat amb Tc-99m (MIBI o Tetrofosmina) o amb Tal·li-201. L’estudi pretén valorar les alteracions de la perfusió miocàrdica (necrosi, viabilitat, isquèmia. Un cardiòleg fa un test d’estrès cardíac amb exercici físic (o amb estímul farmacològic). L’objectiu és augmentar el consum miocàrdic d’oxigen mitjançant l’increment del treball cardíac produït per la realització d’una prova d’esforç màxima subjectiva, amb la finalitat de detectar reduccions regionals de la reserva del flux miocàrdic.

PREPARACIÓ
Cal dejú de 3-4 hores · En el cas d’estímul farmacològic amb dipiridamol és imprescindible evitar el consum de xantines (cafeïna, teofil·lines: cafè, Coca Cola, te) els tres dies abans de la prova · En funció del fàrmac, del pes del pacient i del criteri del metge nuclear, les deteccions d’esforç i de repòs es poden fer el mateix dia (protocol curt) o en dies diferents (protocol llarg).

INDICACIONS
Diagnòstic de la malaltia arterial coronària i localització d’isquèmia · Valoració de la perfusió miocàrdica post-revascularització (angioplastia coronaria transluminal percutània-ACTP o cirurgia) · Valoració de la viabilitat miocàrdica · Valoració pronòstica de la cardiopatia isquèmica · Valoració del risc de la cirurgia no cardíaca en el pacient amb cardiopatia isquèmica.

DURADA DE LA PROVA
4 hores.

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET) MIOCÀRDICA DE PERFUSIÓ REPÒS

DESCRIPCIÓ
Estudi normofuncional de la perfusió miocàrdica en situació basal mitjançant l’administració per via endovenosa d’un radiofàrmac marcat amb Tc-99m (MIBI o Tetrofosmina) o amb Tal·li-201. L’estudi pretén valorar les alteracions de la perfusió miocàrdica en repòs (extensió de necrosi i viabilitat miocàrdica).

PREPARACIÓ
No cal preparació prèvia · Pot ser necessari donar nitrats via sublingual amb monitorització de la tensió arterial.

INDICACIONS
Valoració de l’extensió d’una necrosi miocàrdica ·  Valoració de la viabilitat miocàrdica.

DURADA DE LA PROVA
El temps administració-detecció dependrà del traçador (tal·li: 3-4 hores i 24 hores, compostos tecneciats: 60 minuts).

PET-TC CARDIOLÒGICA AMB 18F-FDG

DESCRIPCIÓ
Estudi del metabolisme de la glucosa cardíaca, completant els estudis de perfusió miocàrdica.

PREPARACIÓ
Cal dejú de sis hores · No realitzar exercici físic intens 24 hores abans de l’estudi · Clamp d’insulina o sobrecàrrega oral de glucosa.

INDICACIONS
Estudi de la viabilitat miocàrdica.

DURADA DE LA PROVA
2 hores.

PET-TC AMB 18F-FDG PER LA DETECCIÓ DE PROCESSOS INFLAMATORIS I INFECCIOSOS EN DISPOSITIUS CARDIOVASCULARS

DESCRIPCIÓ
Detecció de zones amb fenòmens inflamatoris o infecciosos del cor).

PREPARACIÓ
Cal dejú de 6 hores · Bona hidratació.

INDICACIONS
Sospita d’infecció de dispositius intravasculars, marcapassos i catèters.

DURADA DE LA PROVA
90 minuts.

VENTRICULOGRAFIA ISOTÒPICA D’EQUILIBRI (ESFORÇ I REPÓS) AMB O SENSE GATED-SPET

VENTRICULOGRAFIA ISOTÒPICA D’EQUILIBRI POSTINTERVENCIÓ FARMACOLÒGICA (DOBUTAMINA)

DESCRIPCIÓ
Avaluació de la circulació de la sang pel cor i valoració de la seva funció de bombeig i contràctil després d’haver realitzat un esforç. Es valora la funció sistòlica i diastòlica dels ventricles cardíacs, de manera incruenta, la fracció d’ ejecció global d’ambdós i la regional de l’esquerre,així com la contractilitat regional. També permet calcular els volums ventriculars, tot durant l’esforç.

PREPARACIÓ
Cal dejú (mínim 4 hores).

