Skip to content

PROCEDIMENTS D’ENDOCRINOLOGIA

És imprescindible presentar la prescripció mèdica per poder realitzar les proves.

Si vostè és dona i està embarassada o sota sospita que pugui estar-ho o en procés de lactància
cal comunicar-lo al personal sanitari de SIMM abans de realitzar cap exploració.

Totes les exploracions de medicina nuclear comporten l’administració d’un radiofàrmac
amb una dosi molt baixa de radioactivitat, que s’elimina en les hores successives per via urinària o digestiva.

Es permet l’accés d’acompanyants al centre en el cas d’infants i de pacients que requereixen atenció especial.
La resta de pacients poden venir acompanyats però, per precaució sanitària durant la pandèmia i depenent
de l’aforament de la sala d’espera i del criteri del nostre personal, és possible que
l’acompanyant no pugui esperar dins del centre.

abc

EndTir

EndParatir

EndoSupra

endocrinologia-cat

GAMMAGRAFIA TIROÏDAL

DESCRIPCIÓ: La gammagrafia tiroïdal estudia la morfologia i funció de la glàndula tiroide a un preu exclusiu.

PREPARACIÓ:

 • No cal dejú.

 • Se li ha de realitzar un breu i específic recull d’informació que inclou la palpació tiroïdal.

 • En pacients que prenguin teràpia substitutiva de tiroide (nens diagnosticats d’hipotiroïdisme neonatal, altres), i per tal de poder visualitzar la glàndula tiroïdal, s’hauria de suprimir la medicació substitutiva:
  • Tiroxina (T4) al menys durant 7 dies.
  • Triyodotironina (T3) al menys durant 3 dies.
 • S’ha d’avaluar que el pacient no estigui en situació de saturació iòdica, tant per haver-se sotmès a exploracions intravenoses o intratecals amb contrast iodat (pielografia, TAC amb contrast, mielografia i algunes angiografies) al menys 3 setmanes abans, o que hagi seguit tractament amb Amniodarona (al menys fins 6 mesos abans).

INDICACIONS:

 • Estudi del goll.
 • Valoració de l’hiper i hipotiroïdisme.
 • Estudi dels nòduls tiroïdals.
 • Diagnòstic de les tiroïditis.
 • Localització de la glàndula tiroïdal i ectòpies.
 • Avaluació de restes tiroïdals postquirúrgics.

DURADA DE LA PROVA: 30 minuts.

endocrinologia-cat

GAMMAGRAFIA PARATIROÏDAL

DESCRIPCIÓ: La gammagrafia paratiroïdal és una tècnica de diagnòstic per imatge que avalua l’estructura i el funcionament de les glàndules paratiroïdals mitjançant estudi amb raigs gamma.

PREPARACIÓ:

 • No cal preparació prèvia.
 • Es recomana no haver-se realitzat estudis amb contrastes iodats al menys 3 setmanes abans.
 • Mentre es realitzen les imatges el pacient no ha de moure el coll, ni empassar saliva i, si cal, s’ha de fer servir immovilitació amb  sacs terrers.

INDICACIONS:

 • Detecció i localització dels adenomes i les hiperplàsies de les glàndules paratiroides.
 • Avaluació de l’estat de les glàndules paratiroides dintre de les hipercalcèmies i síndromes hiperparatiroïdals.

 • Detecció de glàndules ectòpiques.

DURADA DE LA PROVA: 3 hores.

endocrinologia-cat

GAMMAGRAFIA SUPRARENAL CORTICAL
(AMB O SENSE FRENACIÓ)

DESCRIPCIÓ: Avaluació funcional del còrtex de les glàndules suprarenals.