INDICACIONS
Valoració del comportament de la FE del ventricle esquerre en repòs i la posterior resposta a l’esforç, principalment en el diagnòstic de la malaltia arterial coronària, en els pacients que han sofert un IAM i en el control evolutiu dels pacients amb insuficiència aòrtica.

DURADA DE LA PROVA
90 minuts.

VENTRICULOGRAFIA ISOTÒPICA D’EQUILIBRI

VENTRICULOGRAFIA ISOTÒPICA GATED-SPET

DESCRIPCIÓ
La ventriculografia isotòpica d’equilibri és la tècnica més reproduïble i fiable per a l’estudi de la funció ventricular dreta i esquerra.

PREPARACIÓ
No cal preparació prèvia.

INDICACIONS
Cardiopatia isquèmica:
diagnòstic (valoració d el comportament de la FE del VE en repòs i l’existència d’alteracions de la contractilitat regional); infart agut del miocardi (la FE d’ejecció permet estratificar als pacients segons la seva situació funcional després de la necrosi. La FE i el VTS sòl els paràmetres amb més valor pronòstic després d’un infart: valoració de la contractilitat regional: àrees d’hipocinèsia, acinèsia o discinèsia i detecció de l’infart del VD, estudi de la remodelació ventricular després de la necrosi) · Valvulopaties: (control evolutiu de la funció i volums ventriculars) · Trastorns de la conducció: (valoració de la funció ventricular i descripció de la seqüència de contracció miocàrdica: situació de marcapassos, síndromes de pre-excitació, taquicàrdies ventriculars) ·  Miocardiopaties: (evolució de la funció en patologia miocàrdica de qualsevol etiologia,  control d’afectació miocàrdica per quimioteràpics [adriamicina]).

DURADA DE LA PROVA
1 hora.

GAMMAGRAFIA DE CURTCIRCUITS CARDÍACS ESQUERRA-DRETA

QUANTIFICACIÓ DE SHUNTS

VENTRICULOGRAFIA ISOTÒPICA DE PRIMER PAS

DESCRIPCIÓ
Estudi de l’arribada d’un bolus radioactiu a traves de la circulació central, cor i pulmons.

PREPARACIÓ
No cal preparació prèvia.

INDICACIONS
Valoració de shunts esquerra-dreta · Diagnòstic, quantificació i seguiment dels curtcircuits cardíacs · Funció ventricular esquerra i dreta.

DURADA DE LA PROVA
15 minuts.

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET) MIOCÀRDICA AMB PIROFOSFATS

GAMMAGRAFIA MIOCARDICA AMB PIROFOSFATS

DESCRIPCIÓ
Valoració de dany miocàrdic agut.

PREPARACIÓ
Bona hidratació des de l’administració de la dosi fins la detecció (2-3 hores) · No cal dejú · L’interval de màxima sensibilitat és el comprès entre el segon i cinquè dia posteriors a l’episodi agut en cas de sospita d’infart.

INDICACIONS
Diagnòstic de l’infarct agut del miocardi-IAM en situacions en les quals els procediments habituals presenten eficàcia limitada (infart sense ona Q, preoperatoris, alteracions de la conducció) · Informació pronòstica en l’IAM (afectació del ventricle dret, localització, grandària) · Miocardiopaties infiltratives: amiloïdosi i esclerodèrmia.

DURADA DE LA PROVA
De 2 a 2,5 hores.

GAMMAGRAFIA D’INNERVACIÓ MIOCARDÍACA AMB 123I-MIBG

TOMOGAMMAGRAFÍA (SPET/SPET-TC) MIOCARDÍACA D’INNERVACIÓ

DESCRIPCIÓ
Estudi de l’activitat simpàtica adrenèrgica.

PREPARACIÓ
Bloqueig de la glàndula tiroide amb 20 gotes d’iodur potàssic, 45-60 minuts abans de la injecció del traçador.

INDICACIONS
Estudi de l’activitat simpàtica adrenèrgica en pacients amb: arítmies ventriculars, malaltia de Parkinson, demència amb cossos de Lewy, diabetis, cardiopatia isquèmica o transplantament cardíac.

DURADA DE LA PROVA
5 a 6 hores.

Text content

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Edifici 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM SJD
Carrer Santa Rosa, 39, Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641 · CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM- SJD
Carrer Santa Rosa, 39
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

Logo-TUVR-monocromo

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb
els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril
de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant
el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.