PREPARACIÓ: Bloqueig de la glàndula tiroide: 20 gotes/3 vegades al dia de iodur potàssic. Aquest tractament preventiu cal iniciar-lo 5 dies abans de l’administració de la dosi, i prolongar-lo fins 3 dies després d’acabada la prova. Hi ha medicaments que poden produir interacció farmacològica amb el Nor-colesterol i que es recomanable retirar-los durant la prova: antidepressius tricíclics (Amitriptilina, Imipramina), simpaticomimètics (Fenilefrina, Fenilpropanolamina, Pseudoefrina, Efedrina), antihipertensius/fàrmacs cardiovasculars (Labetalol, Reserpina, bloquejadors dels canals del calç).

La frenació amb Dexametasona es realitza en casos d’hiperaldosteronisme, administrant 4 mg/dia de dexametasona des de 7 dies abans de l’administració del Nor-colesterol, i fins finalitzar les imatges. La seva retirada es fa de manera progressiva (disminució progressiva de la dosi en 5 dies). L’adquisició d’imatges es fa al 2on i 4rt dia (sempre abans del 5é dia). Les contraindicacions de la frenació son les dels corticoides: sagnat, alteracions de la coagulació, úlcus gastroduodenal, glaucoma.

INDICACIONS: Diagnòstic de la patologia del còrtex suprarenal: localització d’un adenoma/hiperplàsia suprarenal; diagnòstic del Síndrome de Cushing d’origen suprarenal; Conn: diagnòstic diferencial entre adenoma i hiperplàsia suprarenals; estudi de masses suprarenals vistes amb altres tècniques d’imatge (TAC, RMN, ECO): incidentalomes.

DURADA DE LA PROVA: 7 dies.

abc

EndoIode

EndoCinet

EndoDOTA

endocrinologia-cat

RASTREIG PER LA DETECCIÓ
DE METÀSTASIS TIROÏDALS

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB 123I
(AMB O SENSE rhTSH)

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB 131I
(AMB O SENSE rhTSH)

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC) AMB 123I

DESCRIPCIÓ: Avaluació de l’activitat metabòlica de les restes de teixit tiroïdal i de les neoplàsies diferenciades de tiroide.

PREPARACIÓ: El pacient ha d’estar-se sense tractament hormonal: Tiroxina (T4) al menys durant 21 dies o Triyodotironina (T3) al menys durant 10 dies. Si no es vol fer supressió hormonal es pot estimular la TSH amb dues injeccions intramusculars en dos dies consecutius de rhTSH (Thyrogen). S’ha d’avaluar que el pacient no estigui en situació de saturació iòdica, tant per haver-se sotmès a exploracions intravenoses o intratecals amb contrast iodat (pielografia, TAC amb contrast, mielografia i algunes angiografies) al menys 3 setmanes abans, o que hagi seguit tractament amb amniodarona al menys fins 6 mesos abans.

INDICACIONS: Avaluació dels restes de teixit tiroïdal funcionant després d’una tiroïdectomia. Estudi de l’extensió del carcinoma diferenciat de tiroide. Detecció de recidives del carcinoma diferenciat de tiroide.

DURADA DE LA PROVA: 3 dies.

endocrinologia-cat

ESTUDIS TIROÏDALS DE CAPTACIÓ
I CINÈTICA DEL IODE

GAMMAGRAFIA TIROÏDAL QUANTIFICADA

CAPTACIONS TIROÏDALS

DESCRIPCIÓ: Avaluació del temps mig efectiu del iode en la glàndula tiroide. Determinació de la captació tiroïdal total i en 6 àrees d’interès. La grandària de la glàndula es calcula en cm2 i el pes en grams.

PREPARACIÓ: Cal que el pacient no estigui en situació de saturació iòdica, tant per haver-se sotmès a exploracions intravenoses o intratecals amb contrast iodat (pielografia, TAC amb contrast, mielografia i algunes angiografies) al menys 3 setmanes abans, o que hagi seguit tractament amb amniodarona al menys fins 6 mesos abans. A ser possible no ha d’estar amb medicació antitiroïdal: propiltiouracil (PTU) i tapazol al menys durant 3 dies. S’han d’evitar altres exploracions isotòpiques durant la realització de la prova.

INDICACIONS: Càlcul dosimètric de la dosi de I-131 per a l’hipertiroïdisme.

DURADA DE LA PROVA: 1 hora.

endocrinologia-cat

PET-TC AMB 68Ga-DOTATOC

DESCRIPCIÓ: Avaluació de l’activitat dels receptors de somatostatina en tumors.

PREPARACIÓ: Cal una bona hidratació prèvia. No cal dejú. No s’han de practicar exploracions amb contrast baritat o iodat mentre duri la prova. Per l’estudi dels tumors abdominals és aconsellable l’ús de lavats i, fins i tot, l’ús d’ènems de neteja.

INDICACIONS: Avaluació de tumors que expressin receptors de somatostatina (estudi d’extensió, seguiment, control de la resposta terapèutica i detecció de reciidives): tumors neuroendocrins, com el carcinoide, l’enteropancreàtic i els tumors derivats de la cresta neural (medul·lar de tiroide, neuroblastomes, paragangliomes i feocromocitomes). Estudi de lesions primàries, afectació adenopàtica i disseminació metastàsica.

DURADA DE LA PROVA: 2 hores.

abc

EndoSomato

EndoDOPAPed

EndoDOPA

endocrinologia-cat

GAMMAGRAFIA AMB RECEPTORS
DE SOMATOSTATINA

GAMMAGRAFIA-SPECT-TC
AMB 111In O 99mTc-OCTREÒTID

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB RECEPTORS
DE SOMATOSTATINA

TOMOGRAFIA SPECT-TC AMB RECEPTORS
DE SOMATOSTATINA

DESCRIPCIÓ: Avaluació de l’activitat dels receptors de somatostatina en tumors.

PREPARACIÓ: No s’han de practicar exploracions amb contrast baritat o iodat mentre duri la prova. Per l’estudi dels tumors abdominals, es aconsellable l’ús de laxants, i fins hi tot l’ús d’ènemes de neteja.

INDICACIONS: Avaluació de tumors que expressin receptors de somatostatina (estudi d’extensió, seguiment, control de la resposta terapèutica i detecció de recidives): tumors neuroendocrins, com el carcinoide, l’enteropancreàtic, i els tumors derivats de la cresta neural (medul·lar de tiroide, neuroblastomes, paragangliomes i feocromocitomes). Valoració de l’extensió d’una necrosi miocàrdica. Valoració de la viabilitat miocàrdica.

DURADA DE LA PROVA: 2 dies.

endocrinologia-cat

PET-TC PER A L’AVALUACIÓ PEDIÀTRICA DE L’HIPERINSULINISME CONGÈNIT AMB 18F-DOPA

DESCRIPCIÓ: Avaluació de l’hiperinsulinisme congènit en nens.

PREPARACIÓ: Cal dejú mínim de 4 hores. Depenent de l’edat del nen, cal aplicar anestèsia.

INDICACIONS: Diagnòstic diferencial de l’hiperinsulinisme congènit a l’edat pediàtrica, diferenciant les formes focals i difuses pancreàtiques.

DURADA DE LA PROVA: 1 hora.

endocrinologia-cat

PET-TC AMB 18F-DOPA

DESCRIPCIÓ: Diagnòstic de malalties que degraden el sistema dopaminèrgic presinàptic. Diagnòstic  de tumors productors de catecolamines.

PREPARACIÓ: Cal dejú de al menys 4-6 hores abans de la injecció.

INDICACIONS: Diagnòstic pediàtric de l’hiperinsulinisme congènit. Diagnòstic de tumors neuroendocrins, feocromocitomes, neuroblastomes, paragagliomes i cerebrals. Avaluació de la malaltia de Parkinson.

DURADA DE LA PROVA: 80 minuts.

PROCEDIMENTS D’ENDOCRINOLOGIA

És imprescindible presentar la prescripció mèdica per poder realitzar les proves.

Si vostè és dona i està embarassada o sota sospita que pugui estar-ho o en procés de lactància
cal comunicar-lo al personal sanitari de SIMM abans de realitzar cap exploració.

Totes les exploracions de medicina nuclear comporten l’administració d’un radiofàrmac
amb una dosi molt baixa de radioactivitat, que s’elimina en les hores successives per via urinària o digestiva.

Es permet l’accés d’acompanyants al centre en el cas d’infants i de pacients que requereixen atenció especial.
La resta de pacients poden venir acompanyats però, per precaució sanitària durant la pandèmia i depenent
de l’aforament de la sala d’espera i del criteri del nostre personal, és possible que
l’acompanyant no pugui esperar dins del centre.

GAMMAGRAFIA TIROÏDAL

DESCRIPCIÓ

La gammagrafia tiroïdal estudia la morfologia i funció de la glàndula tiroide a un preu exclusiu.

PREPARACIÓ

 • No cal dejú.

 • Se li ha de realitzar un breu i específic recull d’informació que inclou la palpació tiroïdal.

 • En pacients que prenguin teràpia substitutiva de tiroide (nens diagnosticats d’hipotiroïdisme neonatal, altres), i per tal de poder visualitzar la glàndula tiroïdal, s’hauria de suprimir la medicació substitutiva:
  • Tiroxina (T4) al menys durant 7 dies.
  • Triyodotironina (T3) al menys durant 3 dies.
 • S’ha d’avaluar que el pacient no estigui en situació de saturació iòdica, tant per haver-se sotmès a exploracions intravenoses o intratecals amb contrast iodat (pielografia, TAC amb contrast, mielografia i algunes angiografies) al menys 3 setmanes abans, o que hagi seguit tractament amb Amniodarona (al menys fins 6 mesos abans).

INDICACIONS

 • Estudi del goll.
 • Valoració de l’hiper i hipotiroïdisme.
 • Estudi dels nòduls tiroïdals.
 • Diagnòstic de les tiroïditis.
 • Localització de la glàndula tiroïdal i ectòpies.
 • Avaluació de restes tiroïdals postquirúrgics.

DURADA DE LA PROVA

30 minuts.

GAMMAGRAFIA PARATIROÏDAL

DESCRIPCIÓ

La gammagrafia paratiroïdal és una tècnica de diagnòstic per imatge que avalua l’estructura i el funcionament de les glàndules paratiroïdals mitjançant estudi amb raigs gamma.

PREPARACIÓ

 • No cal preparació prèvia.

 • Es recomana no haver-se realitzat estudis amb contrastes iodats al menys 3 setmanes abans.

 • Mentre es realitzen les imatges el pacient no ha de moure el coll, ni empassar saliva i, si cal, s’ha de fer servir immovilitació amb  sacs terrers.

INDICACIONS

 • Detecció i localització dels adenomes i les hiperplàsies de les glàndules paratiroides.
 • Avaluació de l’estat de les glàndules paratiroides dintre de les hipercalcèmies i síndromes hiperparatiroïdals.

 • Detecció de glàndules ectòpiques.

DURADA DE LA PROVA

3 hores.

GAMMAGRAFIA SUPRARENAL CORTICAL
(AMB O SENSE FRENACIÓ)

DESCRIPCIÓ

Avaluació funcional del còrtex de les glàndules suprarenals.

PREPARACIÓ

PREPARACIÓ PRÈVIA:

 • Bloqueig de la glàndula tiroide: 20 gotes/3 vegades al dia de iodur potàssic. Aquest tractament preventiu cal iniciar-lo 5 dies abans de l’administració de la dosi, i prolongar-lo fins 3 dies després d’acabada la prova.
 • Hi ha medicaments que poden produir interacció farmacològica amb el Nor-colesterol i que es recomanable retirar-los durant la prova:
  • Antidepressius tricíclics (Amitriptilina, Imipramina).
  • Simpaticomimètics (Fenilefrina, Fenilpropanolamina, Pseudoefrina, Efedrina).
  • Antihipertensius/fàrmacs cardiovasculars (Labetalol, Reserpina, bloquejadors dels canals del calç).

FRENACIÓ AMB DEXAMETASONA:

 • Es realitza en l’hiperaldosteronisme. Per la frenació cal administrar 4 mg/dia de dexametasona (Fortecortin 1 comp. de 1mg/6 hores), des de 7 dies abans de l’administració del Nor-colesterol, i fins finalitzar les imatges. La seva retirada ha de esser progressiva (disminució progressiva de la dosi en 5 dies).
 • Adquisició d’imatges al 2on i 4rt dia (sempre abans del 5é dia).
 • Contraindicacions de la frenació: son les dels corticoides: sagnat, alteracions de la coagulació, úlcus gastroduodenal, glaucoma.

INDICACIONS

Diagnòstic de la patologia del còrtex suprarenal:

 • Localització d’un adenoma/hiperplàsia suprarenal.
 • Diagnòstic del Síndrome de Cushing d’origen suprarenal.
 • Conn: diagnòstic diferencial entre adenoma i hiperplàsia suprarenals.
 • Estudi de masses suprarenals vistes amb altres tècniques d’imatge (TAC, RMN, ECO): incidentalomes.

DURADA DE LA PROVA

7 dies.

RASTREIG PER LA DETECCIÓ
DE METÀSTASIS TIROÏDALS

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB 123I
(AMB O SENSE rhTSH)

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB 131I
(AMB O SENSE rhTSH)

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC)
AMB 123I

DESCRIPCIÓ

Avaluació de l’activitat metabòlica de les restes de teixit tiroïdal i de les neoplàsies diferenciades de tiroide.

PREPARACIÓ

 • El pacient ha d’estar-se sense tractament hormonal:

  • Tiroxina (T4) al menys durant 21 dies.
  • Triyodotironina (T3) al menys durant 10 dies.
 • Si no es vol fer supressió hormonal es pot estimular la TSH amb dues injeccions intramusculars en dos dies consecutius de rhTSH (Thyrogen).
 • S’ha d’avaluar que el pacient no estigui en situació de saturació iòdica, tant per haver-se sotmès a exploracions intravenoses o intratecals amb contrast iodat (pielografia, TAC amb contrast, mielografia i algunes angiografies) al menys 3 setmanes abans, o que hagi seguit tractament amb amniodarona al menys fins 6 mesos abans.

INDICACIONS

 • Avaluació dels restes de teixit tiroïdal funcionant després d’una tiroïdectomia.

 • Estudi de l’extensió del carcinoma diferenciat de tiroide.

 • Detecció de recidives del carcinoma diferenciat de tiroide.

DURADA DE LA PROVA

3 dies.

ESTUDIS TIROÏDALS DE CAPTACIÓ
I CINÈTICA DEL IODE

GAMMAGRAFIA TIROÏDAL QUANTIFICADA

CAPTACIONS TIROÏDALS

DESCRIPCIÓ

 • Avaluació del temps mig efectiu del iode en la glàndula tiroide.
 • Determinació de la captació tiroïdal total i en 6 àrees d’interès. La grandària de la glàndula es calcula en cm2 i el pes en grams.

PREPARACIÓ

 • Cal que el pacient no estigui en situació de saturació iòdica, tant per haver-se sotmès a exploracions intravenoses o intratecals amb contrast iodat (pielografia, TAC amb contrast, mielografia i algunes angiografies) al menys 3 setmanes abans, o que hagi seguit tractament amb amniodarona al menys fins 6 mesos abans.
 • A ser possible no ha d’estar amb medicació antitiroïdal: propiltiouracil (PTU) i tapazol al menys durant 3 dies.
 • S’han d’evitar altres exploracions isotòpiques durant la realització de la prova.

INDICACIONS

Càlcul dosimètric de la dosi de I-131 per a l’hipertiroïdisme.

DURADA DE LA PROVA

1 hora.

PET-TC AMB 68Ga-DOTATOCTC

DESCRIPCIÓ

Avaluació de l’activitat dels receptors de somatostatina en tumors.

PREPARACIÓ

 • Cal una bona hidratació prèvia.
 • No cal dejú.
 • No s’han de practicar exploracions amb contrast baritat o iodat mentre duri la prova.
 • Per l’estudi dels tumors abdominals es aconsellable l’ús de lavats i, fins i tot, l’ús d’ènems de neteja.

INDICACIONS

 • Avaluació de tumors que expressin receptors de somatostatina tumors neuroendocrins, com el carcinoide, l’enteropancreàtic i els tumors derivats de la cresta neural (medul·lar de tiroide, neuroblastomes, paragangliomes i feocromocitomes):

  • Estudi d’extensió

  • Seguiment

  • Control de la resposta terapèutica

  • Detecció de reciidives

 • Estudi de lesions primàries, afectació adenopàtica i disseminació metastàsica.

DURADA DE LA PROVA

80 minuts.

GAMMAGRAFIA AMB RECEPTORS
DE SOMATOSTATINA

GAMMAGRAFIA-SPECT-TC AMB 111In
O 99mTc-OCTREÒTID

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB RECEPTORS
DE SOMATOSTATINA

TOMOGRAFIA SPECT-TC AMB RECEPTORS
DE SOMATOSTATINA

DESCRIPCIÓ

Avaluació de l’activitat dels receptors de somatostatina en tumors.

PREPARACIÓ

 • No s’han de practicar exploracions amb contrast baritat o iodat mentre duri la prova.

 • Per l’estudi dels tumors abdominals, es aconsellable l’ús de laxants, i fins hi tot l’ús d’ènemes de neteja.

INDICACIONS

 • Avaluació de tumors que expressin receptors de somatostatina (estudi d’extensió, seguiment, control de la resposta terapèutica i detecció de recidives): tumors neuroendocrins, com el carcinoide, l’enteropancreàtic, i els tumors derivats de la cresta neural (medul·lar de tiroide, neuroblastomes, paragangliomes i feocromocitomes).
 • Valoració de l’extensió d’una necrosi miocàrdica.
 • Valoració de la viabilitat miocàrdica.

DURADA DE LA PROVA

2 dies.

PET-TC PER A L’AVALUACIÓ
PEDIÀTRICA DE L’HIPERINSULINISME
CONGÈNIT AMB 18F-DOPA

DESCRIPCIÓ

Avaluació de l’hiperinsulinisme congènit en nens.

PREPARACIÓ

 • Cal dejú mínim de 4 hores.

 • Depenent de l’edat del nen, cal aplicar anestèsia.

INDICACIONS

Diagnòstic diferencial de l’hiperinsulinisme congènit a l’edat pediàtrica, diferenciant les formes focals i difuses pancreàtiques.

DURADA DE LA PROVA

1 hora.

PET-TC AMB 18F-DOPA

DESCRIPCIÓ

Diagnòstic de malalties que degraden el sistema dopaminèrgic presinàptic. Diagnòstic  de tumors productors de catecolamines.

PREPARACIÓ

Cal dejú de al menys 4-6 hores abans de la injecció

INDICACIONS

 • Diagnòstic pediàtric de l’hiperinsulinisme congènit.
 • Diagnòstic de tumors neuroendocrins, feocromocitomes, neuroblastomes, paragagliomes i cerebrals. 

DURADA DE LA PROVA

80 minuts.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Edifici 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM SJD
Carrer Santa Rosa, 39, Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641 · CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM- SJD
Carrer Santa Rosa, 39
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

Logo-TUVR-monocromo

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb
els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril
de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant
el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.